Версия за печат

00964-2015-0003

BG-гр. Генерал Тошево: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, За: инж. Ради Михайлов, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 05731 3978, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: Отдел ТУСИДЕ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toshevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?page_id=4625.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, За: Тодорка Даскалова, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.toshevo.org.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва : ОП1 ” Основен ремонт кметство село Росен” ОП2 ” Основен ремонт кметство село Изворово” ОП3 ” Основен ремонт кметство село Къпиново” ОП4 ” Основен ремонт кметство село Равнец” ОП5 „Основен ремонт кметство село Росица” ОП6 „ Основен ремонт кметство село Дъбовик” ОП7 „ Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово” ОП8 „Основен ремонт Народно читалище „ Дора Габе 1940” село Дъбовик „ ОП9 „ Основен ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф” ОП10 „Основен ремонт фасади музей село Красен” ОП11 „Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен” ОП12 „ Ремонт Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп” ОП13 „ Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен” ОП14” Изграждане санитарен възел кметство село Зограф” ОП15 „Изграждане на тротоари ул.„ Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево” ОП16 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в кв. Пастир” ОП17 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. „ Станьо Милев” гр. Генерал Тошево” ОП18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево” ОП19 „ Ограда вековни дъбове село Дъбовик” ОП20 „ Рехабилитация на улица село Красен участък от ОК 12 до ОК 4” ОП21 „Отклонение битова канализация Ж Б ул. „ В. Априлов” №2

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Генерал Тошево
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката представлява ремонт на покриви, частична или цялостна подмяна на дограма на седем броя общински сгради, изграждане и ремонт на санитарни възли, преустройство на част от сграда в пенсионерски клуб, ремонт на подови настилки, мазилки, шпакловки,облицовки и бояджийски работи, Ел и ВиК инсталации; благоустрояване на пространства за изграждане на три броя детски площадки, ремонт на бетонови настилки.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000, 45233161, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка включва двадесет и една обособени позиции.Дейностите включени в предмета на поръчката са: Покриване с нови и налични керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви - 2095 м2. Ремонт на покривна конструкция - 7,8 м3, дървена обшивка - 840 м2. Подмяна обшивка от поц. ламарина по улами и комини - 147 м2. Подмяна на челни дъски 116 м2.Покриване на била с капаци - 566м.Демонтаж на дървени врати, доставка и монтаж на нови алуминиеви врати с различни размери - 30 бр. Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили, стъклопакет 24 мм цвят бял - 133 м2. Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни - 120м. Обръщане около врати и прозорци - 554 м.Настилка от теракотни плочи - 62 м2. Настилка от ламиниран паркет 7мм АС 3 дъб, подложка 5 мм. шумо и топлоизолационна - 282 м2.Фаянсова облицовка 20/30 - 74 м2. Гипсови шпакловки - 1012 м2, боядисване с бял и цветен латекс - 3200 м2. Вароциментова мазилка - 355 м2, пръскана мазилка - 112 м2. Боядисване релефни фасади с височина до 6м. с акрилна бяла и цветна боя - двукратно - 315 м2, фасадно скеле 720 м2. Отстраняване на излишна земна маса, оформяне и подравняване на леглото- 153 м3. Направа и разваляне на кофража за настилката - 104м2. Доставка и монтаж на заварени мрежи - 700 кг. Доставка и полагане бетон В12,5 и В 20 за настилки - 1350 м2.Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка от плочи 50/50/2,5 - 300м2. Прогнозните количества на видовете строителни работи по всяка обособена позиция са описани в количествените сметки към техническите спецификации от документацията за участие в настоящата процедура.

