Версия за печат

00964-2015-0004

BG-гр. Генерал Тошево: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, За: инж. Ради Михайлов, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 05731 3978, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: Отдел ТУСИДЕ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toshevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?p=4716.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, За: Тодорка Даскалова, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.toshevo.org.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Ремонтно- възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 28 обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Генерал Тошево
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката представлява, ремонт по покриви на шест броя общински сгради, частична или цялостна подмяна на дограма на девет обекта, ремонт и изграждане на две автоспирки, изграждане на два санитарни възела, изграждане на седем детски площадки с противоударни настилки, изграждане на тротоари, огради, алеи и площадки от бетон, ремонти по ел. и в. и к. инсталации,мазилки, топлоизолации, шпакловки,настилки,облицовки и бояджийски работи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000, 45233161, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка включва двадесет и осем обособени позиции. Дейностите включени в предмета на поръчката са : Разпокриване,спускане и сортиране на керемиди - 14000 бр. Демонтаж,ремонт и препокриване покрив в/ху мушама и летви - 1280 м2,Ремонт комини 17 бр.Обшивка с поц.ламарина по улами,бордове и около комини 296м2.Покриване на била с капаци 323м.Челни дъски 136 м.Демонтаж врати и прозорци 72 бр. Демонтаж остъклени метални витрини 16 м2.Доставка и монтаж алуминиеви и PVC врати всякакви размери 32 бр. Доставка и монтаж PVCпрозорци 182 м2, Доставка и монтаж подпр. дъски - 130 мл, Настилка от теракотни плочи - 98м2. Обръщане около врати и прозорци 780мл.,Изкърпване и шпакловки 455м2, грунд и боядисване с латекс 1350м2, ламинат 140м2, Фаянсова облицовка 68м2, Нова ВиК инсталация и фас.части 50мл.,Доставка и монтаж мивкаи 4 бр., 80л. бойлер 1бр, тоалетно седало с казанче 4бр, Изкоп земни почви 135м3, Подложка от каменно брашно 130м3, Кофраж 370м2, бетон В 15 за настилки 710м2. зидария 52м2, вароциментова мазилка 350м2, пръскана мазилка 245 м2. таван от гипсокартон на мет. констр. 48м2, грундиране и пребоядисване 3200м2, Блажна боя по метални витрини,врати и профили 70м2. латекс по стени итавани 795м2. Външно боядисване 1255м2. Разбиване на бетон 15м3. Армиран бетон В15 39м3. Челен кофраж 70м2., Армировка от мрежи Ф4 154кг., Бетон Б15 за стълбища и тротоари 216,5м3. Ръчен изкоп 82м3., Мовелитова шпакловка 255м2, Луминисцентно тяло 4х18 8бр.,Лакиране 50м2.Противоударна настилка -515м2. Ремонт на Ел. и ВиК инсталации. Преградни стени от двуслоен гипсокартон на мет. конструкция и топлоизолация от мин. вата 107м2.

Прогнозна стойност без ДДС
331730 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за участие в процедурата. 2.Гаранция за изпълнение - Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % върху предложената от него стойност без ДДС на съответната обособена позиция. Гаранциите могат да бъдат във вид на парична сума или банкова гаранция. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за участие, съответно - парична сума, платима по сметката на Община Генерал Тошево, „ Токуда банк „ АД офис Генерал Тошево, ВIC: CREXBGSF IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01 , като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано, гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка с предмет: „ Ремонтно- възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 28 обособени позиции” и (наименованието на обособената позиция, за която се отнася). Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на поръчката, който е 30.09.2015 г. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите, предмет на обществената поръчка се финансират със средства от капиталови разходи по одобрен бюджет на Общината от Общински съвет - Генерал Тошево за 2015 год. Разплащането се извършва в български лева, по банков път по сметката на изпълнителя и съгласно клаузите на проекто - договора, приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Въазложителят, с оглед на предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участникът е обединение от физически и / или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. от "а" до "д", т.2, 3 и 4, и ал.5 от ЗОП. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т.24 от Доп. разпоредби на ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител на посочения от възложителя адрес или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: • плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1, 2, 5, 6, 8, 11, 13 и 14 от ЗОП, както следва: 1. Оферта (оригинал, по Образец) 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписана от участника - (оригинал, по Образец № 1). (В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по преценка на участника), включително относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат.) 3. Представяне на участника, включващо и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП(оригинал, по Образец 2.1), посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - (оригинал, по Образец № 2). 4. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП, за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец № 3). 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата - оригинал. (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) 6. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението - заверено от участника копие. (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица) 7. При участници – обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се представя нотариално заверено пълномощно на това лице, подписано от всички участници в обединението, с което упълномощават това лице с право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението –(оригинал). 8. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП че ще, използва, вид на работата и нейния дял / няма да използва подизпълнители.–(оригинал, по Образец № 4). 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - ориг.Образец № 5.(когато участникът ще ползва подизпълнител) 10. Декларация – справка, съдържаща списък на изпълненото строителство съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП - (ориг. Образец № 6). 11.Декларация-списък на техническите лица, които ще бъдат използвани за изпълнение на обществената поръчка съгласно чл.51,ал.1,т.4 и т.10 от ЗОП (оригинал, по Образец № 7). 12.Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт (оригинал, поОбр. № 8) – (попълва се и се представя за всеки експерт, посочен в списъка, който не е служител на участника). 13.Декларация за осигуряване на застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл.171 от ЗУТ през целия период на изпълнение на договора. (оригинал, по Образец № 9 14. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП(оригинал, по Образец № 10) 16. Декларация за запознаване с обекта – (оригинал, по Образец № 11) Продължава в раздел VI.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за професионална квалификация и технически възможности по чл. 51 от ЗОП както следва: - Списък-декларация на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си. - Документи по чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП, които трябва да придружават списъка са: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или. б). удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да са с дата и подпис на издателя и данни за контакт или. в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък - Декларация на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на строителството.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите минимум 3(три) договора за строителство сходно с предмета на поръчката. Под сходно строителство с предмета на поръчката са обекти от сферата на ; - реконструкция и ремонт на сгради, ремонт на обшивка и конструкция на покрив, препокриване с керемиди, ламарина, тенекеджийски работи, подмяна на дограма,ВиК, сухо строителство,покривни хидроизолации, фасади, настилки, замазки, изкърпване на мазилки, шпакловки, бояджийски работи, кофражи, бетони и др.подобни за всички ОП. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се отнасят общо за обединението. При наличие на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие. 2. Участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката : Технически ръководител – строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно техническо или еквивалентно образование, със стаж по специалноста минимум 5 години. - Координатор по безопасност и здраве на труда, отговарящ на изискванията по ЗЗБУТ и чл.5, ал.2 Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР , с доказан опит като специалист ЗЗБУТ мин. 1год. (длъжността може да се съвместява и от техническия ръководител ако той отговаря на условията) - Отговорник по контрол на качеството - лице притежаващо удостоверение /сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството минимум 1год. В случай че участникът участва ката обединение, което не е юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказват от един или повече от участниците в обединението. Чуждестранните участници трябва да отговарят на изискването по еквивалентен начин.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

