Версия за печат

00464-2015-0004

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Родопи, ул.Софроний Врачански 1а, За: Здравка Найденова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032604 102, E-mail: minicipality_rodopi@abv.bg, Факс: 032638 289

Място/места за контакт: община Родопи - деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rodopi-bg.org.

Адрес на профила на купувача: http://server/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=420f1488-9ee8-4af7-8a67-32b4d06efb77.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения за игра и парково оборудване по проект „Рехабилитация на детска площадка в община Родопи, с. Първенец“ съгласно ДБФП № 52/3/3221169 от 4.8.2014 г

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: с. Първенец, общ Родопи, обл. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В предмета на поръчката се предвижда доставка на съоръжения за игра и парково оборудване в с. Първенец, община Родопи, обл. Пловдив

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37535100, 37535210, 39224340

Описание:

Люлки
Люлки за детски игрални площадки
Кошчета за боклук

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се доставка на ударопоглъщаща настилка- 175 кв.м., монтаж на оградни панели - 65.6 л.м., детски фитнес - 1, комбинирано детско съоръжение - 1 бр., люлки - 3, въртележка - 1, къщичка за игри -1, занимателна игра - 3, кошчета - 3, информационни табели - 2, доставка и полагане на армировка, бетон и бордюри, монтаж на доставеното оборудване

Прогнозна стойност без ДДС
45813.74 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.05.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП възложителят не изисква гаранция за участие.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по банков път по следната сметка на Община Родопи: IBAN BG 72 BGUS 9160 3302 9014 00 BIC BGUSBGSF Банка :Българо-американска кредитна банка. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 2 /два/ месеца, след датата на приключване на договора. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. !!! Когато избраният изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансово плащане в размер на 40 % от цената по договора без ДДС в срок до 30 календарни дни след сключване на договора и представяне на оригинална фактура. 2. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумата по авансовото плащане в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на възложената работа, предмет на сключения договор, удостоверено с подписване на двустранен приемно-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случаите по чл. 68, ал. 9 от ЗОП при установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Възложителят ще отстрани участник, който: - не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т.1, б"а"- "д", т.2, т.3 и т. 4 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата се изисква Участникът да представи следните документи: Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП : Представяне на участник , което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, при участници – обединения – копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето представляващо участниците в обединението, и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия,доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан от участника, Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се прилагат правилата на чл 56, ал. 3 от ЗОП. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, ведно с приложенията към него
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо
Минимални изисквания: Неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите. Към списъка следва да бъде приложено доказателство за извършената доставка - удостоверение за добро изпълнение, издадено от получателя или от компетентен орган, което съдържа стойността, датата, вида и обема на доставката, както и дата и подпис на издателя. 2. Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството – заверено от участника копие.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има изпълнени през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата минимум 2 доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Сходни с предмета на поръчката са доставки на съоръжения за игра и парково оборудване и/или свързани с тях строително монтажни дейности за рехабилитация на обществено достъпни площадки за игра или спорт, разположени на открито или на закрито. 2. Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, а изискуемите документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Финансов показател; тежест: 50
Показател: Качествени и функционални характеристики на предложените продукти ; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение на поръчката, при минимален срок за изпълнение 10 дни; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.05.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.05.2015 г.  Час: 11:00
Място

административната сграда на община Родопи

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проектът се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №52/3/3221169 от 4.8.2014 г

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят е предоставил безплатен електронен достъп до документацията за участие в процедурата на сайта на община Родопи, в раздел «Профил на купувача». При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията, като разходите за изпращането са за сметка на лицето, отправило искането. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се намалява с 7 дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуването на обявлението е предоставен пълен достъп до документацията на профила на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