Прогнозна стойност без ДДС
267666 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1 Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за участие в процедурата. 2. Гаранция за изпълнение - Участникът, определен за изпълнител преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, за всяка обособена позиция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение: 2.1. Парична сума – внесена по сметка на Община Генерал Тошево: „Токуда Банк” АД офис Генерал Тошево, ВIC: CREXBGSF IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка с предмет: "..............." за обособена позиция "..........". 2.2. Банкова гаранция – трябва да е безусловна, неотменима, в полза на Община Генерал Тошево. Изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение за всяка обособена позиция от поръчката. Гаранцията за изпълнение трябва да е със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по договора за СМР, който е 30.09.2015 г. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите, предмет на обществената поръчка се финансират със средства от капиталови разходи по одобрен бюджет на Община Генерал Тошево за 2015 год.Разплащането се извършва в български лева, по банков път по сметката на изпълнителя и съгласно клаузите на проекто - договора приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3,т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата почл.47, ал.1, т.1, б."а" до "д", т.2, 3 и 4, и ал.5 от ЗОП. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Доп.разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Доп.разпоредби на ЗОП.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служб.Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1,2,3,5 6, 8, 11,13, 14 от ЗОП, а именно: 1.Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка подписана от участника – образец; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата подписан от участника (образец 1); 3. Представяне на участника - (образец 2), което включва : 3.1. Административни сведения; 3.2. Посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търг.регистър, БУЛСТАТ и/ или друга идентифицираща информация с съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 3.3 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - (образец 2а); 3.4 Изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 ЗОП – заверено от участника копие от актуално удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, с валиден талон към него или Декларация, че участникът е вписан в регистъра, с посочване на публичния регистър, в който се съдържа информация от компетентните органи, издали този акт; 4. Доказателства за професионална квалификация и технически възможности по чл. 51 от ЗОП, (образци 3,3а,3б) съгласно Раздел ІІІ.2.3 от Обявлението; 5. Декларация по чл. 56, ал. 1 т.6 от ЗОП( образец 4); 6.Декларация за подизпълнител, които ще участват в изпълнението на поръчката - видове работи и дела на тяхното участие по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП ( образец 5); 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва ( образец 6); 8. Декларация за спазени изисквания за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд по чл.56, ал.1, т.11 ЗОП (образец 7); 9. Декларация за осигуряване на застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл.171 от ЗУТ през целия период на изпълнение на договора. (образец 8); 10. Декларация, че участниците ще използват материали снабдени със сертификат за качество, който сертификат ще представят при изпълнението на поръчката - ( образец 9); 11. Декларация за запознаване с обекта (образец 10); 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата /когато офертата не е подписана от законния представител на участника/ - оригинал или заверено от участника копие; 13. Договор ( или еквивалентен документ) за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица) – оригинал или заверено от участника копие; 14. Нотариално заверено пълномощно от всички участници в обединението, с което упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни, и подпише документите, които са общи за обединението - оригинал или заверено от участника копие /ако в договора за създаване на обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението/. Продължава в раздел VІ.3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителя не поставя изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на следните документи: 1. Списък-декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка - по образец, придружен със следните документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП: посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Списък - Декларация на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка, с посочени за всяко техническо лице минимално изискуеми образование, професионална квалификация и професионален опит - по образец. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на експерт - по образец.
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да имат опит, който се изразява в изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителство,еднакво или сходно с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира: изграждане/реконструкция/рехабилитация/осн.ремонт на обществени и/или жилищни сгради - за ОП1 до ОП14 вкл. и ОП19; изграждане/реконструкция/рехабилитация/благоустроя ване/ремонт на тротоари/улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях - за ОП15, ОП16, ОП17, ОП18, ОП20 и ОП21. 2. Участникът трябва да разполага минимум със следните технически лица, ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а/ Технически ръководител – строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл.163а от ЗУТ, с трудов стаж по специалността - минимум 5 години , от които минимум 1 година практически опит като технически ръководител - за всички ОП; б/ Координатор по безопасност и здраве, отговарящ на изискванията по ЗЗБУТ и чл.5, ал.2 Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, с минимум 1 /една/ година опит като координатор по безопасност и здраве, а за чуждестранните участници - еквивалентни документи, съгласно националното им законодателство. В случай, че техническият ръководител притежава валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството, не е необходим допълнителен експерт за изпълняване на дейността. в/ Отговорник - контрол на качеството – лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж като контрольор мин. 1 год. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

Общинска администрация гр.Генерал Тошево - ул." Васил Априлов" № 5 ІІІ -ти етаж, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначално отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти (Плик №3) и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел ІІІ.2.1. Плик №2 " Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя попълнено и подписано Техническото предложение за изпълнение на поръчката - изготвя се по образец за всяка обособена позиция, за която се подава оферта - образец 11, и ако е приложимо декларацията по чл.33, ал.4 от ЗОП ( образец 12); Плик № 3 с надпис " Предлагана цена" , който съдържа Ценовото предложение на участника - подготвя се по образец, за всяка обособена позици, за която се подава оферта (образец 13). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, буква „в“ и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП ; Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство ; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения: Офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 и т.11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Възложителят си запазва правото да проверява достоверността на представените от участника данни/информация. Община Генерал Тошево предоставя пълен достъп по елекронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя профил на купувача, посочен в раздел І.1. от настоящото обявление. Чрез профила си на купувача Възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (Плик №3), както и на тегленето на жребий по чл.71, ал.5 от ЗОП (при възникване на основание за това). Разяснения по документацията за участие могат да се искат до 7 дни преди изтичането на крайния срок за получаване на оферти. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП Възложителят съкращава минималният 40-дневен срок за подаване н аоферти при обществени поръчки на стойност по чл.14, ал.3 от ЗОП чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване н апроцедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10-дневен и започва да тече след изтичане на 14 дни от датата на публикуване на решението и обявлението за процедурата (чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП). Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата, се подават в срока, определен в чл.120, ал.7 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 5, Република България 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 3978, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Интернет адрес/и:

