Версия за печат

01605-2015-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. Веса Трифонова, инж. Елена Христова, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0889 066493, E-mail: vtrifonova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки; отдел Ремонт ТПС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://bdz.bg/novini.php?type=p_procedures.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, делима на 8 (осем) обособени позиции, подробно описани в Приложение Б на обявлението.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, бул. "Стефансон" №5
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” .

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” . Обществената поръчка е делима на 8 (осем) обособени позиции, както следва: -Обособена позиция №1 - „Доставка на винтов спряг – 120 броя”; -Обособена позиция №2 - „Доставка на кука теглична – 160 броя”; -Обособена позиция №3 - „Доставка на металогумен пакет за буфер 134,5 – 668 броя”; -Обособена позиция №4 - „Доставка на металогумен пакет за буфер 165 – 228 броя ”; -Обособена позиция №5 - „Доставка на пакет металогумен теглично съоръжение – 160 броя”; -Обособена позиция №6 - „Доставка на прът тегличен L 360 mm с гайка – 90 броя”; -Обособена позиция №7 - „Доставка на прът тегличен L 520 mm с гайка – 60 броя ”; -Обособена позиция №8 - „Доставка на прът тегличен L 452 mm с гайка – 110 броя”.

Прогнозна стойност без ДДС
297098 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие се представя поотделно за всяка обособена позиция, в размера определен от Възложителя, със срок на валидност 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на заявленията за участие, както следва за: - за обособена позиция №1 – 300,00 лева; - за обособена позиция №2 – 350,00 лева; - за обособена позиция №3 - 160,00 лева; - за обособена позиция №4 - 300,00лева; - за обособена позиция №5 - 190,00 лева, - за обособена позиция №6 - 260,00 лева, - за обособена позиция №7 - 190,00 лева, - за обособена позиция №8 - 350,00 лева. За задържането и освобождаването на гаранцията за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение на обществената поръчка - 5% от стойността на договора, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора. Гаранциите се представят по избор на участника в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, в полза на Възложителя, съгласно приложените образци към документацията за участие, или парична сума – внесена по сметка на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД – ОББ, клон Св. София IBAN BG57 UBBS 80021052226520, BIC:UBBSBGSF.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след доставката на всяка партида теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви и представяне от наша страна на необходимите документи: /оригинална фактура; приемо-предавателен протокол; документи от контрол съгласно БДС EN 10204 и EN 15566 или еквивалентни за доставените изделия теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, съгласно Техническите спецификации на Възложителя; сертификат за качество на използвания материал/.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Заявление за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението съгласно чл.77, ал.3 и 4 от ЗОП, подписан от законния представител на кандидата или упълномощено от него лице. 2. Представяне на кандидата, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение № 1 към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на eдинен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б)декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; в) заверено копие на оторизационно писмо, дистрибуторски договор или друг документ от производителя, удостоверяващи права за представителство и търговия на територията на цялата страна на кандидата / представя се когато кандидатът не е производител/. 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б) и в), в официален превод, съгласно §1, т.16а от ДР на ЗОП. 2.2. В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, към заявлението се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистрация. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на кандидата (оригинал) – представя се, когато представянето на кандидата не е подписано от управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише заявлението/офертата и да представлява кандидата в процедурата. 5. Декларации: 5.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1.1. към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на кандидата/. 5.2. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение №6 към документацията за участие. 5.3. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение №5 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че кандидатът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ 5.4. Декларация за приемане на условията на проекта на договор във връзка с чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия кандидата, съгласно образеца – Приложение №7 към документацията за участие. 5.5. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение №8 към документацията за участие. Продължава в Раздел VІ.3 "Допълнителна информация (когато е приложимо)"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват. По своя преценка кандидатите могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал.1 документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Кандидатът следва да представи за: 1. Обособена позиция №1-"Доставка на винтов спряг – 120 броя " - копие/я на документ/и за доказване на съответствието на предлаганите изделия винтови спрягове за ПЖПС с изискванията на Техническа спецификация за доставка на винтов спряг за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.03-2014/01, приложение към документацията за участие: 1.1. Сертификат IRIS или еквивалент или документ за внедрена система за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000 или еквивалент. 1.2. Протоколи от проведени изпитания „вид 2.2” или еквивалент, съгласно т.1.1. от раздел ІІ“Изисквания за компетентността на производителя и/или доставчика” на Техническа спецификация за доставка на винтов спряг за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.03-2014/01 на Възложителя. 2. Обособена позиция №2-"Доставка на кука теглична – 160 броя" - копие/я на документ/и за доказване на съответствието на предлаганите изделия теглични куки за ПЖПС с изискванията на Техническа спецификация за доставка на теглични куки за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.02-2014/01, приложение към документацията за участие: 2.1. Сертификат IRIS или еквивалент или документ за внедрена система за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000 или еквивалент. 2.2. Протоколи от проведени изпитания „вид 2.2” или еквивалент, съгласно т.1.1. от раздел ІІ“Изисквания за компетентността на производителя и/или доставчика” на Техническа спецификация за доставка на теглични куки за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.02-2014/01 на Възложителя. 3. Обособена позиция №3-"Доставка на металогумен пакет за буфер 134,5 – 668 броя" и Обособена позиция №4-„Доставка на металогумен пакет за буфер 165 – 228 броя” - копие/я на документ/и за доказване на съответствието на предлаганите изделия еластични системи за буфер с ход 110 мм с изискванията на Техническа спецификация за доставка на еластични системи за буфер с ход 110 мм за ПЖПС ТО-ТС-03.05.01.03.01-2014/01, приложение към документацията за участие: 3.1. Сертификат IRIS или еквивалент или документ за внедрена система за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000 или еквивалент. 3.2. Протоколи от проведени изпитания „вид 2.2” или еквивалент, съгласно т.1.1. от раздел ІІ“Изисквания за компетентността на производителя и/или доставчика” на Техническа спецификация за доставка на еластични системи за буфер с ход 110 мм за ПЖПС ТО-ТС-03.05.01.03.01-2014/01 на Възложителя. 4. Обособена позиция №5 -" Доставка на пакет металогумен теглично съоръжение – 160 броя" - копие/я на документ/и за доказване на съответствието на предлаганите изделия еластични системи за тегличен апарат за ПЖПС с изискванията на Техническа спецификация за доставка на еластични системи за тегличен апарат за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.01.01-2014/01, приложение към документацията за участие: 4.1. Сертификат IRIS или еквивалент или документ за внедрена система за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000 или еквивалент. 4.2. Протоколи от проведени изпитания „вид 2.2” или еквивалент, съгласно т.1.1. от раздел ІІ“Изисквания за компетентността на производителя и/или доставчика” на Техническа спецификация за доставка на еластични системи за тегличен апарат за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.01.01-2014/01 на Възложителя. Продължава в Раздел VІ.3)"Допълнителна информация (когато е приложимо)"

