Версия за печат

00808-2015-0003

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров № 52А, За: Елена Хаджиева, Република България 1797, София, Тел.: 02 9396722, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Място/места за контакт: на горния адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Електронен достъп до информация: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=657&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Качественото изпълнение на настоящата обществена поръчка има водеща роля за реализацията на целите на проекта, като в нейния предмет са включени следните систематично свързани дейности: Дейност: „Технологични разработки”: В рамките на дейността се предвижда да бъде разработено техническо задание за софтуерни модули, надграждащи съществуваща информационно-комуникационната система, придружено с подробна техническа спецификация на дейностите за реализация на две електронни услуги и електронен регистър на лицензираните лица. Дейност: „Разработване и внедряване на електронен регистър, софтуерни модули към информационна система и съставяне на практически ръководства”: В рамките на дейността се предвижда разработване и внедряване на електронни форми за заявяване на административни услуги; разработване и внедряване на електронна платформа за електронен регистър на лицензираните лица за осъществяване на технически надзор на СПО; разработване и внедряване на софтуерни модули, надграждащи съществуваща информационно-комуникационна система; модифициране на PKI структура и електронен подпис (при необходимост) или разработване на алтернативен метод за електронна персонална идентификация; модули за интеграция с външни системи и регистри и първоначално попълнен регистър на лицензираните лица.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

72200000

Описание:

Програмиране и софтуерни консултантски услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Очакваните резултати от провеждането на настоящата обществена поръчка са следните: •Разработено техническо задание за електронен регистър и софтуерни модули към информационно-комуникационната система на ДАМТН; •Разработени и внедрени електронни форми за заявяване на административните услуги и издаване на лицензии на технически надзор и регистрация на СПО; •Разработена и внедрена електронна платформа за регистъра на лицензираните лица, осъществяващи технически надзор на СПО; • Mодифицирани PKI структура и електронен подпис (при необходимост) или разработен алтернативен метод за електронна персонална идентификация; •Разработени и внедрени софтуерни модули, надграждащи информационно-комуникационната система, за осъществяване по електронен път и в реално време на регистрацията и провеждането на първоначални и последващи прегледи на СПО от служители на ДАМТН или лицензираните от ДАМТН лица, както и отчитането на дейностите по ремонт, поддръжка и преустройство на СПО, изпълнявани от вписаните в регистъра лица; •Разработени и внедрени модули за интеграция с външни системи и регистри; •Осигурен защитен метод за пренос на данни, необходим за работата на софтуерните модули в реално време на потребителските устройства и надежден модул за идентификация на потребителите; •Първоначално попълнен регистър на лицензираните лица, осъществяващи технически надзор на СПО;