Общинска администрация гр.Генерал Тошево - ІІІ -ти етаж, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите както и при отваряне на ценовите оферти (плик №3) и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат, участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Продължение от раздел ІІІ.2.1. 17. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 ЗОП – заверено от участника копие от актуално удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, с валиден талон към него или Декларация, че участникът е вписан в регистъра, с посочване на публичния регистър, в който се съдържа информация от компетентните органи, издали този акт. 18. Доказателства за професионална квалификация и технически възможности по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя. В плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя: 1. Техническо предложение, попълнено по Образец 12 и подписано от участника, в оригинал. 2. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП (оригинал, по Образец №13) (представя се когато е приложима) * Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2 се представя за всяка обособена позиция, за която участникът представя предложение. В плик № 3 „Предлагана цена” се поставя: Ценовото предложение, попълнено по Образец № 14 към настоящата документация, в оригинал придружено от количествено стойностна сметка и анализи на предложените цени. Извън плик № 3 не трябва да има посочена никаква информация относно предложената цена. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Предложената от участника цена не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на всяка обособена позиция поотделно от обществената поръчка. Участниците подават офертите за всички обособени позиции, за които кандидатстват, в един общ, запечатан плик, в който трябва да поставят пликовете с номера 1,2 и 3. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод на български език, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документи по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документи по чл. 56, ал. 1, т.1в и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Община Генерал Тошево предоставя от датата на публикуване на настоящото обявление пълен достъп по електронен път до цялата документация за участие в процедурата,като я публикува в раздел " Профил на купувача (Обществени поръчки)", посочен в раздел I. т.1.от настоящото обявление. Документацията ще е достъпна на сайта на Община Генерал Тошево. Всеки участник може да поиска от Възложителя разяснения относно документацията за участие до 7 дни преди да изтече крайният срок за получаване на оферти. Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения ще се обявяват на официалния интернет сайт на Възложителя, посочен по-горе.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл.120 ал.5 и ал.7 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Конструктивно усилване на сграда кметство с.Великово”
1) Кратко описание

Външен изкоп за подбиване на основи, в сбити почви. Доставка и полагане на армиран бетон В20 в основи. Обратно засипване с трамбоване през 10см и полагане на тротоарна бетонова н-ка. Очукване на вътрешна мазилка по стени, изкърпване с нова и прешпакловане. Обръщане и боядисване около врати и прозорци. Грундиране и боядисване по стени и тавани с латекс. Демонтаж ламаринената обшивка на покрив и препокриване с нова LT ламарина.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Външен изкоп за подбиване на основи, в сбити почви м3-20, Доставка и полагане на армиран бетон В20 в основи - м3 - 10, Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност - кг - 200,Обратно засипване с трамбоване през 10см. - м3 - 10 Подложка от каменно брашно с уплътняване - м3 - 2, Кофраж за настилка - м2 - 4, Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м. - м2 - 40, Очукване на вътрешна мазилка по стени - м2 - 20, Вътрешна, изравнителна вароциментна м-ка по стени - м2 - 30, Гипсова шпакловка по стени и тавани - м2 - 550, Обръщане около врата и прозорци - мл.- 86, Демонтаж ламаринената обшивка на покрива - м2 - 24, Покриване с ЛТ ламарина - м2 - 24, Монтаж и демонтаж вътрешно скеле - м3 - 450, Грундиране по стени и тавани с латексов грунд - м2 - 550, Боядисване по стени и тавани с латекс - двукратно - м2 - 550, Блажна боя по стари цокли - м2 - 105

Прогнозна стойност, без ДДС
12500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт кметство с.Присад”
1) Кратко описание

