Версия за печат

00546-2015-0007

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, ул.Пловдивско поле №6, За: Цветолюба Васева, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150421iXYC383984.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: склада на болнична кухня в "СБАЛ по онкология" ЕАД
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на „СБАЛ по онкология” ЕАД – Възложител, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на „СБАЛ по онкология” ЕАД условия. Прогнозните количества са посочени по обособени позиции в Техническата спецификация. Всяка обособена позиция е обозначена със собствен пореден номер в Техническата спецификация. 2. Доставките на хранителни продукти се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по Техническата спецификация по посочените номенклатури. 3. Посочените количества в Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за „СБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост на изпълнението на поръчката.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15810000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 1. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 2. МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 3. РИБА 4. ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ 5. ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 6. КОНСЕРВИРАНИ ПРОДУКТИ 7. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

Прогнозна стойност без ДДС
160993.19 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 440,1 2. МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 287,81 3. РИБА 91,62 4. ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ 181,56 5. ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 155,96 6. КОНСЕРВИРАНИ ПРОДУКТИ - 146 7. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - 306,84

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Бюджет на "СБАЛ по Онкология" ЕАД

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Участник в настоящата открита процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. При участници обединения, следва да се приложи оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнението на договора; - е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка. Забележка: Свързани лица и свързани предприятия по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ЗОП са: 23а. "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 24. "Свързано предприятие" е предприятие: а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи /задължителни и други по преценка на участника/, включително документи, относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.; 2. Оферта, попълнена съгласно образец – А от настоящата документация. 3. Представяне на участника – посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация /за физически и юридически лица/, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Б от настоящата документация. В декларацията задължително се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.;5. При участници обединения – оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение/. Представените документи следва да бъдат съобразени с част 4 „Указания към участниците за участие в открита процедура”, раздел I „Условия за участие в откритата процедура”, т.1 от настоящата документация.;6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55,ал.7 от ЗОП, попълнена съгласно образец – З от настоящата документация. ;7. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотариално заверено пълномощно - оригинал/.;8. Декларация в свободен текст от участника, че е/не е регистриран по ДДС. ;9. Участникът да притежава валидни удостоверения за регистрация за производство или търговия на едро с храни, обхващащи всички групи храни от обособените позиции, за които участва съгласно разпоредбите на чл.12 от Закона за храните. Удостоверенията да са заверени с гриф „Вярно с оригинала” от участника. ;10. Списък, с приложени удостоверения за регистрация на транспортни средства за превоз на хранителни продукти, издадени от ОДБХ, съгласно чл. 246, ал.4 от ЗВМД /Закон за ветеринарномедицинската дейност/ и съгласно чл.3, ал.3 от Наредба № 9 от 2005 г. на министъра на здравеопазването за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (РЗИ). (където е приложимо).;11. Декларация в свободен текст, че предлаганите хранителни продукти са безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората по смисъла и в сътветствие с чл. 20, ал. 1 от Закона за храните (отнася се за всички обособени позиции).;12. Декларация в свободен текст от участника, че доставката на хранителните продукти ще се извършва при строго спазване на хигиенните изисквания за специализираните транспортни средства съгласно глава III, раздел IV от Наредба № 5 от 2006г. за хигиената на храните на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и горите (отнася се за всички обособени позиции) Продължава в "Допълнителна информация".
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо!
Минимални изисквания: Неприложимо!
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 15.1. Списък /оригинал/ на доставките на хранителни продукти за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с включени предмет, стойности, дати и възложители, придружен с доказателства за извършените доставки /заверени от участника копия/. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на актуално удостоверение, издадено от възложител /може и референция/ или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/те. Удостоверенията за добро изпълнение от възложител, следва да съдържат периода на изпълнението, мястото, вида и обема на стоките, както и дали договорът е изпълнен точно, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 15.2. Списък – декларация /оригинал/ от участника на специалиста/ите, ангажирани с изпълнението на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, придружени със трудово-биографични справки на ключовите специалисти при изпълнение на поръчката. 15.3. Заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. Сертификатът трябва да бъде валиден към датата на представяне на офертите и да бъде издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция или от друг национален орган по акредитация. (доказва се с прилагане на заверено от участника копие на съответния документ). 15.4. Заверено копие на валиден сертификат по стандарт ISO 22000:2005 или еквивалент. Сертификатът трябва да бъде валиден към датата на представяне на офертите и да бъде издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция или от друг национален орган по акредитация. (доказва се с прилагане на заверено от участника копие на съответния документ).
Минимални изисквания: 14.1. Участникът да е изпълнил минимум една доставка на хранителни продукти за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 14.2. Участникът да разполага с един специалист, отговарящ за контрола на качеството и сертификат за преминато обучение като контрольор по качеството на храните. 14.3. Участникът да е сертифициран подстандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. 14.4. Участникът да е сертифициран подстандарт ISO 22000:2005 или еквивалент.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 650149 от 24.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.05.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Настоящата документация ще бъде Публикувана в „Профила на купувача”, най-късно на първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в АОП. 5. В случай, че заинтересовано лице желае да му бъде предоставена документацията за участие на хартиен и електронен носител, Възложителят я предоставя на място или я изпраща за сметка на заинтересованото лице, като определя цена за същата, в размер на 5,00 лева, без ДДС. В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна. Посочената сума за документацията се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на СБАЛ по Онкология ЕАД, срещу редовно издаден платежен документ или по банков път, по следната банкова сметка на „СБАЛ по онкология” ЕАД: Интернешънъл Асет Банк АД, IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.05.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала, 6 етаж, ул. Пловдивско поле 6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