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.05.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на БДЖ: www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.05.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

Място: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.88, ал.2 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Допълнение към раздел ІІІ.2.1)"Изисквания към кандидатите или участниците включително за вписването им в професионални или търговски регистри" Изискуеми документи и информация: 5.6.Когато кандидатът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на кандидата” – Приложение №1 посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в заявлението на друг участник не може да представя самостоятелно заявление. Когато кандидат в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата кандидати, при наличието на обстоятелствата по чл.69, ал.1 и/или чл.47, ал.1 и ал.5. Допълнение към раздел ІІІ.2.3."Технически възможности" Изискуеми документи и информация (когато е приложимо): 5. Обособена позиция №6 -" Доставка на прът тегличен L 360 mm с гайка – 90 броя "; Обособена позиция №7 – „ Доставка на прът тегличен L 520 mm с гайка – 60 броя” и Обособена позиция №8 – „ Доставка на прът тегличен L 452 mm с гайка – 110 броя” - копие/я на документ/и за доказване на съответствието на предлаганите изделия теглични пръти и коронни гайки за ПЖПС с изискванията на Техническа спецификация за доставка на прът тегличен и гайка коронна за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.04-2014/01, приложение към документацията за участие: 5.1. Сертификат IRIS или еквивалент или документ за внедрена система за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000 или еквивалент. 5.2. Протоколи от проведени изпитания „вид 2.2” или еквивалент, съгласно т.1.1. от раздел ІІ“Изисквания за компетентността на производителя и/или доставчика” на Техническа спецификация за доставка на прът тегличен и гайка коронна за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.04-2014/01 на Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на винтов спряг – 120 броя”
1) Кратко описание

Доставка на 120 броя винтов спряг за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

Доставка на 120 броя винтов спряг за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
43200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на кука теглична – 160 броя”
1) Кратко описание

Доставка на 160 броя теглични куки за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

Доставка на 160 броя теглични куки за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
47200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на металогумен пакет за буфер 134,5 – 668 броя”
1) Кратко описание

Доставка на 668 броя еластични системи за буфер с ход 110 мм съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

Доставка на 668 броя еластични системи за буфер с ход 110 мм съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
24048 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на металогумен пакет за буфер 165 – 228 броя ”
1) Кратко описание

Доставка на 228 броя еластични системи за буфер с ход 110 мм съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

Доставка на 228 броя еластични системи за буфер с ход 110 мм съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
42180 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на пакет металогумен теглично съоръжение – 160 броя”
1) Кратко описание

Доставка на 160 броя еластични системи за тегличен апарат за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

Доставка на 160 броя еластични системи за тегличен апарат за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
28000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на прът тегличен L 360 mm с гайка – 90 броя”
1) Кратко описание

Доставка на 90 броя теглични пръти и гайки коронни за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

Доставка на 90 броя теглични пръти и гайки коронни за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
37620 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на прът тегличен L 520 mm с гайка – 60 броя”
1) Кратко описание

Доставка на 60 броя теглични пръти и гайки коронни за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

Доставка на 60 броя теглични пръти и гайки коронни за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
27000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на прът тегличен L 452 mm с гайка – 110 броя”
1) Кратко описание

Доставка на 110 броя теглични пръти и гайки коронни за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

Доставка на 110 броя теглични пръти и гайки коронни за подвижен железопътен състав (ПЖПС) съгласно “Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви” – Приложение към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
47850 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение