Версия за печат

00267-2015-0035

BG-Пловдив: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: гл.спец. Светла Стоицова, гл. юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656450, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150422biGt1367968.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Централен №1, За: деловодител О. Карагяурова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656403, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 656442

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на СМР/СРР на обект - „Античен театър – информационен център и функционални павилиони”, находящ се в АИР „Старинен Пловдив”, УПИ:І-Античен театър, кв.8 по плана на старинна градска част на гр. Пловдив

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на СМР/СРР на обект - „Античен театър – информационен център и функционални павилиони”, находящ се в АИР „Старинен Пловдив”, УПИ:І-Античен театър, кв.8 по плана на старинна градска част на гр. Пловдив

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45212350

Описание:

Строителни и монтажни работи
Недвижими паметници на културата

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на поръчката: до 262494,55лв. с ДДС. Посочената стойност е лимитна.

Стойност, без да се включва ДДС
218745.46 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

120

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: а/ Парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, IBAN: BG 57 IORT 73753302000003, BIC: IORTBGSF, или б/ Банкова гаранция, която задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора, да извършва плащанията до размера на гаранцията, при получаване на подписано и подпечатано искане за плащане от страна на възложителя, деклариращо неизпълнение от страна на изпълнителя на задължения съгласно договора. В случай, че участникът представи банкова гаранция за участие, срокът на валидност не може да бъде по-малък от срока на валидност на офертата, срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение не може да бъде по-малък от срока за изпълнение на договора. Изискуеми гаранции: А/ Гаранция за участие – участниците представят гаранция за участие в обществената поръчка. Размерът на гаранцията за участие е 2100.00 лв. /две хиляди и сто/ лева. Б/ Гаранция за добро изпълнение на договора - 3 % /три процента/ от предложената цена за изпълнение на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди подписване на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно са престояли при Възложителя след изтичане на 6-шест месечен срок от приемане на СМР на обекта и след подписване на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на възложителя, изпълнителя, а при необходимост и от проектанта и строителния надзор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено от бюджета на община Пловдив и МТСП. Изпълнява се строителство по ПКБ и разплащанията по договора ще се извършват от МТСП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по договора, както следва: 1. авансово плащане (20% от сумата по договора с ДДС) – в срок до 15 работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение №1; 2. 1 или 2 междинни (месечни) плащания – в срок до 25 работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение №2; 3. окончателно плащане – в срок до 25 работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение №3.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за самоличност, респ. за регистрация на участника, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и се представят в официален превод, а документите, с които се удостоверява финансовото и икономическо състояние по чл.50 от ЗОП и тези, с които се удостоверяват техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението и документацията, както и декларациите по чл.47 от ЗОП, се представят и в превод. 2. Възложителят ще отстрани от участие участник в процедурата, за който са налице основанията за отстраняване посочени в чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 3. Срок на валидност на офертите – е 90 календарни дни от крайния срок за приемане на оферти. 4. Срокът за изпълнение на поръчката е 120 календарни дни. Поръчката се изпълнява задължително в рамките на календарната година. 5. Заверено от участника копие от актуално удостоверение за регистрация за І-ва категория строежи в Централния професионален регистър на строителя / чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/. 6. Заверено от участника копие от удостоверение за вписване в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности. 7. Всеки участник отчита обстоятелството, че при подписване на договора, задължително следва да представи документ за внесена гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от предложената стойност на СМР/СРР (безДДС) и документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и ал. 5 от ЗОП, както и извършване на застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, на всички работещи на обекта, валидно за целия период на договора за СМР. Представената от изпълнителя гаранция за добро изпълнение следва да е с валидност 6 месеца след приемането на СМР/СРР на обекта. Забележка: Участникът, който не отговаря на което и да е от описаните по – горе изисквания се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта задължително следва да съдържа следните документи: 1. Представяне на участника, административни сведения– по образец, което включва: А) Посочване на единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; Б) Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и ал.5 от ЗОП - по образец; В) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49 ал.1 и 2 от ЗОП - Заверено от участника копие от актуално удостоверение за регистрация за І-ва категория строежи, недвижими културни ценности в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3.Документ за гаранция за участие- оригинал на банковата гаранция или копие на платежния документ за внесена гаранция за участие; 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50, ал. 1 от ЗОП: - документи, подробно описани по вид и харaктeристика в раздел икономически и финансови възможности - ІІІ.2.2. от обявлението; 5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, - документи, подробно описани по вид и харaктeристика в раздел технически възможности – ІІІ.2.3. от обявлението; 6. Декларация за ползване на подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат да извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, вкл. декларация за съгласие за участие на подизпълнителите, ако е приложимо – по образец; 7. Декларация посещение на обекта– по образец; 8. Декларация за приемане условията в проекта на договора– по образец; 9. Декларация по чл.55, ал.7от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – по образец; 10.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП- Декларация закрила заетост – по образец; 11.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец, съдържащо описание на начина на изпълнение /технологична програма/ на предмета на поръчката, вкл. и срок на изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП, както и подписан от участника и подпечатан на всяка страница договор за СМР – Приложение – Договор СМР (в договора се попълват само данните на участника); 12. Декларация за основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката– по образец; 13. Декларация относно гаранционните срокове при изпълнение на СМР/СРР, предмет на договора– по образец; 14. Линеен график за изпълнение на СМР– по образец. Линеен график се представя на хартиен и електронен носител; 15. Ценово предложение– по образец, вкл. КСС-оферта и анализи. КСС-оферта и анализите се представят на хартиен и електронен носител; 16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Документите по точки от 1 до 10 вкл. и 16 вкл. се поставят в ПЛИК №1; документите по точки от 11 до 14 вкл. се поставят в ПЛИК №2; Документът по т. 15 се поставя в ПЛИК №3;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