13. Декларация в свободен текст, че хранителните продукти отговарят на поставените изискванията, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при доставките и следните документи за това: сертификат за контрол /лабораторен анализ от акредитирана лаборатория/ на храните включени в позицията, която ще изпълнява; 16 Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнена съгласно образец – В от настоящата документация. 17. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител, попълнена съгласно образец – Г от настоящата документация. 18.. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /отнася се за подизпълнители, в случай, че участникът предвижда такива/, попълнена съгласно образец – Д от настоящата документация. 19. За всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта, следва да се представи оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Всяка отделна гаранция за участие е в размер, посочен в обявлението и в част 4 „Указания към участниците за участие в открита процедура”, раздел V „Изисквания и условия за гаранциите” от настоящата документация. 20. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, попълнена съгласно образец – Ж от настоящата документация. 21. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена съгласно образец – И от настоящата документация. 22. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Е от настоящата документация. сертификат за качество / документ за произход/; констативен протокол от Областна дирекция по безопасност на храните.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 1. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
1) Кратко описание

1 "Прясно мляко 3,6 % - еднородна течност без утайка; цвят бял със слабо кремав оттенък; вкус – слабо сладникав без страничен привкус; мирис- специфичен. Сух обезмаслен остатък не повече от 8,5%. Етекирано на български език.По БДС 11:1987 или ТД на производителя, в кутия х 1 литър " 2 "Кисело мляко 2,5 % - цвят бял с различни нюанси на кремав оттенък; вкус и аромат - свойствен, приятно млечно-кисел. Етикетът с фирмения знак да е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени дата на годност, партида и температура на съхранение. Сухо вещество – от 8,5% до 18%. По БДС 12:2010 или ТД на производителя. В пластмасови кофички х 0.400 кг. " 3 Сирене краве, бяло саламурено (без саламурата) - вкус, мирис и аромат - специфични за узряло сирене без страничен привкус и мирис. Консистенция -умерено твърда, еластична. По БДС 15-2010 или ТД на производителя, в пластмасови кутии х 8 кг 4 Кашкавал от краве мляко, с вкус, мирис и аромат - специфични за узрял кашкавал без страничен привкус и мирис. Сухо вещество не по- малко от 58%, масленост в сухото вещество – 45%. Срок на зреене – 60 дни. По БДС 14-2010 или ТД на призводителя, в полиетиленови вакуумирани опаковки от 2-3 кг 5 Краве масло, цвят светло-жълт до бял, мириз-специфичен, масленост не по-малко от 82% от сухото вещество, разфасовка -пакетче х 0.125 кг, във фолирана опаковка, водно съдържание не повече от 45%, без растителни мазнини, консервиращи и багрилни вещества. По БДС или ТД на производителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15500000, 15300000, 15810000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Млечни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

1 "Прясно мляко 3,6 % - еднородна течност без утайка; цвят бял със слабо кремав оттенък; вкус – слабо сладникав без страничен привкус; мирис- специфичен. Сух обезмаслен остатък не повече от 8,5%. Етекирано на български език.По БДС 11:1987 или ТД на производителя, в кутия х 1 литър " литър 5000 2 "Кисело мляко 2,5 % - цвят бял с различни нюанси на кремав оттенък; вкус и аромат - свойствен, приятно млечно-кисел. Етикетът с фирмения знак да е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени дата на годност, партида и температура на съхранение. Сухо вещество – от 8,5% до 18%. По БДС 12:2010 или ТД на производителя. В пластмасови кофички х 0.400 кг. " брой 33200 3 Сирене краве, бяло саламурено (без саламурата) - вкус, мирис и аромат - специфични за узряло сирене без страничен привкус и мирис. Консистенция -умерено твърда, еластична. По БДС 15-2010 или ТД на производителя, в пластмасови кутии х 8 кг килограм 1400 4 Кашкавал от краве мляко, с вкус, мирис и аромат - специфични за узрял кашкавал без страничен привкус и мирис. Сухо вещество не по- малко от 58%, масленост в сухото вещество – 45%. Срок на зреене – 60 дни. По БДС 14-2010 или ТД на призводителя, в полиетиленови вакуумирани опаковки от 2-3 кг килограм 230 5 Краве масло, цвят светло-жълт до бял, мириз-специфичен, масленост не по-малко от 82% от сухото вещество, разфасовка -пакетче х 0.125 кг, във фолирана опаковка, водно съдържание не повече от 45%, без растителни мазнини, консервиращи и багрилни вещества. По БДС или ТД на производителя килограм 200