Демонтаж на стара дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс. Разваляне на съществуващ санитарен възел и изграждане на нов с две клетки. Демонтиране на съществуващите подови настилки от балатум и полагане на нови от ламинат. Сваляне на покривните керемиди и ремонтиране на покривната конструкция с нов дървен материал. Ремонт /зидария и мазилка/ комини. Покриване с нови и стари бетонови керемиди и капаци върху хидроизолационна мембрана и летви.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Демонтаж на дървени врати и прозорци - бр.- 14, Разваляне на тухлена зидария - м3 - 7, Демонтаж балатум - м2 - 80, Разваляне на фаянсова облицовка - м2 - 23, Обръщане около врати и прозорци - мл. - 172, Доставка и монтаж на PVC врати 90/200 - бр. - 4 Доставка и монтаж на PVC врати 70/200 - бр.- 2, Доставка и монтаж на PVC врати 90/240 - бр. - 1, Доставка и монтаж на PVC врати 75/230 - бр.- 1, Доставка и монтаж на двукрила PVC врата 150/200 - бр.- 1, Доставка и монтаж PVC дограма - м2 - 11, Доставка и монтаж вътрешни подпр.дъски - мл.- 6, Тухлена зидария - м3 - 0.5, Преградна стена от двуслоен гипсокартон на мет.конструкция и топлоизолация - м2 - 13, Изравнителна циментова шпакловка - м2 - 80, Очукване на вароциментова м-ка - м2-3 Вътрешна вароциментна м-ка при ремонти - м2 - 37, Гипсова шпакловка по стени и тавани - м2 - 150, Грундиране по стени и тавани с латексов грунд - м2 - 360, Боядисване по стени и тавани с латекс - двукратно - м2 - 360, Доставка и полагане на ламинат 7мм АС-3 с подложка - м2 - 80, Доставка и монтаж PVC подови первази - м.л - 95, Настилка от теракотни плочи - м2 - 25, Фаянсова облицовка с лепило по стени с 2мм фуга - м2 - 28, Циментова замазка по подове за наклон и подравняване - м2 - 6, Доставка и монтаж AL преходни лайсни - м - 8, Разваляне настилка от теракотни плочки - м2 - 6, Спускане на керемиди - бр.-2700 Сортиране на керемиди - бр.- 2700, Разваляне на стара изгнила дъсч.обшивка - м2 - 50, Нова ламперия - м2 - 50, Разваляне на покривна конструкция - м3 - 1, Ремонт конструкция с нов дървен материал - м3 - 1, Покриване с нови бетонови керемиди вкл. усилена трислойна подкеремидна мембрана и летви - м2 - 160, Покриване със стари налични керемиди вкл. усилена трислойна подкеремидна мембрана и летви - м2 - 50, Покриване с бетонови капаци на била - м - 32, Подмяна на ламар. обшивка на улами - м2 - 14, Нова ВиК инсталация с ППР ф 20 с фас.части - мл - 20, Доставка и монтаж СК ф 25 - бр.- 3, Доставка и монтаж сифон подов ф50 - бр.- 2, Доставка и монтаж РVС тръби ф 110 с ф.части - мл - 5, Доставка и монтаж РVС тръби ф 50 с фас.части - мл - 10, Доставка и монтаж мивка средна с фас.части - бр.- 2, Доставка и монтаж никелирана канелка за мивка - бр.- 2, Дост. и монтаж тоалетно седало с казанче, капак и ф.части - бр.- 2, Направа разделки - бр.- 8, Скачване краища - бр.- 22, Прозвъняване на линия - бр.- 1, Полагане на проводник - м.л - 30, Монтаж плафониера - бр.- 2, Монтаж ЛОТ - бр.- 8, Доставка плафониера - бр.- 2, Доставка ЛОТ 4х16W - бр.- 8, Доставка проводник ПВВМ 2х1.5 кв.мм - м.л - 30, Доставка и монтаж на единичен ключ - бр.- 6, Доставка и монтаж контакт - бр.- 4, Доставка и монтаж конзола - бр.- 10, Доставка и монтаж разклонителна кутия - бр.- 2, Свързване на проводници към съоръжения - бр.- 20, Доставка и монтаж на челна дъска - м.л.- 43, Ремонт и измазване комини - бр.- 3

Прогнозна стойност, без ДДС
20800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт кметство с.Снягово”
1) Кратко описание

Демонтаж на стара дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс. Изкърпване и пребоядисване на фасадата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Демонтаж на дървени врати и прозорци - бр.- 8, Обръщане около врати и прозорци - мл.- 55, Доставка и монтаж на PVC врати 90/200 - бр.- 3, Доставка и монтаж на PVC врати 70/200 - бр.- 1, Доставка и монтаж на двукрила PVC врата 180/210 - бр.- 1, Доставка и монтаж PVC дограма - м2 - 17, Грундиране по стени и тавани с латексов грунд - м2 - 684, Боядисване по стени и тавани с латекс - двукратно - м2 -300, Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле до 30м - м2 - 50, Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м. с фасаген двукратно - м2 .- 384, Изкърпване на външна мазилка - м2 - 15, Изкърпване на гипсова шпакловка - м2 - 20

Прогнозна стойност, без ДДС
9400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт кметство с.Сираково”
1) Кратко описание

Демонтаж на стара дървена дограма Подмяна на стара дървена дограма с нова PVC Обръщане около врати и прозорци Боядисване с латекс по стени и тавани Изграждане на нов санитарен възел в сградата. Частично изкърпване и цялостна пръскана мазилка по фасадата. Изграждане на бетонов тротоар около цялата сграда

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Демонтаж на дървена дограма - бр.- 4, Доставка и монтаж на РVС дограма - м2 - 7.5, Доставка и монтаж на PVC врата с неотваряема надстройка 110/290 - бр.- 1, Доставка и монтаж на PVC врати 90/200 - бр.- 1, Доставка и монтаж на PVC врати 70/200 -бр.- 1, Доставка и монтаж на комарници - бр.- 2, Обръщ. около врати и прозорци с гипсокарт.и мет.ръбоогран.- мл.- 30, Доставка и монтаж вътрешни подпр.дъски - мл.- 3.3, Преградна стена от двуслоен гипсокартон на мет.констр.с топлоизолация - м2 - 6, Изравнителна циментова замазка до 3см - м2 - 2, Пробиване отвори в бетонот10/10 до 15/15 - бр.- 4, Ръчно разбиване на бетон - м3 - 1, Улей от 10/10 до 15/15 в тухлена зидария - мл.- 2, Пробиване отвори в тухлена з-я 50/50 - бр.- 1, Натовар.и извозв. на стр.отпадъци на 7км - м3 - 7, Фаянсова облицовка по стени - м2 - 10, Теракот настилка 30/30 - м2 - 2, Доставка и монтаж чугунен, рогов сифон ф 50 - бр.- 1, Достав.и монт.тоалет.седало с РVС казанче и капак - бр.- 1, Достав.и монтаж мивка средна с фас.части - бр - 1, Дост. и монт. РVС тръби ф 110 с фас.части - мл.- 7, Дост.и монт. РVС ф 50 тръби с фас.части - мл.-1.5 Дост. и полаг. на топлоизолирани ППРтръби ф 25 студ.вода - мл.- 5, Дост.и монт. СК ф 25 с изпразнител - бр - 2, Изкоп ръчен за РШ - м3 - 4, Изкоп ръчен за полагане на PVC тръби - м3 - 3, Засипване на тесни изкопи - м3 - 3, Доставка и монтаж ключ, контакт - бр - 1, Свързване на проводници към съоръжения - бр.- 2, Доставка и монтаж на плафониера - бр.- 1, Доставка и изтегляне на проводник ПВВМ 2Х1,5мм2 - м - 10, Изграждане на РШ от готови стоманобетонни пръстени ф-110см., конус и капак Н-3,50м.- бр.- 1, Очукване на външна вароциментова мазилка - м2 - 43, Външна изравнителна мазилка при ремонти - м2 - 85, Външна пръскана мазилка с циментен р-р - м2 - 120, Тънък изкоп за подравняване до 0,5 м. ръчно - м3 - 5, Подложка от каменно брашно с уплътняване - м3 - 3, Кофраж за настилка - м2 - 6, Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м. с оставащи летви.- м2 - 65, Грундиране по стени и тавани с латексов грунд - м2 - 180, Боядисване по стени и тавани с латекс - двукратно - м2 - 180, Шпакловка по стени и тавани при ремонти - м2 - 25

