Версия за печат

00299-2015-0002

BG-Търговище: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Търговище, пл. Свобода, За: инж. Иван Божков, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68679, E-mail: obshtina@targovishte.bg, Факс: 0601 62212

Място/места за контакт: Община Търговище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.targowishte.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.targovishte.bg/zop/#12.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Търговище, пл. Свобода, За: Мариана Тодорова, гл. експерт в отдел ОСОП, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68751, E-mail: todorova.m.s@targovishte.bg, Факс: 0601 62212

Място/места за контакт: отдел ОСОП

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.targowishte.bg..

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Търговище, пл. Свобода, За: Павлина Захариева, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68716

Място/места за контакт: Център за административно обслужване - работно място №5

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.targowishte.bg..

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: гр. Търговище и селищата в общината
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е изпълнение на дейности по Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината. Тази дейност включва поддръжка на уличното осветление - около 5000 броя осветителни тела, осигуряваща безаварийната работа на системата на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината и включва аварийно възстановяване на таблата за улично, алейно, парково осветление; захранващата и стълбовата мрежа, осветителните тела, ремонт и подмяна на захранващи кабели и ел. табла, както и отстраняване на аварии по съоръженията. Основни дейности, свързани с изпълнение на поръчката: 1. Локализиране на повредата - Извършване на визуален оглед, направа на контролни измервания, диагностициране на дефекта; 2. Подмяна на автоматичен /товаров/ прекъсвач (демонтаж, доставка и монтаж) - Разкачане на кабелите от входа и изхода на прекъсвача, демонтаж на прекъсвача. Разпробиване на отвори върху монтажната плоча, монтаж на прекъсвача, присъединяване на кабелите към входа и изхода на прекъсвача 3. Доставка и монтаж на контактор триполюсен - Разкачане на кабелите от входа и изхода на прекъсвача, демонтаж на контактора. Разпробиване на отвори върху монтажната плоча, монтаж на контактора, присъединяване на кабелите към входа и изхода, присъединяване на оперативни кабели към бобината. 4. Измерване съпротивлението на изолация на кабел НН с цел установяване на негодността му - Измерване, включително издаване на протокол и сертификат. 5. Демонтаж, доставка и монтаж на разклонителна кутия за УО - Разкачане на кабелите и демонтаж на кутията. Монтаж на кутията към стълба, присъединяване на кабелите. 6. Демонтаж, доставка и монтаж на капак на разклонителна кутия за УО - Оглед и отстраняване на капака на разклонителната кутия. Монтаж на капака на кутията към стълба.; 7. Направа кабелна глава на кабел НН - Направа на разделка, кербоване на обувки, бандажиране, закрепване към съоръжението, надписване; 8. Доставка и направа на термосвиваеми съединителни муфи - Направа на разделка, навиване на изолационна лента, поставяне на муфа; 9. Подмяна на осветително тяло на стълб - Разкачане на проводниците, демонтаж на тялото, закрепване на осв. тяло върху стълба, свързване на проводниците /вкл. механизация/; 10. Доставка и подмяна на дросел на осветително тяло на стълб - Отваряне на осв. тяло, разкачане на проводниците, демонтаж на дефектиралия дросел, монтаж на нов дросел, свързване на проводниците, затваряне на осв. тяло; 11. Доставка и подмяна на лампа на осветително тяло от стълб - Отваряне на осв. тяло, развиване на крушката, завиване на нова крушка, затваряне на осв. тяло /вкл. механизация/; 12. Доставка и подмяна на ПЗУ на осветително тяло на стълб - Отваряне на осв. тяло, разкачане на проводниците, демонтаж на дефектиралото ПЗУ, монтаж на ново, свързване на проводниците, затваряне на осв. тяло; 13. Доставка и подмяна на фасунга на осветително тяло на стълб - Отваряне на осв. тяло, разкачане на проводниците, демонтаж на фасунката, монтаж на нова, свързване на проводниците, затваряне на осв. тяло; 14. Кастрене на клони. 15. Ежедневни дежурства, включително дежурства през почивните и празнични дни.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на поръчката е 360 000,00 лв. (триста и шестдесет хиляди лева) без ДДС и съответно 432 000,00 лв. (четиристотин тридесет и две хиляди лева) с ДДС, като същата е образувана на база на осветителните тела в общината, които са 5000 към момента на обявяването на настоящата обществена поръчка. Максималната единична цена за поддръжката на едно осветително тяло за един месец е 1,20 лв. (един лев и двадесет стотинки) без ДДС и 1,44 лв. (един лев и четиридесет и четири стотинки) с ДДС. В така посочената максимална единична стойност се включват всички разходи на Изпълнителя за осъществяване на дейностите по поддръжка на уличното осветление на гр. Търговище и селищата в общината. Оферти, надхвърлящи горепосочената максимална единична цена за поддръжка на едно осветително тяло на месец, ще бъдат предложени за отстраняване поради несъответствие с това предварително обявено условие.