Прогнозна стойност, без ДДС
44010.68 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 2. МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) Кратко описание

1 Телешко месо-охладено без кост, външен вид свеж, цвят червеникав. ТД на производителя. В полиетиленови пликове до 10 кг 2 Свинско месо, без кост, трупно, охладено, външен вид свеж. ТД на производителя. В полиетиленови пликове до 10 кг 3 Пиле цяло, без вътрешности, замразено, цвят бледожълт, без механични повреди, БДС 12180-74 4 Пилешко месо, цяло бутче, замразено, цвят бледожълт, без механични повреди. По БДС 12180-74 или ТД на производителя. 5 Кюфтета за скара, смес/ 60% телешко, 40% свинско месо/, сол и подправки. Охладени, външен вид-чиста и гладка повърхност, без разкъсвания; цвят-бледо кафяво-червен; мириз и вкус-свойствен; По 0.060 кг за брой. БДС 12704-705 или ДТ на производителя 6 Мляно месо кайма, смес /60% телешко и 40% свинско месо/, охладено – външен вид хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и тлъстини; цвят - бледокафяв до червен; вкус умерено солен; мирис - свойствен за прясно месо. Без съдържание на соев протеин, вода в % от общата маса до 60%, масленост в % сухото вещество до 55%. БДС или ТД на производителя. 7 Телешки колбас, в естествено черво, без сухожилия, кожа и кости, охладено. По ТД на производителя 8 Кренвирши телешки 100% - чиста гладка повърхност без петна, повреди и необичайни грапавини; без сухожилия, кожа и кости; цвят кафяво -червеникав; мирис - специфичен и приятен. По ТД на производителя. 9 Наденица - варена, диетична, без подправки. По ТД на производителя. 10 Пастет телешки. По ТД на производителя. Опаковка х 0,300 гр 11 Сух салам. Без подправки, тлъстини, кожа, кости. По ТД на производителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15810000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

1 Телешко месо-охладено без кост, външен вид свеж, цвят червеникав. ТД на производителя. В полиетиленови пликове до 10 кг килограм 230 2 Свинско месо, без кост, трупно, охладено, външен вид свеж. ТД на производителя. В полиетиленови пликове до 10 кг килограм 500 3 Пиле цяло, без вътрешности, замразено, цвят бледожълт, без механични повреди, БДС 12180-74 килограм 2000 4 Пилешко месо, цяло бутче, замразено, цвят бледожълт, без механични повреди. По БДС 12180-74 или ТД на производителя. килограм 800 5 Кюфтета за скара, смес/ 60% телешко, 40% свинско месо/, сол и подправки. Охладени, външен вид-чиста и гладка повърхност, без разкъсвания; цвят-бледо кафяво-червен; мириз и вкус-свойствен; По 0.060 кг за брой. БДС 12704-705 или ДТ на производителя брой 1000 6 Мляно месо кайма, смес /60% телешко и 40% свинско месо/, охладено – външен вид хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и тлъстини; цвят - бледокафяв до червен; вкус умерено солен; мирис - свойствен за прясно месо. Без съдържание на соев протеин, вода в % от общата маса до 60%, масленост в % сухото вещество до 55%. БДС или ТД на производителя. килограм 1050 7 Телешки колбас, в естествено черво, без сухожилия, кожа и кости, охладено. По ТД на производителя килограм 300 8 Кренвирши телешки 100% - чиста гладка повърхност без петна, повреди и необичайни грапавини; без сухожилия, кожа и кости; цвят кафяво -червеникав; мирис - специфичен и приятен. По ТД на производителя. килограм 700 9 Наденица - варена, диетична, без подправки. По ТД на производителя. килограм 200 10 Пастет телешки. По ТД на производителя. Опаковка х 0,300 гр брой 200 11 Сух салам. Без подправки, тлъстини, кожа, кости. По ТД на производителя. килограм 50

Прогнозна стойност, без ДДС
28781.84 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция 3. РИБА
1) Кратко описание

1 Риба ”Скумрия”, почистена, без глава- здрава със запазена цялост, с естествен цвят, специфичен за дадения вид; мирис след размразяване - характерен за прясна риба без признаци на развала. ТД на производителя. В полиетиленови торби х 10-20 кг. 2 Риба бяла, филе. Без кожа, гръбначни кости и вътрешности. Филетирана и замразена при температура - 18 градуса. ТД на производителя. В полиетиленова опаковка х 10-20 кг.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15810000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

1 Риба ”Скумрия”, почистена, без глава- здрава със запазена цялост, с естествен цвят, специфичен за дадения вид; мирис след размразяване - характерен за прясна риба без признаци на развала. ТД на производителя. В полиетиленови торби х 10-20 кг. килограм 1400 2 Риба бяла, филе. Без кожа, гръбначни кости и вътрешности. Филетирана и замразена при температура - 18 градуса. ТД на производителя. В полиетиленова опаковка х 10-20 кг. килограм 300

