Версия за печат

00808-2015-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: A-311 от 06.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров № 52 А, За: Елена Хаджиева, България 1797, София, Тел.: 02 9396722, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Място/места за контакт: на горния адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=657&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса"

II.3) Кратко описание на поръчката

Качественото изпълнение на настоящата обществена поръчка има водеща роля за реализацията на целите на проекта, като в нейния предмет са включени следните систематично свързани дейности: Дейност: „Технологични разработки”: В рамките на дейността се предвижда да бъде разработено техническо задание за софтуерни модули, надграждащи съществуваща информационно-комуникационната система, придружено с подробна техническа спецификация на дейностите за реализация на две електронни услуги и електронен регистър на лицензираните лица. Дейност: „Разработване и внедряване на електронен регистър, софтуерни модули към информационна система и съставяне на практически ръководства”: В рамките на дейността се предвижда разработване и внедряване на електронни форми за заявяване на административни услуги; разработване и внедряване на електронна платформа за електронен регистър на лицензираните лица за осъществяване на технически надзор на СПО; разработване и внедряване на софтуерни модули, надграждащи съществуваща информационно-комуникационна система; модифициране на PKI структура и електронен подпис (при необходимост) или разработване на алтернативен метод за електронна персонална идентификация; модули за интеграция с външни системи и регистри и първоначално попълнен регистър на лицензираните лица.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

72200000

Описание:

Програмиране и софтуерни консултантски услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: A-279 от 24.03.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

SIMAP

Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 62 - 108853 от 25.03.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 808-2015-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

656629

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

24.03.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Поле ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Вместо:

Участниците трябва да представят гаранция за участие в размер на 3394,50 лв. (три хиляди триста деветдесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС, която представлява 1 (един) % от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника: А) безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни след крайния срок за получаване на офертите. Банковата гаранция се издава в лева от банка, лицензирана от БНБ или потвърдена от банка, лицензирана от БНБ, в полза на Възложителя; Б) парична сума, внесена по сметката на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор в: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Платежното нареждане за внесената парична сума се представя в копие. В платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участници, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, се отстраняват от участие в процедурата, след срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП. Възложителят освобождава, задържа и усвоява гаранцията за участие при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) процента от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя преди сключване на договора в една от следните форми по избор на изпълнителя: А) неотменяема и безусловна банкова гаранция за добро изпълнение на договора, открита в полза на Възложителя със срок на валидност един месец след изтичане на срока на гаранционна поддръжка. Банковата гаранция се издава в лева от банка, лицензирана от БНБ или потвърдена от банка, лицензирана от БНБ; Б) парична сума, внесена по сметката на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор в: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 В платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Възложителят задържа 2 % (два процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка до изтичането на предвидения в договора срок на гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава при реда и условията на договора за възлагане на поръчката. В случай че участникът е обединение, гаранциите могат да бъдат внесени от всеки един от участниците в обединението. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на поръчката. Договор за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи гаранция за изпълнение съгласно обявените условия. За получаване на авансово плащане в съответствие с начина на плащане е предвидено участникът да представи гаранция в размер, покриващ пълната стойност на авансовото плащане.

Да се чете:

Участниците трябва да представят гаранция за участие в размер на 3394,50 лв. (три хиляди триста деветдесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС, която представлява 1 (един) % от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника: А) безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни след крайния срок за получаване на офертите. Банковата гаранция се издава в лева от банка, лицензирана от БНБ или потвърдена от банка, лицензирана от БНБ, в полза на Възложителя; Б) парична сума, внесена по сметката на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор в: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Платежното нареждане за внесената парична сума се представя в копие. В платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участници, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, се отстраняват от участие в процедурата, след срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП. Възложителят освобождава, задържа и усвоява гаранцията за участие при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) процента от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя преди сключване на договора в една от следните форми по избор на изпълнителя: А) неотменяема и безусловна банкова гаранция за добро изпълнение на договора, открита в полза на Възложителя със срок на валидност един месец след изтичане на срока на гаранционна поддръжка. Банковата гаранция се издава в лева от банка, лицензирана от БНБ или потвърдена от банка, лицензирана от БНБ; Б) парична сума, внесена по сметката на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор в: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 В платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Възложителят задържа 2 % (два процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка до изтичането на предвидения в договора срок на гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава при реда и условията на договора за възлагане на поръчката. В случай че участникът е обединение, гаранциите могат да бъдат внесени от всеки един от участниците в обединението. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на поръчката. Договор за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи гаранция за изпълнение съгласно обявените условия. За получаване на авансово плащане в съответствие с начина на плащане е предвидено участникът да представи гаранция в размер, покриващ пълната стойност на авансовото плащане. На основание чл. 56, ал. 9 от ЗОП не се изисква представянето на гаранции в случаите по чл. 16г ЗОП от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Поле ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Вместо:

Авансово плащане, в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора за обществена поръчка. Осъществява се до 30 (тридесет) дни след сключване на договора и издаване на надлежно оформена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя. Условие за получаване на плащането е обезпечаването му с гаранция в размер, покриващ пълната стойност на плащането, която се освобождава поетапно с приемането на резултатите от изпълнените дейности. Междинно плащане в размер на оферираната от Изпълнителя цена за дейност „Технологични разработки”, но не повече от 23 300 лева без ДДС, платими до 30 (тридесет) дни след приемането на резултатите от изпълнението й и издаването на надлежно оформена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя. Междинно плащане в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора в срок до 30 дни след приемане на конкретен резултат (разработени и внедрени софтуерни модули, надграждащи информационно-комуникационната система) по Дейност: „Разработване и внедряване на електронен регистър, софтуерни модули към информационна система и съставяне на практически ръководства” с приемо-предавателен протокол и издаване на надлежно офромена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на договора и сбора от стойностите на всички предходни плащания (авансово и междинни), извършени от Възложителя на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни след изпълнението на Дейност: „Разработване и внедряване на електронен регистър, софтуерни модули към информационна система и съставяне на практически ръководства”, предмет на договора, но не по-късно от 20.11.2015 г. и след издаване на надлежно офромена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя.