Прогнозна стойност, без ДДС
8750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт кметство с.Пленимир”
1) Кратко описание

Топлоизолация на външни стени с ЕPS 50мм.,PVC профили, мрежа, шпакловка грундиране и минерална мазилка. Изграждане на нов санитарен възел в сградата. Демонтаж на стара дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс. Полагане на гранитогрес в коридори и по цокъл сграда Зидария с газобетонни блокчета с деб. 125 мм. Окачен таван от гипсокартон на мет. констр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Топлоизолация на външни стени с експандиран пенополист. ЕPS 50мм.,PVC профили, мрежа, шпакловка и грундиране - м2 - 245, Топлоизолация на страници около прозорци и врати с експандиран пенополист. ЕPS 20мм.,PVC профил, мрежа, шпакловка и грундиране-шир 30см.- м - 51, Цветна драскана силикатна мазилка по фасади - м2 - 245, Мовелитова шпакловка с мрежа по цокли и стени - м2 - 55, Грунд за силикатна мазилка - м2 - 230, Боядисване с бял фасаген на страници - м2 - 18, Демонтаж на дървена дограма - бр.- 17, Доставка и монтаж на PVC врати с размери 90/200 - бр.- 6, Доставка и монтаж на двукрила PVC врата с неотваряема надстройка и размери 175/305 - бр.- 1, Доставка и монтаж на PVC врата с размери 70/200 - бр.- 1, Доставка и монтаж PVC дограма - м2 - 27, Доставка и монтаж вътрешни подпрозоречни дъски 30см - м - 13, Доставка и монтаж външни подпрозоречни дъски 30см - м - 14, Обръщ. около врати и прозорци с гипсокарт.и мет.ръбоогран.- мл.- 138, Циментова замазка по подове - м2 - 58, Настилка от гранитогрес на лепило - м2 - 58, Ал. профил за стъпала - м - 10, Облицовка на стъпала и цокли с гранитогрес - м2 - 30, Фаянсова облицовка по стени - м2 - 13, Доставка и монтаж на подови PVC первази - м - 45, Зидария с газобетонни блокчета с деб. 125 мм - м3 - 4, Демонтаж на дървен паркет - м2 - 9, Демонтаж облицовка от дървени плоскости по стени - м2 - 24, Армирана бетонова подова настилка - м2 - 9, Доставка и полагане на заварена арм.мрежа 20/20 Ф 6мм - м2 - 9, Преградна стена от двуслоен гипсокартон на мет.констр.с топлоизолация - м2 - 9, Окачен таван от гипсокартон на мет. констр.- м2 - 8.5, Гипсова шпакловка при ремонти - м2 - 60, Латексов грунд по стени и тавани - м2 - 370, Латекс по стени и тавани - м2 - 70 Пробиване отвори в бетон от10/10 до 15/15 - бр.- 2, Ръчно разбиване на бетон - м3 - 0.5, Улей от 10/10 до 15/15 в тухлена зидария - мл.- 6, Натовар.и извозв. на стр.отпадъци на 7км - м3 - 5, Доставка и монтаж чугунен, рогов сифон ф 50 - бр.- 1, Достав.и монт.тоалет.седало с РVС казанче и капак - бр.- 1, Достав.и монтаж мивка средна с фас.части - бр - 1, Дост. и монт. РVС тръби ф 110 с фас.части - мл.- 5, Дост.и монт. РVС ф 50 тръби с фас.части - мл.- 1.5, Дост. и полаг. на топлоизолирани ППРтръби ф 25 студ.вода - мл.- 5, Дост.и монт. СК ф 25 с изпразнител - бр - 2, Доставка и монтаж проточен бойлер - бр.- 1, Изкоп ръчен за РШ - м3 - 4, Изкоп ръчен за полагане на PVC тръби - м3 - 3, Засипване на тесни изкопи - м3 - 3, Изграждане на РШ от готови стоманобетонни пръстени ф-110см., конус и капак Н-3,50м.- бр.- 1, Прозвъняване на линия - бр.- 1, Доставка и монтаж на плафониера - бр.- 2, Доставка и монтаж на единичен ключ - бр.- 2, Доставка и монтаж на контакти - бр.- 1, Доставка и монтаж на разклонителни кутии - бр.- 1, Доставка и монтаж проводник ПВВМ 2х1,5 - м - 10, Свързване на проводници -бр.- 6

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт кметство с.Малина”
1) Кратко описание

Почистване на фасадата от стари бои, изкърпване и пребоядисване.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Направа и разваляне на тръбно инвентарно скеле - м2 -190, Изстъргване на постна боя от стени - м2 -300, Грундиране на стари стени с грунд - м2 - 300, Боядисване на гладки фасади с височина над 6м с цветен фасаген двукратно - м2 - 300, Ремонт на видима дървена обшивка - м2 - 20, Лакиране по фасади от дърво при ремонт - м2 - 50, Блажна боя по стари метални витрини,врати и профили - м2 - 25 Очукване на вароциментна м-ка м2 20 Външна гладка вароциментна м-ка м2 20