Прогнозна стойност, без ДДС
9162.81 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция 4. ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ
1) Кратко описание

1 Захар-външен вид – бяла, суха, неслепена, еднородни кристали с ясно изразени стени, сладка, пълна разтворимост, без чужди примеси, БДС 390-79 или ТД на производителя 2 Брашно, пшеничено тип 500, цвят светлокремав; вкус и мириз -специфичен, без плесен и запареност, ТД на производителя, в хартиени пликове х1 кг 3 Готварска сол - йодирана, първо качество; вакуумно изпарена; цвят бял; вкус - чисто солен, опаковка х 1 кг в полиетиленови пликове, ТД на производителя 4 Червен пипер, сладък, прахообразен, специфичен вкус за смлян пипер, характерен добре изразен аромат, съдържание на влага до 10 %, опаковка х 0.100 кг, в пликове екструдирани с полиетилен, БДС 7541-2011 или ТД на производителя 5 Черен пипер, млян и пресят, цвят кафяв до черен; вкус - парливо-лютив; ТД на производителя, опаковка х 0.025 кг за 1 брой 6 Ориз, български, неначупен, екстра качество, българско производство; едри и обли зърна с бяло оцветяване; без мириз на мухъл и запарено; без обрашняване; за не съдържа живи и мъртви вредители. ТД на производителя. Опаковка целофан х 1 кг. 7 Оцет, ябълков; цвят светло жълт; бистър, без утайка; кисел вкус, характерен за оцета. БДС 399-83 или ТД на производителя, пластмасова бутилка х 0.750 мл 8 Олио, слънчогледово, рафинирано; бистро без утайка; цвят-светло до златисто жълт; без страничен мириз и привкус; влага не повече от 0.10%; в пластмасова бутилка х 1 л. БДС или ТД на производителя 9 Фиде, макаронено изделие; цвят бял до жълтеникав; без признаци на лошо омесване; мириз - свойствен, без неприсъщи миризми; вкус-свойствен, без горчивина, застоялост и страничен привкус. ТД на производтеля. В целофанови опаковки х 0.400 кг 10 Джоджен сух, добре изсушен, без чужди примеси, мириз и привкус. ТД на производителя. Във фолирани пликчета х 0.100 кг за 1 брой. 11 Сода бикарбонат, ТД на производителя, опаковка х 0.080 кг 12 Грис, пшеничен; цвят бял до кремав; без наличие на тричени части; без мириз на плесен. По БДС, ТС и ОН; в хартиен или полиетиленов плик по БДС х 0.500 кг 13 Чубрица суха, добре изсушена, без чужди примеси, мириз и привкус; ТД на производиля; във фолирани пликчета х 0.100 кг 14 Леща, без начупени зърна и следи от вредители; чиста без наличие на примеси; първо качество, едри зърна. ТД на производителя. Полиетиленови пликове х 1 кг. 15 Зрял фасул, бял, първо качество; средно едри зърна; без наличие на вредители, примеси и начупени зърна. ТД на производителя. Опаковка -полиетиленови пликове х1 кг. 16 Нишесте, десертно; вкус специфичен; с безвредни бои за хранителни цели, без страничен привкус и мириз. ТД на производителя. Фолирана опаковка х 0.060 кг 17 Яйца, кокоши, размер М; пресни; с черупка, която да е маркирана съгласно Наредба №1/09.01.2008 г. Опаковка - картонени кори х 30 броя. ТД на производителя. 18 Макарони, цвят бял до жълтеникав; без признаци на недобро омесване; мириз- свойствен, без неприсъщи миризми; вкус - свойствен, без горчивина, застоялост и друг страничен привкус. По БДС, ТД на производителя. В целофанови опаковка х 0.400 кг. 19 Чаени бисквити, не начупени; с гладки краища или фигурни шарки; влага 6%; По ТД на производителя; Целофанова или фолирана опаковка х 0.350 кг. 20 Овесени ядки, финни, люспи от 100% овес; без примеси; във целофанови опаковки х 1 кг. ТД на производителя. 21 Маргарин, трапезен, масленост 60%, цвят светложълт; без консервиращи и багрилни вещества;. ТД на производителя.Опаковка х 0.500 кг 22 Халва от слънчогледов тахан, фруктоза, чувенов екстракт и захар. В полиетиленова опаковка х 1 кг. ТД на производителя. 23 Мед, пчелен, неоцветен; характерен вкус-сладък; без механични примеси; съдържание на вода до 20%; захароза до 5%; без признаци на ферментация; ТД на производителя. В пластмасови опаковки х 0.020 кг за брой. 24 Конфитюр - желиран продукт с равномерно разпределени плодове; без захаросване, пяна, мехурчета от въздух, без семки, костилки и плодови кори. ТД на производителя. В пластмасови опаковки х 0.020 кг за брой

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15810000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