-Декларации в свободен текст по т.1,2,4,5,6 и 7 от изискванията за икономическо и финансово състояние; -Удостоверение от банка, доказващо наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс на участника – в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка по т.3 от изискванията за икономическо и финансово състояние;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Да създаде работни места, като наеме регистрирани в ДБТ безработни, при реализиране на обект - „Античен театър – информационен център и функционални павилиони”, находящ се в АИР „Старинен Пловдив”, УПИ:І-Античен театър, кв.8 по плана на старинна градска част на гр. Пловдив; 2. Изпълнителите на СРР/СМР, чиито обекти са в общини с ниво на безработица под средното за страната, каквато е Община Пловдив, (съгласно данни на Агенция по заетостта към момента на кандидатстване), наемат безработни лица, регистрирани в съответната ДБТ, които са не по-малко от 30% от общо заетите на обекта); 3.Всеки участник трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка. 4.Да постигне пазарно съотношение на труд и материали; 5.Да изплаща пазарни заплати (не по-ниски от минимална цена на труда за страната) на наетите безработни лица за изпълнение на дейностите и да спазва изискванията за закрила на заетостта и условията на труд; 6.Да заплаща осигурителни вноски на база осигурителните прагове за съответната длъжност към периода; 7.Да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници; Когато участник в процедурата е обединение на физически или юридически лица, намира приложение разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на строителството (по образец), сходно с обекта на настоящата обществена поръчка изпълнено през последните 5 години, считано от крайния срок за представяне на офертите, включващ стойности, дати и възложители, придружен от удостоверения за добро изпълнение. Тези удостоверения да посочват стойността, датата на приключване на строителството и мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2.Списък на техническите лица (по образец), включително на отговарящите за контрола на качеството; Посочване на образованието и професионалната квалификация на ръководните служители и на лицата, които отговарят за извършване на строителството, посочване на обектите, на които лицето е бил технически ръководител; 3. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на доставката ISO 9001:2008 или еквивалент; 4. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните 3 години; - Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството; - Списък на квалифицирани строителни работници, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (по образец); 5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка (участниците трябва да разполагат с необходимата техника и инструментариум, обезпечаващи изпълнението на поръчката); 6. Заверено копие от актуално удостоверение за регистрация за І-ва категория строежи в Централния професионален регистър на строителя / чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/; 7. Заверено копие от актуално удостоверение за вписване в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с обекта от настоящата обществена поръчка – минимум два обекта, със предмет сходен с предмета на настоящата процедура, придружен с удостоверение за добро изпълнение. 2.Ръководният и технически персонал да притежава опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката (техническият ръководител на обекта да притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в областта на строителството, или строителен техник и минимум 5 години професионален опит за заеманата длъжност, от който участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка; координаторът по безопасност и здраве трябва да отговаря на изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; отговорникът по контрола на качеството трябва да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ). 3. Наличие на внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на строителството ISO 9001:2008 или еквивалент. 4. Да има на разположение за целия срок за изпълнение на строителството на обекта необходимият брой квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС. 5. Да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на конкретните видове работи по КСС по договора. 6. Всеки участник следва да е регистриран за І-ва категория строежи, недвижими културни ценности в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/, в случай че участва обединение, изискването се отнася за всеки участник в обединението, който ще изпълнява дейности свързани със строителството. 7. Всеки участник следва да е вписан в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Пловдив, aдминистративна сграда на община Пловдив, с адрес: пл."Централен" 1, ет.12

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да се запознаят с документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, Профила на купувача, Обществени поръчки- http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150422biGt1367968. На същия адрес ще бъдат публикувани и разяснения по документацията, ако има запитвания. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. За участие в настоящата процедура не се закупува документация за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5, т.1 от ЗОП .

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