Версия за печат

00109-2015-0006

BG-Благоевград: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, Пл.Георги Измирлиев №1, За: Крум Алуминов - ст.Юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 590992, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Отдел ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/1817/ZOP-2015-6.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ. АНАЛИЗ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ПИЛОТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧЕН МОНИТОРИНГ В БЛАГОЕВГРАД” , по проект „Опазване и осигуряване на качеството на общинската вода в трансграничния регион“, по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество - „Гърция - България 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие” . Договор за субсидия: B2.11.06/01.10.2013г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Основната цел на обществената поръчка е осигуряване на качествена водоснабдителна услуга на населението в трансграничния район на Благоевград и същевременно съхраняване на водоизточниците за бъдещите поколения. Това изисква да се анализират изискванията и законовата рамка в България, касаещи опазването и управлението на водите на ниво речен басейн, включително трансграничните басейни, както и изискванията към водоизточниците, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и качество на водата, предназначена за питейно-битови нужди. Изпълнението на задачите по тази обществена поръчка ще осигури категоризация на необходимите бази и определяне на особеностите при трансграничните водоизточници, евентуалните конфликтни точки между българското и европейското законодателства, в частност между българското и гръцкото законодателства. Една от задачите е анализ на съществуващите санитарно-охранителни зони и състоянието на охранителната зона от пояс I. Обществената поръчка цели също така да се анализира ефективността на прилагане на нормативните изисквания. Във връзка с изискванията на законодателството и целта на проекта за подобряване на услугата „доставяне на вода с необходимото количество и качество”, е необходимо да се провери готовността за преминаване към интегрирано управление на водните ресурси в района. С тази обществена поръчка ще се очертаят рамките на моделно изследване за подобряване на качеството на услугите, предоставяни от ВиК операторите. Ще се изяснят въпроси като собственост на водоснабдителните системи, отношения между собственика и оператора, задължения на оператора, формиране на цената на водоснабдителната услуга. Ще се анализира управлението на водоснабдителната мрежа на града от гледна точка на: 1) обезпеченост на водоподаването към отделните ползватели по отношение на количество и качество на водата; 2) регистрирани проблеми в качеството на услугата водоподаване и анализ на причините за това (т.е недостиг на вода, влошено качество, брой аварии и др.) 3) неизпълнение (ако има такова) на българските/европейските изисквания в тази област. Друга цел на обществената поръчка е да се предложат алтернативи за подобряване на управлението. Едната от алтернативите да трябва да бъде прилагане на система за вземане на решения, базирана на моделиране на наличните водни ресурси и водоползването. Съгласно целите на проекта ще се инсталира система за автоматичен мониторинг на някои параметри за качеството на водата във водопроводната система на града. Настоящата обществена поръчка цели подпомагане на процесите на внедряване, пускане в експлоатация и обработване на данните от системата за автоматичен мониторинг. Необходимо е да се изработи проучване за конкретно описание на водопроводната мрежа, позволяващо предложение на възможности за разширяване на наличната система за автоматичен мониторинг на водоснабдителната мрежа в Благоевград.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90000000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обхватът на поръчката включва извършването на следните услуги: Доклад № 1: „Проучване за техническо внедряване на система за автоматичен мониторинг в Благоевград” Доклад № 2: „Анализ на изискванията и законовата рамка в България” Доклад № 3: „Нормативни изисквания за инвентаризация на водоизточниците в България” Доклад № 4: „Ефективност на прилагане на нормативните изисквания за мониторинг и оценка на водоизточниците в Благоевград” Доклад № 5: „Eфективност на прилагане на нормативните изисквания за водоснабдителната система в Благоевград” Доклад № 6: „Регистър на санитарно-охранителните зони в Благоевград” Доклад № 7: „Оценка на ефективността на управление на водните системи в Благоевград” Доклад № 8: „Пилотна експлоатация на система за автоматичен мониторинг”