1 Захар-външен вид – бяла, суха, неслепена, еднородни кристали с ясно изразени стени, сладка, пълна разтворимост, без чужди примеси, БДС 390-79 или ТД на производителя килограм 700 2 Брашно, пшеничено тип 500, цвят светлокремав; вкус и мириз -специфичен, без плесен и запареност, ТД на производителя, в хартиени пликове х1 кг килограм 450 3 Готварска сол - йодирана, първо качество; вакуумно изпарена; цвят бял; вкус - чисто солен, опаковка х 1 кг в полиетиленови пликове, ТД на производителя килограм 500 4 Червен пипер, сладък, прахообразен, специфичен вкус за смлян пипер, характерен добре изразен аромат, съдържание на влага до 10 %, опаковка х 0.100 кг, в пликове екструдирани с полиетилен, БДС 7541-2011 или ТД на производителя килограм 35 5 Черен пипер, млян и пресят, цвят кафяв до черен; вкус - парливо-лютив; ТД на производителя, опаковка х 0.025 кг за 1 брой брой 100 6 Ориз, български, неначупен, екстра качество, българско производство; едри и обли зърна с бяло оцветяване; без мириз на мухъл и запарено; без обрашняване; за не съдържа живи и мъртви вредители. ТД на производителя. Опаковка целофан х 1 кг. килограм 850 7 Оцет, ябълков; цвят светло жълт; бистър, без утайка; кисел вкус, характерен за оцета. БДС 399-83 или ТД на производителя, пластмасова бутилка х 0.750 мл брой 50 8 Олио, слънчогледово, рафинирано; бистро без утайка; цвят-светло до златисто жълт; без страничен мириз и привкус; влага не повече от 0.10%; в пластмасова бутилка х 1 л. БДС или ТД на производителя литър 1500 9 Фиде, макаронено изделие; цвят бял до жълтеникав; без признаци на лошо омесване; мириз - свойствен, без неприсъщи миризми; вкус-свойствен, без горчивина, застоялост и страничен привкус. ТД на производтеля. В целофанови опаковки х 0.400 кг килограм 350 10 Джоджен сух, добре изсушен, без чужди примеси, мириз и привкус. ТД на производителя. Във фолирани пликчета х 0.100 кг за 1 брой. брой 300 11 Сода бикарбонат, ТД на производителя, опаковка х 0.080 кг брой 50 12 Грис, пшеничен; цвят бял до кремав; без наличие на тричени части; без мириз на плесен. По БДС, ТС и ОН; в хартиен или полиетиленов плик по БДС х 0.500 кг килограм 50 13 Чубрица суха, добре изсушена, без чужди примеси, мириз и привкус; ТД на производиля; във фолирани пликчета х 0.100 кг килограм 5 14 Леща, без начупени зърна и следи от вредители; чиста без наличие на примеси; първо качество, едри зърна. ТД на производителя. Полиетиленови пликове х 1 кг. килограм 220 15 Зрял фасул, бял, първо качество; средно едри зърна; без наличие на вредители, примеси и начупени зърна. ТД на производителя. Опаковка -полиетиленови пликове х1 кг. килограм 350 16 Нишесте, десертно; вкус специфичен; с безвредни бои за хранителни цели, без страничен привкус и мириз. ТД на производителя. Фолирана опаковка х 0.060 кг килограм 25 17 Яйца, кокоши, размер М; пресни; с черупка, която да е маркирана съгласно Наредба №1/09.01.2008 г. Опаковка - картонени кори х 30 броя. ТД на производителя. брой 14180 18 Макарони, цвят бял до жълтеникав; без признаци на недобро омесване; мириз- свойствен, без неприсъщи миризми; вкус - свойствен, без горчивина, застоялост и друг страничен привкус. По БДС, ТД на производителя. В целофанови опаковка х 0.400 кг. килограм 400 19 Чаени бисквити, не начупени; с гладки краища или фигурни шарки; влага 6%; По ТД на производителя; Целофанова или фолирана опаковка х 0.350 кг. килограм 100 20 Овесени ядки, финни, люспи от 100% овес; без примеси; във целофанови опаковки х 1 кг. ТД на производителя. килограм 40 21 Маргарин, трапезен, масленост 60%, цвят светложълт; без консервиращи и багрилни вещества;. ТД на производителя.Опаковка х 0.500 кг килограм 1000 22 Халва от слънчогледов тахан, фруктоза, чувенов екстракт и захар. В полиетиленова опаковка х 1 кг. ТД на производителя. килограм 30

Прогнозна стойност, без ДДС
18156.11 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

25 Билков чай, съдържание на натурални билки и аромати; без изкуствени оцветители и консерванти; различни видове билки в пликче от филтърна хартия, без конец поставени в картонена кутия х 20 броя пликчета; ТД на производителя. 26 Плодов чай, 100% плодово съдържание; без изкуствени оцветители и консерванти. В пликчета от филтърна хартия, без конец х 20 броя в картонена кутия. ТД на производителя. 27 Дафинов лист, цели изсушени листа във фолирани пликчета х 0.010 кг; мириз характерен за подправката. ТД на производителя. Продължение от количество и обем: 23 Мед, пчелен, неоцветен; характерен вкус-сладък; без механични примеси; съдържание на вода до 20%; захароза до 5%; без признаци на ферментация; ТД на производителя. В пластмасови опаковки х 0.020 кг за брой. брой 5000 24 Конфитюр - желиран продукт с равномерно разпределени плодове; без захаросване, пяна, мехурчета от въздух, без семки, костилки и плодови кори. ТД на производителя. В пластмасови опаковки х 0.020 кг за брой. брой 500 25 Билков чай, съдържание на натурални билки и аромати; без изкуствени оцветители и консерванти; различни видове билки в пликче от филтърна хартия, без конец поставени в картонена кутия х 20 броя пликчета; ТД на производителя. кутия 2000 26 Плодов чай, 100% плодово съдържание; без изкуствени оцветители и консерванти. В пликчета от филтърна хартия, без конец х 20 броя в картонена кутия. ТД на производителя. кутия 300 27 Дафинов лист, цели изсушени листа във фолирани пликчета х 0.010 кг; мириз характерен за подправката. ТД на производителя. брой 100


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция 5. ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
1) Кратко описание

1 Чушки зелени- клас първи; да бъдат с добро качество - цели, пресни, здрави, чисти, с характерни за сорта форма и оцветяване, с незасъхнал връх, с плододръжка и без повишена влажност. Без вредители. Наредба № 16/28.05.2010 г. В мрежести торбички или пластмасови касетки х 10-15 кг. 2 Пресни домати. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. 3 Пресни краставици. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. 4 Пресни тиквички. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. 5 Моркови. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. Да са опаковани в полиетиленови пликове 5-10 кг. 6 Прясно зеле. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. Зелките да са сортирани от едно качество и един сорт, чисти и здрави в полиетибленов чувал х 10 до 20 кг. 7 Лук кромид. Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. Опаковка в мрежести торби х 10-20 кг. 8 Лук чесън. Луковици - цели, здрави, чисти. Суха външна обвивка. Механични и болестни увреждания не се допускат. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Опаковка - в мрежести торби. 9 Лук праз. Да притежава всички основни характеристики и свойства типични за сорта; здрави стръкове; на връзка х 10 стръка. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. 10 Картофи. Да са с добро качество и външен вид; цели, здрави, чисти и непокълнали. Да са в мрежести торби х 10 кг. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. 11 Спанак пресен. Да е със свежи, зелени листа, без замърсяване от почвата. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е в полиетиленови чували х 5 -10 кг. 12 Зелени марули. Да са със свежи, зелени листа, без замърсяване от почвата. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да са в полиетиленови чували. 13 Пресен лук. Да е със свежи и пресни стръкове, без замърсяване от почвата. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е на връзки х 10 стръка във връзка.. Да е в полиетиленови чували. 14 Пресен магданоз, връзка. Добро качество-свежи, чисти, със зелен цвят, без вредители и повреди.Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е на връзки. Да е в полиетиленови чували. 15 Пресен копър, връзка. Добро качество-свежи, чисти, със зелен цвят, без вредители и повреди.Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е на връзки. Да е в полиетиленови чували. 16 Целина прясна. - листа и глава; свежи, чисти, без почва. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. 17 Ябълки. Плодовете да са свежи, цели и здрави; да са с типична форма и оцветяване.Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. 18 Портокали. Плодовете да са свежи, цели и здрави. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. 20 Мандарини. Плодовете да са свежи, цели и здрави. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. 21 Диня. Плодовете да са цели, здрави, чисти, ненапукани и ненабити, с характерна за сорта форма. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. 22 Тиква. Цели, здрави и чести. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. 23 Череши. Цели, здрави и чести; с дръжки, незагнили, със специфичен цвят за сорта. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. 24 Пъпеш. Плодовете да са в беридбена зрялост, характерна за сорта. Масата на плода да не е по-малка от 0.500 кг. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15810000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

