Версия за печат

02021-2015-0001

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 17.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Основно училище Петко Рачев Славейков, бул. Владислав Варненчик № 80, За: Севдалина Жекова, България 9000, Варна, Тел.: 052 460550, E-mail: ou_slavejkov@abv.bg, Факс: 052 801808

Място/места за контакт: Таня Тодорова Петрова

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.slaveykov.com/uchilishte/profil-na-kupuvacha.htm1.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, І – VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016г. по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на учебници и учебни помагала”: за ІІ клас - Учебна тетрадка по математика № 1, А. Манова и др.., Учебна тетрадка по математика № 2, А. Манова и др., Учебна тетрадка по математика № 3, А. Манова и др., Учебна тетрадка по околен свят, Ем. Василева и др.; за ІІІ клас: Музика учебник на Г. Калоферова; за ІV клас: Музика учебник на Г. Калоферова;за VІ клас - Музика – учебник на В. Сотирова, Математика на Ст. Петкова и др., География и икономика – учебник на Л. Цанкова и др., История и цивилизация” – учебник на Р. Кушева и др.; по обособена позиция 2-за първи клас: Буквар, Т. Борисова и др., Тетрадки 1,2,3; Т. Борисова и др., Читанка, Т. Борисова и др., Математика, М. Богданова и др., Тетрадки 1,2,3; М. Богданова и др., Роден край, Л. Владова, Тетрадка по Роден край, Л. Владова, Изобразително изкуство, Р. Райчев и др., Домашен бит и техника, Л. Владова и Е. Минчева, Музика - Л. Гайтанджиев за втори клас: Учебна тетрадка по четене, Т. Борисова и др., Учебна тетрадка по български език № 1, Т. Борисова и др.,Учебна тетрадка по български език № 2, Т. Борисова и др., Учебна тетрадка по български език „Развитие на речта”, Т. Борисова и др., за трети клас: Бълг. език, Т. Борисова и др., Учебна тетрадка по бълг. език - Т. Борисова и др. – 1 и2, Читанка Т. Борисова; Учебна тетрадка по развитие на речта на Т.Борисова, Учебна тетрадка по четене на Т. Борисова; Математика, М. Богданова и др., Учебна тетрадка по математика – 1 и 2 на М. Богданова и др., Човекът и обществото, Р. Пенин, учебник и учебна тетрадка, Човекът и природата, М. Максимов, учебник и учебна тетрадка, М. Максимов, Изобразително изкуство, Др. Немцов и др. за четвърти клас: Български език – учебник на Т. Борисова; Читанка на Т. Борисова; Учебна тетрадка по бълг.език № 1,2 на Т.Борисова; Учебна тетрадка по развитие на речта на Т.Борисова; Учебна тетрадка по четене; Математика – учебник на М. Богданова; Учебна тетрадка по математика части 1 и 2 на М. Богданова и др.; Учебник и учебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Кушева и Р. Пенин, Учебник и учебна тетрадка по човекът и природата на М. Максимов и Е. Евтерпова, Изобр. изкуство - Др.Немцов. за шести клас: Български език на К. Димчев и др., Литература на М. Герджикова и др., Човекът и природата на М. Шишманова и др., Изобразително изкуство, О. Занков и др; по обособена позиция 3-за ІІ клас Приложения – албум по ДБТ, за ІІІ клас: Домашен бит и техника учебник и албум с приложения по ДБТ, за ІV клас: Учебник и приложения по ДБТ и за VІ клас: Учебник по домашна техника и икономика; по обособена позиция 4-за ІІ клас: Английски език, учебник и учебна тетрадка“Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, за ІІІ клас: Английски език, учебник и учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 3rd grade ”, за ІV клас: Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 4th grade”, за V клас: Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 5 th grade”, за VІ клас: Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 6 th grade”и за VІІ клас: Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 7 th grade”; по обособена позиция 5-„Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителен клас” – програмна система Аз ще бъда ученик.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно Параграф 1, ал.3 и ал. 4 от ДР на ЗНП, Министърът на образованието и науката, одобрява със заповед учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета и издателствата за установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9 , но не за повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Условията и редът за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, приети с ПМС №14/01.02.2008 г. със Заповед РД 09-111/26.01.2015 г. - Министърът на образованието и науката е утвърдил списъци на одобрените учебници, които ще се ползват в системата на народната просвета през учебната 2015/2016 г. и е определил всяко училище да работи по един от трите утвъдени учебника, по всеки един предмет, които са избрани и утвърдени от методическите обединения. Предвид изложеното възлагането на обществена поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт (заповед на Министъра на образованието и науката).

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

По обособена позиция №1 - "Просвета - София" АД По обособена позиция №2 - "АНУБИС - БУЛВЕСТ" ООД По обособена позиция №3 - "Бит и техника" ООД По обособена позиция №4 - "С.А.Н. - ПРО" ООД По обособена позиция №5 - "Изкуства" ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Тодорова Петрова
Длъжност: Директор