Версия за печат

00959-2015-0001

BG-Червен бряг:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 15.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ -Червен бряг ЕООД, Яне Сандански № 61, За: Ася Атанасова - Отдел Човешки ресурси, РБългария 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92766, E-mail: mbal.chervenbryag@gmail.com, Факс: 0659 92766

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: МБАЛ

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на медикаменти, диализни разтвори, медицински и лабораторни консумативи за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за 2015 г. Съвкупното количество на нужните медикаменти, диализни разтвори, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия е разделени на 20 обособени позиции, обхващащи общо около 450 артикула описани подробно по генерични наименования, лекарствена форма и количество в одобрената документация за участие в процедурата.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка със задоволяване нуждите на доставка на медикаменти,диализни разтвори, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение -Червен бряг ЕООД за 2015 г. по осъществяване на основната дейност по предоставяне на болнични медицински услуги и наличие на предпоставките чл.16,ал.8 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Цветан Костадинов
Длъжност: управител