1 Чушки зелени- клас първи; да бъдат с добро качество - цели, пресни, здрави, чисти, с характерни за сорта форма и оцветяване, с незасъхнал връх, с плододръжка и без повишена влажност. Без вредители. Наредба № 16/28.05.2010 г. В мрежести торбички или пластмасови касетки х 10-15 кг. килограм 1000 2 Пресни домати. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 500 3 Пресни краставици. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 450 4 Пресни тиквички. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 800 5 Моркови. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. Да са опаковани в полиетиленови пликове 5-10 кг. килограм 1500 6 Прясно зеле. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. Зелките да са сортирани от едно качество и един сорт, чисти и здрави в полиетибленов чувал х 10 до 20 кг. килограм 2500 7 Лук кромид. Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. Опаковка в мрежести торби х 10-20 кг. килограм 1300 8 Лук чесън. Луковици - цели, здрави, чисти. Суха външна обвивка. Механични и болестни увреждания не се допускат. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Опаковка - в мрежести торби. килограм 50 9 Лук праз. Да притежава всички основни характеристики и свойства типични за сорта; здрави стръкове; на връзка х 10 стръка. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 500 10 Картофи. Да са с добро качество и външен вид; цели, здрави, чисти и непокълнали. Да са в мрежести торби х 10 кг. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 6500 11 Спанак пресен. Да е със свежи, зелени листа, без замърсяване от почвата. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е в полиетиленови чували х 5 -10 кг. килограм 150 12 Зелени марули. Да са със свежи, зелени листа, без замърсяване от почвата. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да са в полиетиленови чували. брой 500 13 Пресен лук. Да е със свежи и пресни стръкове, без замърсяване от почвата. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е на връзки х 10 стръка във връзка.. Да е в полиетиленови чували. брой 250 14 Пресен магданоз, връзка. Добро качество-свежи, чисти, със зелен цвят, без вредители и повреди.Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е на връзки. Да е в полиетиленови чували. брой 2000 15 Пресен копър, връзка. Добро качество-свежи, чисти, със зелен цвят, без вредители и повреди.Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е на връзки. Да е в полиетиленови чували. брой 200 16 Целина прясна. - листа и глава; свежи, чисти, без почва. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 300 17 Ябълки. Плодовете да са свежи, цели и здрави; да са с типична форма и оцветяване.Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 500 18 Портокали. Плодовете да са свежи, цели и здрави. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 300 20 Мандарини. Плодовете да са свежи, цели и здрави. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 300 21 Диня. Плодовете да са цели, здрави, чисти, ненапукани и ненабити, с характерна за сорта форма. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 150 22 Тиква. Цели, здрави и чести. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 400

Прогнозна стойност, без ДДС
15596.15 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

23 Череши. Цели, здрави и чести; с дръжки, незагнили, със специфичен цвят за сорта. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 60 24 Пъпеш. Плодовете да са в беридбена зрялост, характерна за сорта. Масата на плода да не е по-малка от 0.500 кг. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. килограм 80


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция 6. КОНСЕРВИРАНИ ПРОДУКТИ
1) Кратко описание

1 Цели белени домати, консерва. Доматите да са червени, заляти с доматена заливка не по-малко от 50%. Да няма странични примеси. буркан х 0.680 кг.По ТД на производителя. 2 Гювеч консерва, буркан х 0.680 кг. Направен от пиперки, червени домати, патладжан, грах и зелен фасул. Заляти с доматена заливка в съотношение към зеленчуковата смес от 35/65 до 40/60. 3 Зелен фасул, замразен. Шушулките да са цели или нарязани, без дръжки и връхчета. По ТД на производителя. В опаковка - полиетиленови торби х2.5 кг. 4 Паприкаш, консерва, буркан х 0.680 кг. Да съдържа пиперки и домати. По ТД на производителя. 5 Стерилизирани корнишони, буркан х 0.680 кг. Краставичките да са чисти, цели, неповехнали и без механични и други повреди и примеси.По ТД на производителя. 6 Спанак, замразен, разфасовка х 2.5 кг. Да е под формата на добре оформени кубчета, несмачкани. По ТД на производителя. 7 Тиквички, замразени, разфасовка х 2.5 кг. Да са под формата на добре оформени кубчета, несмачкани. По ТД на производителя. 8 Грах, замразен, разфасовка х 2.5 кг. Цели зелени зърна,ненабити, без примеси на люспи, парчета от шушулки и др.По ТД на производителя. 9 Лютеница, буркан х 1 кг. Еднородна, пюреобразна маса от домати и печени пиперки, цвят - червен; без странични примеси. По ТД на производителя. 10 Зеле кисело. Цели зелки в бидон до 60 кг. Мирис - характерен за доброкачествено зеле. Бистра саламура. По ТД на производителя. 11 Маслини, черни, разфасовка х 1 кг. Гладка повърхност, средна големина. По ТД на производителя. 12 Гъби консерва, буркан х 0.680 кг. Цели добре бланширани; без петна и други повреди. По ТД на производителя. 13 Червена капия печена белена, замразена, разфасовка х 2.5 кг. Да са цели, неповредени. По ТД на производителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15810000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

1 Цели белени домати, консерва. Доматите да са червени, заляти с доматена заливка не по-малко от 50%. Да няма странични примеси. буркан х 0.680 кг.По ТД на производителя. брой 5000 2 Гювеч консерва, буркан х 0.680 кг. Направен от пиперки, червени домати, патладжан, грах и зелен фасул. Заляти с доматена заливка в съотношение към зеленчуковата смес от 35/65 до 40/60. брой 1000 3 Зелен фасул, замразен. Шушулките да са цели или нарязани, без дръжки и връхчета. По ТД на производителя. В опаковка - полиетиленови торби х2.5 кг. килограм 600 4 Паприкаш, консерва, буркан х 0.680 кг. Да съдържа пиперки и домати. По ТД на производителя. брой 1600 5 Стерилизирани корнишони, буркан х 0.680 кг. Краставичките да са чисти, цели, неповехнали и без механични и други повреди и примеси.По ТД на производителя. брой 240 6 Спанак, замразен, разфасовка х 2.5 кг. Да е под формата на добре оформени кубчета, несмачкани. По ТД на производителя. килограм 300 7 Тиквички, замразени, разфасовка х 2.5 кг. Да са под формата на добре оформени кубчета, несмачкани. По ТД на производителя. килограм 100 8 Грах, замразен, разфасовка х 2.5 кг. Цели зелени зърна,ненабити, без примеси на люспи, парчета от шушулки и др.По ТД на производителя. килограм 500 9 Лютеница, буркан х 1 кг. Еднородна, пюреобразна маса от домати и печени пиперки, цвят - червен; без странични примеси. По ТД на производителя. брой 100 10 Зеле кисело. Цели зелки в бидон до 60 кг. Мирис - характерен за доброкачествено зеле. Бистра саламура. По ТД на производителя. килограм 200 11 Маслини, черни, разфасовка х 1 кг. Гладка повърхност, средна големина. По ТД на производителя. килограм 200 12 Гъби консерва, буркан х 0.680 кг. Цели добре бланширани; без петна и други повреди. По ТД на производителя. брой 200 13 Червена капия печена белена, замразена, разфасовка х 2.5 кг. Да са цели, неповредени. По ТД на производителя. килограм 400