Прогнозна стойност, без ДДС
4160 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт кметство с.Конаре”
1) Кратко описание

Демонтаж на стара дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс. Полагане на един пласт хидроизолация с посипка на газопламъчно залепване. Окачен таван от гипсокартон на мет. конструкция. Гипсова шпакловка, контактен грунд и боядисване с латекс. Подмяна на осветителни тела.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Демонтаж на дървена дограма - бр.- 9, Доставка и монтаж на двукрила PVC врата с размери 180/220 - бр.-1, Доставка и монтаж на PVC врати с размери 90/200 - бр.- 2, Доставка и монтаж PVC дограма - м2 - 21, Доставка и монтаж вътрешни подпрозоречни дъски 30см - м - 8, Обръщ. около врати и прозорци с гипсокарт.и мет.ръбоогран.- мл.- 60, Окачен таван от гипсокартон на мет. констр.- м2 - 70, Преградна стена от двуслоен гипсокартон на мет.констр.с топлоизолация - м2 - 16, Тухлена зидария 25см. на вароциментен р-р - м3 - 0.5, Гипсова шпакловка по стени и тавани - м2 - 95, Латексов грунд по стени и тавани - м2 - 332, Латекс по стени и тавани - м2 - 332, Доставка и полагане на един пласт хидроизолация с посипка на газопламъчно залепване - м2 - 14, Доставка и полагане на проводник ПВВМ 2х1.5 кв.мм - м.л - 12, Доставка и монтаж ЛОТ 4х16W - бр.- 6

Прогнозна стойност, без ДДС
8580 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт кметство с.Сърнено”
1) Кратко описание

Спускане и сортиране на керемиди от покрив Ремонт на дървена конструкция и ламперия Ремонт комини и стреха Препокриване със стари налични и нови керемиди в/у хидроизолационна мембрана и летви. Почистване на фасадата от стари бои, мазилка, изкърпване и пребоядисване. Демонтаж паркет. Армирана бетонова настилка и ламинат

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Спускане на керемиди - бр.- 4030, Сортиране на керемиди - бр.- 4030, Почистване на пръст от покрив - м2 - 210, Разваляне на стара изгнила дъсч.обшивка - м2 - 110, Нова ламперия - м2 - 110, Разваляне на покривна конструкция - м3 - 1.5, Ремонт конструкция с нов дървен материал - м3 - 1.5, Покриване с нови бетонови керемиди вкл. усилена трислойна подкеремидна мембрана и летви - м2 - 200, Покриване със стари налични керемиди вкл. усилена трислойна подкеремидна мембрана и летви - м2 - 110, Покриване с бетонови капаци на била - м - 55, Ремонт и измазване комини - бр.- 3, Подмяна на ламар. обшивка за комини - м2 - 3, Доставка и монтаж на челна дъска - м.л.- 71, Очукване на вароциментна м-ка - м2 - 10, Външна гладка вароциментна м-ка - м2 - 10, Изстъргване на постна боя и пръскана м-ка от стени - м2 - 150, Грундиране на стари стени с грунд - м2 - 150, Боядисване на гладки фасади с височина над 6м с цветен фасаген двукратно - м2 - 150, Демонтаж на дървен паркет - м2 - 48, Армирана бетонова подова настилка - м2 - 48, Доставка и полагане на заварена арм.мрежа 20/20 Ф 6мм - м2 - 48, Доставка и пологане на ламинат 7мм с подложка - м2 - 48, Доставка и полагане РVС первази за паркет - мл.- 40, Натоварване и извозване на отпадъци - м3 - 15

Прогнозна стойност, без ДДС
14500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт чакалня за ученици с. Бежаново”
1) Кратко описание

Демонтаж на стара дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс. Демонтаж дървен паркет. Полагане на армирана бетонова настилка и ламинат.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Демонтаж на дървена дограма - бр.- 2, Доставка и монтаж на РVС дограма - м2 - 2, Доставка и монтаж на PVC врати 90/200 - бр.- 1, Обръщ. около прозорци с гипсокарт.и мет.ръбоогран.- мл.- 14, Доставка и монтаж вътрешни подпр.дъски - мл.- 1, Демонтаж на дървен паркет - м2 - 14, Армирана бетонова подова настилка - м2 - 14, Доставка и полагане на заварена арм.мрежа 20/20 Ф 6мм - м2 - 14, Доставка и пологане на ламинат 7мм с подложка - м2 - 14, Доставка и полагане РVС первази за паркет -мл.- 18, Грундиране по стени и тавани с латексов грунд - м2 - 60, Боядисване по стени и тавани с латекс - двукратно - м2 - 60

Прогнозна стойност, без ДДС
1660 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт жилища ДЗИ”
1) Кратко описание

Спускане и сортиране на керемиди от покрив Ремонт на дървена конструкция и ламперия Ремонт комини и стреха Препокриване със стари налични и нови керемиди в/у мушама и летви Ремонт на водосточни тръби и улуци Доставка и монтаж изход за покрив GVT Подмяна на ламаринени обшивки по улами и комини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Сортиране на керемиди - бр.- 18000, Почистване на пръст от покрив - м2 - 1200, Разваляне на стара изгнила дъсч.обшивка - м2 - 1200, Нова ламперия - м2 - 1200, Разваляне на покривна конструкция - м3 - 5, Ремонт конструкция с нов дървен материал - м3 - 5, Покриване с нови бетонови керемиди вкл. мушама и летви - м2 - 600, Покриване със стари налични керемиди вкл. мушама и летви - м2 - 600, Покриване с бетонови капаци на била - м - 210, Ремонт и измазване комини - бр.- 18, Подмяна на ламар. обшивка за комини - м2 - 30, Подмяна на ламар. обшивка на улами - м2 - 30, Доставка и монтаж на челна дъска - м.л.- 240, Доставка и монтаж изход за покрив GVT с ал.рамка и зак.стъклопакет - бр.- 3, Ремонт, подковаване на стреха с рендосани дъски - м2 - 150, Тухлена зидария при ремонти - м3 - 4, Натоварване и извозване на отпадъци - м3 - 45, Демонтаж на улуци от поцинкована ламарина - мл - 240, Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина - мл - 150, Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина мл - 240, Доставка и монтаж на водост. тръби от поцинк.ламарина - мл - 150, Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина - бр.- 24, Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц. ламарина - бр.- 24

Прогнозна стойност, без ДДС
58330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт автоспирка с.Средина”
1) Кратко описание

Демонтаж ламаринената обшивка на покрив и покриване с нова LT ламарина Двукратно боядисване с блажна боя по метални повърхности и частично остъкляване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Демонтаж ламаринената обшивка на покрива - м2 - 30, Покриване с ЛТ ламарина - м2 - 30, Остъкляване с 4мм. стъкло на метални рамки със силикон - м2 - 2, Двукратно боядисване с блажна боя по метални повърхности - м2 - 82

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на санитарен възел и склад пенсионерски клуб с. Кардам”
1) Кратко описание

Демонтаж на метална барака. Изкоп, кофраж и полагане на бетон за основи. Тухлена зидария и гладка мазилка по стени. Изграждане на дървена покривна к-ция и покриване с LT ламарина. Облицовка на стени и тавани с гипсокартон на метална конструкция. Просичане на отвор за врата в съществуващ зид. Доставка и монтаж PVC дограма Гипсова шпакловка по стени и тавани. Грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани Изравнителна цим. замазка по подове и полагане на настилка от теракот. Изграждане ВиК и Ел. инсталации. Фаянсова облицовка по стени.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Демонтаж метална барака - кв.м - 15, Изкоп ръчен за основи и канал със ширина до 0.6м - м3 - 8, Изкоп ръчен за РШ - м3 - 4, Засипване на тесни изкопи - м3 - 8, Кофраж и декофраж основи - м2 - 12, Кофраж и декофраж пояси - м2 - 7, Изработка и монтаж арматура - кг.- 250, Доставка и полагане на армиран бетон В20 в основи, фундаментна плоча и пояси - м3 - 9, Тухлена зидария 25см. на вароциментен р-р - м3 - 6.5, Тухлена зидария 12см. на вароциментен р-р - м2 - 9, Окачен таван от гипсокартон на мет. констр.и топлоизолация - м2 - 7.5, Направа на лежаща покривна конструкция - м3 - 0.3, Направа дъсчена обшивка на покрив - м2 - 22, Покриване с ЛТ ламарина - м2 - 22, Вътрешна гладка м-ка по тухлени стени - м2 - 47, Външна гладка вароциментова мазилка по тухлени стени - м2 - 25, Просичане на отвор за врата 90/200 в тухлена стена - бр.- 1, Доставка и монтаж на плътни PVC вратис размери 70/200 - бр.- 2, Доставка и монтаж на плътни PVC врати с размери 90/200 - бр.- 2, Доставка и монтаж PVC дограма - м2 - 1.5, Гипсова шпакловка по стени и тавани - м2 - 3.5, Латексов грунд по стени и тавани - м2 - 50, Латекс по стени и тавани - м2 - 50, Настилка от теракотни плочи - м2 - 6.5, Фаянсова облицовка с лепило по стени с 2мм фуга - м2 - 30, Циментова замазка по подове за наклон и подравняване - м2 - 6.5, Улей от 10/10 до 15/15 в тухлен зид ръчно - м - 10, Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетон - бр.- 6, Натоварване и извозване на стр. отпадъци на 7 км.- м3 - 5, Нова ВиК инсталация с ППР ф 20 с фас.части - мл - 20, Доставка и монтаж СК ф 25 - бр.- 3, Доставка и монтаж сифон подов ф50 - бр.- 1, Доставка и монтаж РVС тръби ф 110 с ф.части - мл - 10, Доставка и монтаж РVС тръби ф 50 с фас.части - мл - 5, Доставка и монтаж мивка средна с фас.части - бр.- 1, Доставка и монтаж стенни смесителни батерии за мивка - бр.- 1, Дост. и монтаж тоалетно седало с казанче, капак и ф.части - бр.- 2, Изграждане на РШ от готови стоманобетонни пръстени ф-110см., конус и капак Н-3,50м.- бр.- 1, Направа разделки - бр.- 8, Скачване краища - бр.- 14, Прозвъняване на линия - бр.- 1, Полагане на проводник - м.л - 22, Монтаж плафониера - бр.- 4, Доставка плафониера - бр.- 5, Доставка проводник ПВВМ 2х1.5 кв.мм - м.л - 22, Доставка и монтаж на единичен ключ - бр.- 4, Доставка и монтаж конзола - бр.- 4, Доставка и монтаж разклонителна кутия - бр.- 2, Свързване на проводници към съоръжения - бр.- 11, Доставка и монтаж вентилатор Ф 110 - бр.- 2

Прогнозна стойност, без ДДС
9580 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на тротоари по ул „Иван Куманов” гр.Генерал Тошево”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно и полагане на уплътнено каменно брашно за основа . Кофраж, доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 ръчно - м3 - 5, Подложка от каменно брашно с уплътняване - м3 - 73, Кофраж за настилка - м2 - 38, Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва - м2 - 710, Доставка и полагане на заварени арматурни скари Ф 5мм.- кг - 210, Разбиване на неармиран бетон - м2 - 1, Ръчно натоварване и извозване на земни маси и отпадъци - м3 - 10

Прогнозна стойност, без ДДС
17900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на тротоари с.Люляково”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно и полагане на уплътнено каменно брашно за основа . Кофраж, доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 м. ръчно - м3 - 60, Подложка от каменно брашно с уплътняване - м3 - 90, Кофраж за настилка - м2 - 60, Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м. с оставащи летви.- м2 - 1140, Разбиване на неармиран бетон - м2 - 30, Ръчно натоварване и извозване на земни маси и отпадъци - м3 - 40

