Версия за печат

02472-2015-0001

BG-Търговище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 647 от 03.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

І ОУ Христо Ботев, ул. Иван Вазов № 2, За: Наталия Жечева- ПДАСД, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 62176, E-mail: ou_1_tg@abv.bg, Факс: 0601 62370

Място/места за контакт: І ОУ Христо Ботев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: 1ou.ucoz.com.

Адрес на профила на купувача: http://1ou.ucoz.com/news/profil_na_kupuvacha/1-0-17.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата на подготвителна група и учениците от І до V клас на І ОУ „Христо Ботев” – град Търговище за учебната 2015/2016 г. по обособени позиции». Обществената поръчка включва следните две обособени позиции: І обособена позиция – Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до V клас: ПГ –„Искам да пиша” и „Искам да чета”, „Люлка от лъчи”,„Игри с думи“, „Искам да смятам”, „Игри с числа“, „Хайде да рисуваме!”, „Весели игри!” /учебни помагала/; І клас – Български език и литература /Буквар, Читанка, учебна тетрадка №1, №2, №3/, Математика /учебник и учебна тетрадка по математика №1, №2, №3/, Роден край /учебник/, Музика /учебник/, Изобразително изкуство /учебник/, Домашен бит и техника /учебник/; ІІ клас - Български език и литература – /Читанка, учебна тетрадка №1, №2, №3/, Английски език /учебник и учебна тетрадка/,Математика /учебна тетрадка №1, №2, №3/, Околен свят /учебник, учебна тетрадка/, Музика /учебник/, Изобразително изкуство /учебник/, Домашен бит и техника /приложение по домашен бит и техника/; ІІІ клас- Български език и литература /учебна тетрадка №1, №2, учебна тетрадка №3 „Пиша, преразказвам, съчинявам”/, Английски език /учебник, учебна тетрадка/,Математика /учебна тетрадка №1, №2, №3/,Човекът и обществото /учебна тетрадка/, Човекът и природата /учебна тетрадка/, Домашен бит и техника / приложение по домашен бит и техника/; ІV клас- Български език и литература /учебник по български език, Читанка, учебна тетрадка №1, №2 и учебна тетрадка към читанката/, Английски език /учебник и учебна тетрадка/,Немски език /учебник, учебна тетрадка/, Математика /учебник, учебна тетрадка №1, №2/, Човекът и обществото /учебник и учебна тетрадка/,Човекът и природата /учебник и учебна тетрадка/, Музика /учебник/, Изобразително изкуство /учебник/,Домашен бит и техника /учебник и приложение по домашен бит и техника /;V клас- Български език /учебник/, Литература /учебник/, Английски език /учебник/,Математика/учебник/,История и цивилизация /учебник/, География и икономика /учебник/,Човекът и природата /учебник/, Музика /учебник/, Изобразително изкуство /учебник/. ІІ обособена позиция – Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от V клас – Домашна техника и икономика /учебник с безплатен комплект материали за изработване на изделия/;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно § 1, ал. 3 и ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, Министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9 от ЗНП, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Условията и редът за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета са посочени в Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 5/15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала на министъра на образованието и науката, за всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава списък на одобрените учебници, които ще се ползват в системата на народната просвета. Със заповеди № РД 09-134/02.02.2015 г. и № РД 09-111/26.01.2015 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списъци на одобрените учебници и учебни помагала за 1 - 7 клас, които ще се ползват в системата на народната просвета за учебната 2015/2016 година. С писмо изх.№ 285/23.02.2015 г. на МОН е определен редът за извършване на избор на учебници и учебни помагала от педагогическия съвет по предложение на учителите, които преподават в съответния клас. На 13.03.2015 г. е проведено заседание на Педагогическия съвет при І ОУ „Христо Ботев” – гр. Търговище за избор на учебници и учебни помагала за учениците от І до V клас, за което е изготвен протокол №5/13.03.2015 г. Със заповед № 4628-532/13.03.2015 г. директорът на І ОУ „Христо Ботев”– гр. Търговище е утвърдил учебниците и учебните помагала за учениците от І до V клас. Поканените лица в договарянето притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебници и учебни помагала, като това право им е признато и утвърдено от МОН. Предвид изложеното възлагането на обществената поръчка на други лица, а не на съответното издателство, би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

По обособена позиция № 1 - „Просвета – София“ АД; По обособена позиция № 2 - „ Бит и техника” ООД;

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Кънчев Алексиев
Длъжност: директор