Версия за печат

00168-2014-0004

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121805755

Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, бул. Дякон Игнатий 9, За: Минчо Господинов Цветков, България 1000, София, Тел.: 02 9371047, E-mail: caa@caa.bg, Факс: 02 9805337

Място/места за контакт: бул.Дякон Игнатий 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.caa.bg/page.php?category=72.

Адрес на профила на купувача: http://www.caa.bg/page.php?category=72.

Електронен достъп до информация: http://www.caa.bg/page.php?category=72.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Контролни и регулаторни функции в областта на гражданското въздухоплаване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво“, възлагана в изпълнение на Проект № 13-31-36/07.04.2014 г. „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие“ финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 9
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата процедура се открива за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво”, възлагана в изпълнение на проект „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие“ финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" със следните дейности: 1. Анализ и проектиране във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на ниво 4 на развитие. 2. Технологични разработки във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие. 3. Анализ, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи в съответствие със ЗЕУ, необходими за предоставянето на електронни административни услуги. 4. Вписване на информационните обекти и услуги в предвидените в ЗЕУ регистри.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72262000, 72317000, 72318000, 72322000, 79140000, 72221000

Описание:

Услуги по разработване на софтуер
Услуги по съхраняване на данни
Услуги по предаване на данни
Услуги по управление на данни
Други юридически консултации и услуги
Консултантски услуги по бизнес анализи на експлоатацията на системата

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
537000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предложена цена-ПЦ; тежест: 30
Критерий: Техническа оценка-ТО, която включва следните подпоказатели: П1: Предложение за изпълнение на анализ и проектиране-максимален брой: 20 точки; П2:Предложение за изпълнение на дейностите по Технологични разработки и внедряване-максимален брой :25 точки; П3-Предложение за изпълнение на дейностите по анализ, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи в съответствие със ЗЕУ, необходими за предоставянето на електронни административни услуги-максимален брой: 20 точки; П4: Предложение за изпълнение на дейностите по осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност, включително подготовка на заявления за вписване на информационни обекти и услуги в регистрите съгласно изискванията на ЗЕУ-максимален брой: 20 точки; П5:Предложение за реализиране на изискванията към електронните административни услуги и софтуера за изпълнение на услугите: максимален брой-30 точки; П6:Предложение за управление изпълнението на поръчката-максимален брой- 15 точки; П7-Предложение за управление на риска-максимален брой: 15 точки; П8-Предложение за осигуряване на гаранционна поддръжка на системата-максимален брой -10 точки; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 244 - 430162 от 18.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 45-10-38 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.03.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Консорциум ЕЙ АЙ ПИ ДЗЗД, ул. «Златовръх» №32, офис-партер, Република България 1164, София, Тел.: 02 8621049, Факс: 02 8621049

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 560000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 537000 BGN без ДДС
Брой месеци: 6
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Обществената поръчка се осъществява в изпълнение на договор № 13-31-36/07.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, проект „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие“, приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление".

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Обединение „Ей Ай Пи“ с членове „Абати“ АД и „Ай Пи Сек“ ЕООД; Обединение „Ай Ес Ай“ с членове „Айсиджен Корпорейшън“ ООД и „Бул Ес АЙ“ ООД; Обединение „НГЕ Солюшънс ГВА“ с членове „Ентърпрайз Комюникейшънс Груп“ ООД и „Ню Дженерейшън Софтуеър Солюшън“ ООД