Прогнозна стойност, без ДДС
26500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на тротоари с.Спасово”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно и полагане на уплътнено каменно брашно за основа . Кофраж, доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 м. ръчно - м3 - 30, Подложка от каменно брашно с уплътняване - м3 - 30, Кофраж за настилка - м2 - 30, Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м. с оставащи летви.- м2 - 610, Разбиване на неармиран бетон - м2 - 5, Ръчно натоварване и извозване на земни маси и отпадъци - м3 - 20

Прогнозна стойност, без ДДС
13400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на тротоари с.Йовково”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно и полагане на уплътнено каменно брашно за основа . Кофраж, доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 м. ръчно - м3 - 40, Кофраж за настилка - м2 - 40, Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м. с оставащи летви.- м2 - 410, Разбиване на неармиран бетон - м2 - 20, Изграждане на основа от каменно брашно 5см. за полагане на тротоарна настилка - м3 - 20, Ръчно натоварване и извозване на земни маси и отпадъци - м3 - 40

Прогнозна стойност, без ДДС
10160 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане чакалня за ученици с. Балканци”
1) Кратко описание

Демонтаж на метална барака. Изкоп, кофраж и полагане на бетон за основи. Зидария от газобетонни блокчета и гладка мазилка по стени. Изграждане на дървена покривна к-ция и покриване с LT ламарина. Гипсова шпакловка по стени и тавани. Доставка и монтаж PVC дограма Грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Демонтаж метална барака - кв.м - 6, Изкоп ръчен за основи със ширина до 0.6м - м3 - 5, Кофраж и декофраж основи - м2 - 2.5, Кофраж и декофраж пояси - м2 - 6, Изработка и монтаж арматура - кг.- 40, Доставка и полагане на армиран бетон В20 в основи, фундаментна плоча и пояси - м3 - 5.5, Зидария от газобетонни блокчета с деб. 125 мм - м3 - 3, Окачен таван от гипсокартон на мет. констр.и топлоизолация - м2 - 8, Направа на лежаща покривна конструкция - м3 - 0.2, Направа дъсчена обшивка на покрив - м2 - 12, Покриване с ЛТ ламарина - м2 - 11, Външна гладка вароциментова мазилка по тухлени стени - м2 - 80, Доставка и монтаж на PVC врата с размери 90/200 - бр.- 1, Доставка и монтаж PVC дограма - м2 - 1.5, Гипсова шпакловка по стени и тавани - м2 - 8, Латексов грунд по стени и тавани - м2 - 88, Латекс по стени и тавани - м2 - 88, Разбиване на неармиран бетон - м2 - 2

Прогнозна стойност, без ДДС
3900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Кардам”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. Кофраж, доставка и полагане на бетон В 15 за настилка с дебилина 10 см. Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Тънки изкопи до 0,5м ръчно земни маси - м3 - 3.5, Кофраж настилка - м2 - 4.5, Доставка и полагане бетон клас В 15 за настилка - м3 - 6, Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф4,2, 15/15 см. - кг.- 110, Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка 400/400/20 - м2 - 55, Обратен насип, изравняване и трамбоване - м2 - 45, Натоворване и разтоварване на бетон с ръчни колички на 50м.- м3 - 6

Прогнозна стойност, без ДДС
3330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Спасово”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. Кофраж, доставка и полагане на бетон В 15 за настилка с дебилина 10 см. Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Тънки изкопи до 0,5м ръчно земни маси -м3 - 3.5, Кофраж настилка - м2 - 4.5, Доставка и полагане бетон клас В 15 за настилка - м3 - 6, Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф4,2, 15/15 см.- кг.- 110, Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка 400/400/20 - м2 - 55, Обратен насип, изравняване и трамбоване - м2 - 45, Натоворване и разтоварване на бетон с ръчни колички на 50м.- м3 - 6

Прогнозна стойност, без ДДС
3330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Василево”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. Кофраж, доставка и полагане на бетон В 15 за настилка с дебилина 10 см. Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Тънки изкопи до 0,5м ръчно земни маси - м3 - 3.5, Кофраж настилка - м2 - 4.5, Доставка и полагане бетон клас В 15 за настилка - м3 - 6, Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф4,2, 15/15 см.- кг.- 110, Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка 400/400/20 - м2 - 55, Обратен насип, изравняване и трамбоване - м2 - 45, Натоворване и разтоварване на бетон с ръчни колички на 50м.- м3 - 6

Прогнозна стойност, без ДДС
3330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Присад”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. Кофраж, доставка и полагане на бетон В 15 за настилка с дебилина 10 см. Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Тънки изкопи до 0,5м ръчно земни маси - м3 - 3.5, Кофраж настилка - м2 - 4.5, Доставка и полагане бетон клас В 15 за настилка - м3 - 6, Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф4,2, 15/15 см.- кг.- 110, Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка 400/400/20 - м2 - 55, Обратен насип, изравняване и трамбоване - м2 - 45, Натоворване и разтоварване на бетон с ръчни колички на 50м.- м3 - 6

Прогнозна стойност, без ДДС
3330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Люляково”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. Кофраж, доставка и полагане на бетон В 15 за настилка с дебилина 10 см. Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Тънки изкопи до 0,5м ръчно земни маси - м3 - 3.5, Кофраж настилка - м2 - 4.5, Доставка и полагане бетон клас В 15 за настилка - м3 - 6, Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф4,2, 15/15 см.- кг.- 110, Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка 400/400/20 - м2 - 55, Обратен насип, изравняване и трамбоване - м2 - 45, Натоворване и разтоварване на бетон с ръчни колички на 50м.- м3 - 6

Прогнозна стойност, без ДДС
3330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул.”Петко Д. Петков” гр.Генерал Тошево”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. Кофраж, доставка и полагане на бетон В 15 за настилка с дебилина 10 см. Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Тънки изкопи до 0,5м ръчно земни маси - м3 - 7.5, Кофраж настилка - м2 - 7, Доставка и полагане бетон клас В 15 за настилка - м3 - 12, Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф 4,2, 15/15 см.- кг.- 180, Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка 400/400/3 - м2 - 110, Обратен насип, изравняване и трамбоване - м2 - 30, Натоворване и разтоварване на бетон с ръчни колички на 50м.- м3 - 12