Да се чете:

Авансово плащане, в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора за обществена поръчка. Осъществява се до 30 (тридесет) дни след сключване на договора и издаване на надлежно оформена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя. Условие за получаване на плащането от лицата, които не попадат в хипотезата на чл. 16г от ЗОП, е обезпечаването му с гаранция в размер, покриващ пълната стойност на плащането, която се освобождава поетапно с приемането на резултатите от изпълнените дейности. Междинно плащане в размер на оферираната от Изпълнителя цена за дейност „Технологични разработки”, но не повече от 23 300 лева без ДДС, платими до 30 (тридесет) дни след приемането на резултатите от изпълнението й и издаването на надлежно оформена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя. Междинно плащане в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора в срок до 30 дни след приемане на конкретен резултат (разработени и внедрени софтуерни модули, надграждащи информационно-комуникационната система) по Дейност: „Разработване и внедряване на електронен регистър, софтуерни модули към информационна система и съставяне на практически ръководства” с приемо-предавателен протокол и издаване на надлежно офромена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на договора и сбора от стойностите на всички предходни плащания (авансово и междинни), извършени от Възложителя на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни след изпълнението на Дейност: „Разработване и внедряване на електронен регистър, софтуерни модули към информационна система и съставяне на практически ръководства”, предмет на договора, но не по-късно от 10.11.2015 г. и след издаване на надлежно офромена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Поле ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Вместо:

Офертата следва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост. Пликът съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки от които да има следното съдържание: А) Плик № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника ; 2. Представяне на участника, което включва: 2.1. Представяне на участника с посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б "а"-"д", т. 2, т. 3 и т.4; ал. 2, т. 1 и 5; и ал. 5 от ЗОП. Декларацията се представя от представляващия/ите участника лица. Когато уч. е обед., декл. се представя от представ. всеки един член на обед. Когато декл. е на чужд език се представя и в официален превод. Когато уч. е юр. лице декл. се представя от лицата, които представляват участника. * при уч. обедин. - копие на дог. за обед., а когато в него не е пос. лиц., което предст уч. в обед.-и док, подп от лиц в обедин, в който се посочва представл; 3. Доказателства за икономическо и фин. съст. по чл. 50 ЗОП и съгл. лявата част на поле III.2.2); 4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, и посочени от Възложителя, а именно - за доказване изпълнението на изискването участникът представя документите описани в лявата част на поле III.2.3) от обявлението 5. Декларация за отсъствие на обстоятелства по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 8. Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП;9. Декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗОП; 10. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 11. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител; 12. Гаранция за участие; 13. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с подпис на упълномощителя) Представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 14.Декларация по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 15.Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 106, ал.1 и чл. 107 и чл. 109, ал.1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 16.Декларация за липсата на обстоятелства съгласно Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза Б) Плик № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”: В Плик № 2 се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В) Плик № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”: 1. Ценовата оферта; Извън Плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. * Възл. ще отстрани участници, за които са налице обст. по чл.47,ал.2,т.1 и 5 ЗОП

Да се чете:

Офертата следва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост. Пликът съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки от които да има следното съдържание: А) Плик № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника ; 2. Представяне на участника, което включва: 2.1. Представяне на участника с посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;2.2. Декл. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б "а"-"д", т. 2, т. 3 и т.4; ал. 2, т. 1 и 5; и ал. 5 от ЗОП. Декларацията се представя от представляващия/ите участника лица. Когато уч. е обед., декл. се представя от представ. всеки един член на обед. Когато декл. е на чужд език се представя и в официален превод. Когато уч. е юр. лице декл. се представя от лицата, които представляват участника. * при уч. обедин. - копие на дог. за обед., а когато в него не е пос. лиц., което предст уч. в обед.-и док, подп от лиц в обедин, в който се посочва представл; 3. Доказателства за икономическо и фин. съст. по чл. 50 ЗОП и съгл. лявата част на поле III.2.2); 4. Д-ва за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, и посочени от Възложителя, а именно - за доказване изпълнението на изискването участникът представя документите описани в лявата част на поле III.2.3) от обявлението 5. Декл. за отсъствие на обстоятелства по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 6. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 7. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 8. Декл. по чл. 55, ал. 5 от ЗОП;9. Декл. по чл. 55, ал. 6 от ЗОП; 10. Декл. за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 11. Декл. за съгл. за участие от подизпълнител; 12. Гаранция за участие (освен в случаите по чл. 59, ал. 6 от ЗОП); 13. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с подпис на упълномощителя) Представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 14.Декл. по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 15.Декл. за липсата на обстоятелства по чл. 106, ал.1 и чл. 107 и чл. 109, ал.1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 16.Декл. за липсата на обстоятелства съгласно Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза Б) Плик № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”: В Плик № 2 се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В) Плик № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”: 1. Ценовата оферта; Извън Плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. * Възл. ще отстрани участници, за които са налице обст. по чл.47,ал.2,т.1 и 5 ЗОП

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Поле „Електронен достъп до информация (URL)“

Да се чете:

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=657&Itemid=8&lang=bg


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Стефан Иванов Цанков
Длъжност: Председател на ДАМТН