Стойност, без да се включва ДДС
339450 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.10.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците трябва да представят гаранция за участие в размер на 3394,50 лв. (три хиляди триста деветдесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС, която представлява 1 (един) % от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника: А) безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни след крайния срок за получаване на офертите. Банковата гаранция се издава в лева от банка, лицензирана от БНБ или потвърдена от банка, лицензирана от БНБ, в полза на Възложителя; Б) парична сума, внесена по сметката на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор в: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Платежното нареждане за внесената парична сума се представя в копие. В платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участници, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, се отстраняват от участие в процедурата, след срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП. Възложителят освобождава, задържа и усвоява гаранцията за участие при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) процента от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя преди сключване на договора в една от следните форми по избор на изпълнителя: А) неотменяема и безусловна банкова гаранция за добро изпълнение на договора, открита в полза на Възложителя със срок на валидност един месец след изтичане на срока на гаранционна поддръжка. Банковата гаранция се издава в лева от банка, лицензирана от БНБ или потвърдена от банка, лицензирана от БНБ; Б) парична сума, внесена по сметката на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор в: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 В платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Възложителят задържа 2 % (два процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка до изтичането на предвидения в договора срок на гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава при реда и условията на договора за възлагане на поръчката. В случай че участникът е обединение, гаранциите могат да бъдат внесени от всеки един от участниците в обединението. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на поръчката. Договор за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи гаранция за изпълнение съгласно обявените условия. За получаване на авансово плащане в съответствие с начина на плащане е предвидено участникът да представи гаранция в размер, покриващ пълната стойност на авансовото плащане.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Авансово плащане, в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора за обществена поръчка. Осъществява се до 30 (тридесет) дни след сключване на договора и издаване на надлежно оформена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя. Условие за получаване на плащането е обезпечаването му с гаранция в размер, покриващ пълната стойност на плащането, която се освобождава поетапно с приемането на резултатите от изпълнените дейности. Междинно плащане в размер на оферираната от Изпълнителя цена за дейност „Технологични разработки”, но не повече от 23 300 лева без ДДС, платими до 30 (тридесет) дни след приемането на резултатите от изпълнението й и издаването на надлежно оформена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя. Междинно плащане в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора в срок до 30 дни след приемане на конкретен резултат (разработени и внедрени софтуерни модули, надграждащи информационно-комуникационната система) по Дейност: „Разработване и внедряване на електронен регистър, софтуерни модули към информационна система и съставяне на практически ръководства” с приемо-предавателен протокол и издаване на надлежно офромена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на договора и сбора от стойностите на всички предходни плащания (авансово и междинни), извършени от Възложителя на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни след изпълнението на Дейност: „Разработване и внедряване на електронен регистър, софтуерни модули към информационна система и съставяне на практически ръководства”, предмет на договора, но не по-късно от 20.11.2015 г. и след издаване на надлежно офромена фактура (разходооправдателен документ) от страна на Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Обществената поръчка е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП: Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съобразно изискванията на чл. 16г., ал. 5 от ЗОП, определените в настоящите указания критерии за подбор не се прилагат участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, в представянето му по чл. 56 от ЗОП, в офертата си, същият включва декларация, с която се декларира дали той, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници по няма да се разглеждат и оценяват. Когато участник - специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата следва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост. Пликът съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки от които да има следното съдържание: А) Плик № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника ; 2. Представяне на участника, което включва: 2.1. Представяне на участника с посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б "а"-"д", т. 2, т. 3 и т.4; ал. 2, т. 1 и 5; и ал. 5 от ЗОП. Декларацията се представя от представляващия/ите участника лица. Когато уч. е обед., декл. се представя от представ. всеки един член на обед. Когато декл. е на чужд език се представя и в официален превод. Когато уч. е юр. лице декл. се представя от лицата, които представляват участника. * при уч. обедин. - копие на дог. за обед., а когато в него не е пос. лиц., което предст уч. в обед.-и док, подп от лиц в обедин, в който се посочва представл; 3. Доказателства за икономическо и фин. съст. по чл. 50 ЗОП и съгл. лявата част на поле III.2.2); 4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, и посочени от Възложителя, а именно - за доказване изпълнението на изискването участникът представя документите описани в лявата част на поле III.2.3) от обявлението 5. Декларация за отсъствие на обстоятелства по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 8. Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП;9. Декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗОП; 10. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 11. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител; 12. Гаранция за участие; 13. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с подпис на упълномощителя) Представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 14.Декларация по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 15.Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 106, ал.1 и чл. 107 и чл. 109, ал.1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 16.Декларация за липсата на обстоятелства съгласно Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза Б) Плик № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”: В Плик № 2 се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В) Плик № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”: 1. Ценовата оферта; Извън Плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. * Възл. ще отстрани участници, за които са налице обст. по чл.47,ал.2,т.1 и 5 ЗОП

