Версия за печат

00031-2015-0002

BG-Малко Търново:

РЕШЕНИЕ

Номер: 155 от 24.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Малко Търново, ул.Малкотърновска комуна №3, За: Красимира Георгиева, Диана Филчева, Република България 8162, Малко Търново, Тел.: 05952 3184, E-mail: mt_kmet@mail.bg, Факс: 05952 3128

Място/места за контакт: Община Малко Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.malkotarnovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/342-24-04-2015-g.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на отпадъците/РСУО/ в Регион Малко Търново, включително сметосъбиране и сметоизвозване ". Изборът на оператор по реда на ЗОП е във връзка с приключване изпълнението на проект: № DIR-510211621-6-50 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъци в Регион Малко Търново” и се обуславя от конкретните изисквания на нормативната уредба (Закон за управление на отпадъцити /ЗУО/, Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци), свързани с: 1) екологосъобразно сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците в Регион Малко Търново; 2) екологосъобразно управление и третиране на отпадъците; 3) безопасна експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъци в Регион Малко Търново и съпътстващите съоръжения и инсталации; 4) процедури за извършване на контрол, мониторинг и отчетност на дейностите; 5) осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 6) извършване на дейностите от квалифициран и обучен персонал, ангажиран с експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъци в регион Малко Търново и на допълнителните съоръжения и инсталации.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура. Въз основа на горепосочените основания се осигуряват условия за справедлив и прозрачен избор на изпълнител на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, Република България 1000, София, Тел.: 02 9804070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Илиян Костов Янчев
Длъжност: Кмет на Община Малко Търново