Прогнозна стойност, без ДДС
14600.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция 7. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
1) Кратко описание

1 Хляб „Добруджа” от 0.700 кг: нарязан на филийки, опакован в индивидуални полиетиленови пликове; форма продълговата без деформации; повърхност - гладка без замърсявания, изпичане – добро. По ТД на производителя. 2 Хляб „Типов” от 0.700 кг: нарязан на филийки, опакован в индивидуални полиетиленови пликове; форма продълговата без деформации; повърхност - гладка без замърсявания, изпичане – добро. По ТД на производителя. 3 Кифла с мармалад. От пшеничено брашно, мая хлебна, подобрител, маргарин, мармалад и захар - по ТД на производителя; олио по БДС. Вода - питейна по Наредба №9/16.03.2001 г. Брой по 0.140 кг. Опаковки- полиетиленови, маркирани с етикет съдържащ данни съгласно Наредба Дв. бр. 62/2000 г. 4 Кифла козуначена. Произведена от козуначено тесто с брашно - пшенично Тип 500. Тегло 0,140 кг за брой, в индивидуална полиетиленова торбичка. 5 Козунак. Произведен от козуначено тесто с брашно - пшенично Тип 500. Тегло 0,250 кг за брой, в индивидуална полиетиленова торбичка. 7 Вита баничка със сирене х 0,250 кг за брой. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. 8 Баничка с извара, права х 0,140 кг за брой. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. 9 Милинка 0,250 кг за брой.Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. 10 Тутманик х 0,250 кг. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. 11 Рогче х 0,140 кг. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. 12 Пица х 0200 гр. Форма - кръгла; цвят на повърхността - бежово-кафяв, характерен за добре изпечен продукт; вкус - специфичен за вложените суровини, без страничен привкус и мириз. Опаковка в полиетиленови торбички или фолио за всеки брой по отделно, с прикрепен етикет, в съответствие с Наредба 01/2002 г за хигиенните изисквания.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15810000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

1 Хляб „Добруджа” от 0.700 кг: нарязан на филийки, опакован в индивидуални полиетиленови пликове; форма продълговата без деформации; повърхност - гладка без замърсявания, изпичане – добро. По ТД на производителя. брой 11000 2 Хляб „Типов” от 0.700 кг: нарязан на филийки, опакован в индивидуални полиетиленови пликове; форма продълговата без деформации; повърхност - гладка без замърсявания, изпичане – добро. По ТД на производителя. брой 2000 3 Кифла с мармалад. От пшеничено брашно, мая хлебна, подобрител, маргарин, мармалад и захар - по ТД на производителя; олио по БДС. Вода - питейна по Наредба №9/16.03.2001 г. Брой по 0.140 кг. Опаковки- полиетиленови, маркирани с етикет съдържащ данни съгласно Наредба Дв. бр. 62/2000 г. брой 9000 4 Кифла козуначена. Произведена от козуначено тесто с брашно - пшенично Тип 500. Тегло 0,140 кг за брой, в индивидуална полиетиленова торбичка. брой 5000 5 Козунак. Произведен от козуначено тесто с брашно - пшенично Тип 500. Тегло 0,250 кг за брой, в индивидуална полиетиленова торбичка. брой 6000 7 Вита баничка със сирене х 0,250 кг за брой. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. брой 5000 8 Баничка с извара, права х 0,140 кг за брой. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. брой 1000 9 Милинка 0,250 кг за брой.Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. брой 3000 10 Тутманик х 0,250 кг. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. брой 1300 11 Рогче х 0,140 кг. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. брой 2000 12 Пица х 0200 гр. Форма - кръгла; цвят на повърхността - бежово-кафяв, характерен за добре изпечен продукт; вкус - специфичен за вложените суровини, без страничен привкус и мириз. Опаковка в полиетиленови торбички или фолио за всеки брой по отделно, с прикрепен етикет, в съответствие с Наредба 01/2002 г за хигиенните изисквания. брой 3000

Прогнозна стойност, без ДДС
30684.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12