Прогнозна стойност без ДДС
360000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й - e в размер на 3 600,00 BGN (три хиляди и шестотин лева).Същата може да се внесе в брой в касата на Община Търговище, може да се представи по банков път по сметката на Община Търговище или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е посочено, че тя е: безусловна и неотменима; в полза на Община Търговище; със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявл. за обществена поръчка; за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Търговище (в лева): IBAN: BG62UBBS80023300143230, BIC: UBBSBGSF, ОББ АД, клон Търговище. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й - Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Търговище IBAN: BG62UBBS80023300143230,BIC: UBBSBGSF;ОББ АД, клон Търговище. Когато участникът определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: безусловна и неотменима; в полза на Община Търговище; със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение-Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се осъществява от бюджета на Община Търговище, Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема: Извършват се регулярни ежемесечни плащания, изчислени на база броя на осветителните тела на територията на общината, умножен по предложената от участника, избран за изпълнител, единична цена за поддръжка на 1бр. осветително тяло в ценовото предложение към офертата. Изпълнителят представя на Възложителя оригинална фактура. Плащанията се извършват по банков път, в срок до края на месеца, следващ отчетния, срещу издаден счетоводен документ. Изпълнителят издава фактура за извършената услуга в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор” , който съдържа: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника–Образец № 1, което включва: - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. - декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1 - доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти първа категория, трета група съгласно чл.137 от ЗУТ, издадено съгласно Закона за Камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101/22.11.2013 г. или еквивалентно. 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката - Образец № 2; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител –Образец № 3; 7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума по банкова сметка или документ за вснесена сума в касата на Възложителя. 8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действитени собственици - Образец №4; 9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец №5; 10) Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец № 7; В плик №1 се поставят и Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за по¬ръчка. ПЛИК “2” с надпис „Предложение за изпълнение на обществената поръчка” , който съдържа: Попълнен Образец № 8 „Техническо предложение” и следните приложения към него: 1. Обяснитела записка - в съответствие с изискванията на техническата спецификация и методиката за оценка.2. Декларация по чл. 33,ал. 4 от ЗОП - в свободен текст, ако е приложимо. ПЛИК “3” с надпис “Предлагана цена” , който съдържа: Попълнен образеца за предложение на цена - Образец №9. Предлаганата цена е в лева без ДДС. ВАЖНО-Всеки от пликовете (опаковки) №1, №2 и №3 трябва да съдържа един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент) от съответните документи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Не се поставят икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец №6. Списъкът трябва да бъде придружен от доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. Под „предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка” се разбират дейности по изграждане, поддържане на мрежи и съоръжения за улично осветление или други еквивалентни. 2. Декларация за техническото оборудване и оборудване за изпитване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – попълва се Образец №10. 3. Копие на валиден сертификат за внедрена: - Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителна дейност. На основание чл. 69 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за въз¬лагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от техническите изисквания, посочени в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за обществена поръчка и след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Забележка: Съгласно чл. 51а от ЗОП участникът може да използва ресурсите на едно или повече трети лица при изпълнение на поръчката. Участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1) Участникът следва да е изпълнил поне една услуга с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферти. Под „предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка” се разбират дейности по изграждане, поддържане на мрежи и съоръжения за улично осветление или други еквивалентни. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, горното изискване се доказва от един или повече участници в обединението. 2) Участникът следва да разполага минимум със следното техническо оборудване (собствено или предоставено в условията на чл. 51а от ЗОП - оборудване на трети лица): Техническо оборудване: - 3 бр. автомобили с монтирана подвижна работна площадка (автовишка) с минимална работна височина 10м; - 1 бр. автокран с минимална товароподемност 10 тона. - 1 бр. лек автомобил за обход; - 1 бр. лекотоварен автомобил; - 1 бр. товарен автомобил; Оборудване за изпитване - сертифицирано за орган за контрол от вида С: - 1 бр. уред за търсене и откриване на подземни повреди по кабелни трасета; - 1 бр. уред за измерване съпротивление на защитни заземителни уредби; - 1 бр. уред за измерване изолация на кабели до и над 1000V; Забележка: За техниката с посочен тип съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗОП да се чете „или еквивалент”. В случай че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания се доказват от един или повече участници в обединението. 3) Участникът трябва да има внедрена система за управление на: - качеството в строителството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват на сертификата строително-ремонтни дейности (строителство) В случай че участникът участва като обединение/ консорциум, горното изискване се доказва от един или повече участници в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на дейностите след подаване на задание от Възложителя за територията на гр.Търговище - П1; тежест: 30
Показател: Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на дейностите след подаване на задание от Възложителя за територията на селищата в Община Търговище, без гр. Търговище - П2; тежест: 20
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.05.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.targovishte.bg, раздел „Профил на купувача“. Ако лицата, желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден във Община Търговище до срока за получаване на офертите на адрес: град Търговище; П.К. 7700; площад "Свобода" срещу заплащане на сумата от BGN 10.00 (десет лева) с ДДС. Документацията за участие се заплаща в касата на Община Търговище или по банков път по сметка: IBAN: BG86UBBS80023106051909, BIC: UBBSBGSF при ОББ АД, клон Търговище. При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата по нейното размножаване. Документът за закупуване на документацията не е изискуем документ като съдържание на Плик №1 от офертата на участниците.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.05.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2015 г.  Час: 11:00
Място

Община Търговище - зала №74, гр. Търговище, пл. "Свобода"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица приспазване на установения режим до достъм до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Възложителят намалява сроковете по ал. 1 на същия член до 28 дни със 7 календарни дни, като изпраща настоящото обявление по електронен път и с 5 дни, като от датата на публикуване на настоящото обявление, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