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят НЕ поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга съобразно чл. 51, ал. 4 от ЗОП (Приложение № 10). 2. Копия на валидни сертификати: - ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; - ISO 20000-1:2011 за управление на ИТ услугите или еквивалентен. 3. Декларация – списък на експертите - Приложение № 11. Декларацията- списък следва да съдържа информация за образованието, професионалната квалификация, общия и специфичния професионален опит на експертите. Участникът следва да посочи в декларацията - списък номер и дата на дипломата за придобитото образование на съответния експерт, номер, дата на издаване и организация, която е издала сертификат или друг еквивалентен документ, удостоверяващ професионалния опит на експерта, както и контакт за връзка с организацията за потвърждение.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. В проц. могат да уч. лица, които общо за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертите в настоящата проц., са изпълнили мин. 3 (три) усл., еднакви или сходни с предм. на поръчката. Под „сх. с предм. на поръч.”, за изпълнение на наст. изискв., сл. да се разбира изграждане, внедряване и/или поддръжка на информационни системи. 2. Уч. трябва да е внедрил следните стандарти и да притежава валидни сертификати: • ISO 9001:2008 за упр. на качеството или еквив.; • ISO 20000-1:2011 за упр. на ИТ услугите или еквив. Възл. ще приеме еквив. сертиф., изд. от орг, уст. в други държ. чл., както и др. д-ва за еквив. мерки за осиг. на качеството, в съотв. с чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП. 3. Изп. трябва да осиг. екип от експ., който вкл. мин. сл. ключ. експерти: Ръководител на проекта Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класиф. на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125/2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. Проф. опит: •минимум 5 години опит в ръководенето на проекти или на екипи в областта на информационните системи и технологии; •опит като ръководител на най-малко 2 успешно завършени проекта за осъществявани дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Специалист системен архитект Образование: образователна-квалификация минимум степен „бакалавър“ в областта „Технически науки” или „Прирнауки, матем и информ” съгласно КОВОПН, утв ПМС125/2002 г., или еквив образователна степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. Проф. опит: •минимум 5 години опит в областта на информационните технологии; •опит в реализацията на най-малко 2 успешно завършени проекта в областта на изграждането на информационни решения, базирани на многослойни архитектури и/или архитектури, ориентирани към услуги; Специалист софтуерна разработка;Образование: образователна-квалификация минимум степен „бакалавър“ в областта „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно Класиф. на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС125/2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. Проф. опит: •минимум 3 години опит в програмирането; •опит в реализацията на най-малко 2 успешно завършени проекта в областта на изграждането на информационни решения; Спец. информ. сиг. Обр: обр-квалиф мин. степен „бакалавър“ в обл. „Техн науки” или „Прир. науки, матем. и инф.” съгласно КОВОПН, утв. с ПМС125/2002 г., или еквив. обр. степ, придоб в чужб, в спец, еквив на пос.Проф. опит:•мин. 5 г опит в анализа на информ риск•опит в реализ. на най-малко 2 усп. Завърш. Пр. в изгр. и реал. на реш. за сигурност. Кл. Експ.Юрист Обр: обр.-квалиф. степ. „магистър” в обл. „Соц.стопански и правни науки”, специалност „Право” съгласно КОВОПН, утв. с ПМС125/2002 г. или еквив. обр. степ., прид. в чужб., по екв. сп. Пр. оп: общ проф. оп. по спец. мин. 3 г.; опит в анал. на норм. база;

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Оценка на техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка при следните показатели: Методология за изпълнение на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка - максимален брой 30 точки; Методология за управление на риска - максимален брой 30 точки; тежест: 60
Показател: Предлагана цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.05.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.05.2015 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на ДАМТН в гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52А

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Реализирането на обществената поръчка се осъществява в рамките на проект № 14-32-6/01.09.2014 г. „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО”, финансиран по Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06. Проектът е насочен към подпомагане на постигането на целите на подприоритет 3.2, а именно модернизиране на обслужването от страна на администрацията и съдебната система. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.damtn.government.bg – раздел „Профил на купувача” - http://www.damtn.government.bg/index.php?оption=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, в първия работен ден, следващ деня на изпращането на документите в агенцията. Разяснения на възложителя по документацията за участие ще се публикуват само на посочения интернет адрес. Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува само на посочения интернет адрес. Срокът за изпълнение на поръчката може да бъде удължаван при удължаване на срока за изпълнение на проект „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 14-32-6/01.09.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