Прогнозна стойност без ДДС
122077.77 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. На основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие в настоящата обществена поръчка. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка. 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на изпълнителя в една от следните форми: а) гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима: - по сметка на Възложителя: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград, IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането за изпълнение на поръчката се осигурява от проекто-бюджет на община Благоевград, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество - „Гърция - България 2007 – 2013“, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие” и партньор по проект „Опазване и осигуряване на качеството на общинската вода в трансграничния регион“, съгласно договор за субсидия: B2.11.06/01.10.2013г.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма такова изискване.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.1. В процедурата за избор на изпълнител може да участва всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 1.2. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените в раздела изисквания се прилагат за обединението като цяло, съответствието с критериите за подбор може да се доказва от един или повече от Участниците в обединението. 1.2.1. Когато Участникът е обединение/консорциум, което/който не е юридическо лице, Участниците в обединението трябва да сключат договор/споразумение помежду си, в който е определено, кой Участник какъв вид дейност ще изпълнява. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: обединението/консорциумът е създадено/създаден със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката; съставът на обединението/консорциума няма да се променя след подаването на офертата; представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; представляващият обединението/консорциума отговаря за изпълнението на обществената поръчка, включително и за предвидените гаранции и плащанията; е направено разпределение на дейностите на отделните членове на обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка; всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на поръчката до края на гаранционния срок (срока на гаранцията за изпълнение на договора) съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. В случай, че обединението не е създадено специално за настоящата поръчка следва да се представи анекс към първоначално сключения договор с клаузите по т. 1.2.1. Когато Участникът е обединение/консорциум, но не представи договора/споразумението за създаването на обединението/консорциума, или в представения договор/споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението/консорциума е променен след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка след прилагане разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. В случай, че въпреки това представи самостоятелна оферта, подлежи на отстраняване от процедурата. В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение под страх от отстраняването му на основание забраната по чл. 55, ал. 6 от ЗОП. 1.3. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител Участник е обединение/консорциум. 1.4. Изисквания към подизпълнителите 1.4.1. С офертата си Участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 1.4.2. Участникът отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 1.4.3. Подизпълнители трябва да отговарят на административните изисквания по т. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. и 2.1.8 от А) „Общи изисквания към Участниците” от настоящия раздел. 1.4.4. При подаване на офертата, Участникът декларира видовете работи от предмета на поръчката, които ще се извършват от подизпълнители и съответсващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. 1.4.5. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя само
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участника.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Наличието на това обстоятелство следва да е видно от представения от Участника Декларация - списък (Образец № 4), за услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през посочения период; Придружен от удостоверение или друг документ, издадени от получателя на съответната услуга или от компетентен орган като доказателство за добро изпълнение или описание на публичния регистър, в който е публикувана информация за съответната услуга. Забележка! Когато Участникът е регистриран или е започнал дейността си отскоро, той представя Списък за периода, през който реално е осъществявал дейност, съгласно изискваната на Възложителя. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, Участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или Участника с тях. Когато Участник в процедурата е обединение/консорциум, което/който не е/са юридическо лице, документите се представят за Участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът предвижда съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на подизпълнители, документите се представят от подизпълнителя, чрез който участникът ще доказва съответствието си с критериите за подбор (по арг. на чл. 51а от ЗОП). Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на някое от горните изисквания след прилагане разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има опит в извършването на поне 1 (една) услуга, сходна* с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите. Забележка! Под „сходни” дейности се разбира дейности по анализиране на селищни водоснабдителни системи и/или интегрирано управление на водите и/или анализиране и моделиране на баланса на наличните водни ресурси ;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Техническа оценка; тежест: 70%
Показател: Финансова оценка; тежест: 30%

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.04.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.04.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

Зала 101

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Опазване и осигуряване на качеството на общинската вода в трансграничния регион“, по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество - „Гърция - България 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие” Договор за субсидия: B2.11.06/01.10.2013г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно член 120 от Закона за обществени поръчки

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