Версия за печат

00841-2015-0001

BG-село Ковачевци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 24.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Авторски надзор на инвестиционен проект "Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище , община Ковачевци" финансиран по мярка 321 от Програма за развитие на селските райони.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Между Община Ковачевци и „Инфраконструкт” ООД е сключен договор № 92 от 24.09.2013 г. с предмет изготвяне на работен проект за обект „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”. Изготвеният работен проект ще бъдат реализиран и изпълнен в рамките на проект „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”, по сключен между Община Ковачевци и Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 14/321/01369/27.11.2012 г ., мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от ПРСР за периода 2007-2013г.”, подкрепена от ЕЗФРСР. Съгласно разпоредбата на чл.162 от ЗУТ, авторският надзор е задължителен при извършване на строителни дейности и се изпълнява от лице – носител на авторските права върху проекта, който се реализира. Това обосновава необходимостта изпълнител на авторски надзор да бъде лице, което е титуляр на авторските права върху посочените проекти. Изпълнителят е носител на авторските права върху изготвения проект - при съобразяване на действащата нормативна уредба и правилата на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), изготвените проекти са обект на авторско право, което принадлежи на „Инфраконструкт” ООД. Това прави възлагането на услугата по извършване на авторски надзор при реализиране на посочените проекти на лице, различно от титуляра на авторските права, незаконносъобразно и би представлявало накърняване на възникнали по силата на закона права. Ето защо, Община Ковачевци е длъжна да осигури услугите на проектантите на работния проект за „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци” като част от законосъобразното протичане на строителния процес и изпълнение на задълженията й като бенефициент по ДБФП № № 14/321/01369/27.11.2012 г ., мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от ПРСР за периода 2007-2013г.”, подкрепена от ЕЗФРСР. Всички тези обстоятелства в своята съвкупност налагат да се проведе процедура по договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП за определяне на изпълнител на дейност с предмет: Авторски надзор по проект „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци” Целта на процедурата е при провежданите преговори да се определят основните клаузи на договора и условията за изпълнение на предвидения авторски надзор. При преговорите ще бъдат спазвани всички законови изисквания и ще бъдат взети предвид добрите професионални практики. Максималната стойност на договора е 20 000 лв. без включен ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Инфраконструкт" ООД ЕИК 200580377, гр.Перник, ул. "Ю.Гагарин" бл.29, ап.80, управител Иво Тонев Гаджов

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Васил Кирилов Станимиров
Длъжност: Кмет на Община Ковачевци