Прогнозна стойност, без ДДС
6660 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул.”Христо Минчев” гр.Генерал Тошево”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. Кофраж, доставка и полагане на бетон В 15 за настилка с дебилина 10 см. Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Тънки изкопи до 0,5м ръчно земни маси - м3 - 7.5, Кофраж настилка - м2 - 7, Доставка и полагане бетон клас В 15 за настилка - м3 - 12, Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф 4,2, 15/15 см.- кг.- 180, Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка 400/400/3 - м2 - 110, Обратен насип, изравняване и трамбоване - м2 - 30, Натоворване и разтоварване на бетон с ръчни колички на 50м.- м3 - 12

Прогнозна стойност, без ДДС
6660 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на пешеходна пътека с.Кардам”
1) Кратко описание

Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно и полагане на уплътнено каменно брашно за основа . Кофраж, доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва. Ограда от бетонни колове и телена мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Изкоп с багер земни почви на транспорт - м3 - 3, Тънък изкоп за подравняване до 0,5 ръчно - м3 - 10, Подложка от каменно брашно с уплътняване - м3 - 10, Кофраж и декофраж за настилка - м2 - 20, Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебилина 10 см и делатационни фуги през 3 м. с оставаща летви.- м2 - 200, Изкоп ръчен за фунд. на бетонни колове - м3 - 8, Доставка и монтаж бетонни оградни колове 8/8/230 - бр.- 80, Доставка е монтаж телена оградна мрежа Н-140см.- м - 200

Прогнозна стойност, без ДДС
6660 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт ограда кметство с. Люляково”
1) Кратко описание

Частичен демонтаж и ремонт на оградни бетонни колонки и метални пана. Кофраж и полагане на бетон в бетонен пояс. Зидария със стари бетонни блокчета и монтаж на стари оградни пана. Доставка и монтаж на колонки, оградни пана и порти от ковано желязо.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Демонтаж на съществуващи оградни колонки от бетонни блокчета Н-60см. и метални оградни пана - бр.- 47, Демонтаж бетонни оградни капаци - м - 85, Зидария ограда от съществуващи бетонни блокчета - м2 - 8.45, Кофраж и декофраж пояси - м2 - 57, Изработка и монтаж арматура - кг.- 350, Доставка и полагане на армиран бетон В20 в пояси - м3 - 8, Почистване и шпакловка на ограда от бетонни блокчета с циментово лепило и PVC мрежа - м2 - 250, Фина силиконова мазилка по ограда - м2 - 230, Изработка и монтаж на декоративна ограда от ковано желязо и колонки с Н 50 см - м - 60, Изработка и монтаж на декоративни оградни колонки с Н 60 см - бр.- 40, Ремонт, пребоядисване и монтаж на съществуващи метални оградни пана - бр.- 40, Изработка и монтаж на входен портал от ковано желязо с размери 280/140 - бр.- 2, Изработка и монтаж на входен портал от ковано желязо с размери 80/140 - бр.- 1, Ръчно натоварване и изхвърляне на стр. отпадъци - м3 - 10

Прогнозна стойност, без ДДС
22900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция „Подмяна дограма НЧ с.Кардам”
1) Кратко описание

Демонтаж на стара дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс. Окачен таван от гипсокартон на мет. конструкция. Гипсова шпакловка, контактен грунд и боядисване с латекс. Подмяна на осветителни тела.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Демонтаж на дървена дограма - бр.- 29, Доставка и монтаж на PVC врати с неотваряема надстройка и размери 110/250 - бр.- 3, Доставка и монтаж на PVC врати с размери 90/200 - бр.- 3, Доставка и монтаж на двукрила плътна PVC врата с размери 160/230 - бр.- 1, Доставка и монтаж PVC дограма - м2 - 52, Доставка и монтаж вътрешни подпрозоречни дъски 30см - м - 31, Обръщ. около врати и прозорци с гипсокарт.и мет.ръбоогран.- мл.- 138, Окачен таван от гипсокартон на мет. констр.- м2 - 13, Гипсова шпакловка по стени и тавани - м2 85 Латексов грунд по стени и тавани - м2 - 332, Латекс по стени и тавани - м2 - 332, Доставка и монтаж ЛОТ 4х16W - бр.- 3

Прогнозна стойност, без ДДС
11080 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт здравна с-ба с.Василево”
1) Кратко описание

Спускане и сортиране на керемиди от покрив Ремонт на дървена конструкция и ламперия Ремонт комини и стреха Препокриване със стари налични и нови керемиди в/у мушама и летви Подмяна на водосточни тръби и улуци Подмяна на ламаринени обшивки по улами и комини Демонтаж на стара дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Спускане на керемиди - бр.- 2800, Сортиране на керемиди - бр.- 2800, Почистване на пръст от покрив - м2 - 215, Разваляне на стара изгнила дъсч.обшивка - м2 - 70, Нова ламперия - м2 - 70, Разваляне на покривна конструкция - м3 - 1.5, Ремонт конструкция с нов дървен материал - м3 - 1.5, Покриване с нови бетонови керемиди вкл. мушама и летви - м2 - 215, Покриване с бетонови капаци на била - м - 62, Ремонт и измазване комини - бр.- 6, Подмяна на ламар. обшивка за комини - м2 - 6, Подмяна на ламар. обшивка на улами - м2 - 8, Доставка и монтаж на челна дъска - м.л.- 60, Демонтаж на улуци от поцинкована ламарина - мл - 60, Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина - мл - 49, Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина - мл - 60, Доставка и монтаж на водост. тръби от поцинк.ламарина - мл - 49, Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина бр.- 7, Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц. ламарина - бр.- 7, Ремонт, подковаване на стреха с рендосани дъски - м2 - 15, Натоварване и извозване на стр. отпадъци на 7 км.- м3 - 20, Демонтаж на дървени врати и прозорци - бр.- 16, Доставка и монтаж PVC дограма /прозорци/ - м2 - 36, Обръщане около врати и прозорци с гипсо картон - мл.- 65, Доставка и монтаж PVC подпрозоречна дъска 25см.- м - 22

Прогнозна стойност, без ДДС
15000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г.