URL: www.toshevo.org.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ”Основен ремонт кметство село Росен”
1) Кратко описание

• Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили, стъклопакет 24 мм цвят бял; • Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви; • Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни; • Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка, боядисване ); • Боядисване с латекс по стени и тавани; • Демонтаж паркет; • Настилка от ламиниран паркет 7мм АС 3 дъб, подложка 5 мм. шумо и топлоизолационна; • Доставка и монтаж РVС первази;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
14167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ” Основен ремонт кметство село Изворово”
1) Кратко описание

• Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; • Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; • Ремонт на дървена обшивка по покрив; • Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина улами и комини; • Ремонт /зидария и мазилка/ комини; • Препокриване на сградата с нови бетонни керемиди и стари налични върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; • Покриване била и ръбове с бетонови капаци; • Подмяна на улуци и тръби от поцинкована ламарина; • Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили, стъклопакет 24 мм цвят бял; • Подмяна на съществуващи дървени и метални врати с нови алуминиеви; • Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни; • Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка, боядисване ); • Боядисване с латекс по стени и тавани; • Демонтаж мокет; • Настилка от ламиниран паркет 7мм АС 3 дъб, подложка 5 мм. шумо и топлоизолационна; • Доставка и монтаж РVС первази; • Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20 за студена вода с фасонни части, доставка и монтаж мивка и канелка; • Д-ка и полагане на РVС тръби Ф 50 и Ф 110 с фасонни части; • Фаянсова облицовка от плочи 20/30 с лепило по стени; • Циментова замазка по подове и настилка от теракотни плочи 33,3/33,3 на лепило;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
28333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ”Основен ремонт кметство село Къпиново”
1) Кратко описание

• Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; • Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; • Ремонт на дървена обшивка по покрив; • Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина по комини; • Препокриване на сградата с нови бетонни керемиди и стари налични върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; • Покриване била и ръбове с бетонови капаци; • Демонтаж и монтаж на обшивка стреха с рендосани дъски 2,5 см.; • Доставка и монтаж челна дъска; • Доставка и монтаж на улуци и тръби от поцинкована ламарина;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
8083 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ”Основен ремонт кметство село Равнец”
1) Кратко описание

• Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; • Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; • Ремонт на дървена обшивка по покрив; • Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина улами и комини; • Ремонт /зидария и мазилка/ комини; • Препокриване на сградата с нови бетонни керемиди и стари налични върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви. • Покриване била и ръбове с бетонови капаци. • Доставка и монтаж челна дъска • Подмяна на улуци и тръби от поцинкована ламарина.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
18167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Основен ремонт кметство село Росица"
1) Кратко описание

• Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви; • Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка ); • Изстъргване на боя от стени; • Шпакловка с гипсово лепило по стени и тавани; • Грундиране с готов латексов грунд; • Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани; • Боядисване с блажна боя двукратно по гипсови мазилки и дървени повърхности;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „ Основен ремонт кметство село Дъбовик"
1) Кратко описание

• Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили, стъклопакет 24 мм цвят бял; • Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви; • Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни; • Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка, боядисване ); • Боядисване с латекс по стени и тавани; • Демонтаж линолеум; • Настилка от ламиниран паркет 7мм АС 3 дъб, подложка 5 мм. шумо и топлоизолационна; • Доставка и монтаж РVС первази; • Циментова замазка по подове и настилка от теракотни плочи 33,3/33,3 на лепило; • Ремонт на тротоари от балчишки плочи; • Бетонова настилка 10см. с фуги от летви през 2м.;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
12417 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция "Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово" -
1) Кратко описание

• Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; • Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; • Ремонт на дървена обшивка по покрив; • Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина улами и комини; • Ремонт /зидария и мазилка/ комини; • Препокриване на сградата с нови бетонни керемиди и стари налични върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; • Покриване била и ръбове с бетонови капаци; • Доставка и монтаж челна дъска; • Доставка и монтаж улуци, тръби и казанчета от поцинкована ламарина; • Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили, стъклопакет 24 мм цвят бял; • Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви; • Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка, боядисване ); • Настилка от ламиниран паркет 7мм АС 3 дъб, подложка 5 мм. шумо и топлоизолационна; • Доставка и монтаж РVС первази; • Окачени тавани от гипсокартон на метална конструкция и топлоизолация; • Циментова замазка по подове и настилка от теракотни плочи 33,3/33,3 на лепило; • Земни работи – изкопи механизирани и ръчни, обратно засипване с трамбоване; • Изграждане на РШ от сглоб. елементи с дълбочина 3м. с бетонов капак; • Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20 за студена вода с фасонни части; • Доставка и полагане на РVС тръби Ф 50 и Ф 110 с фасонни части; • Фаянсова облицовка с лепило плочи 20/30 по стени; • Доставка и монтаж мивка среден формат, седало с казанче и дъска; • Боядисване с латекс по стени и тавани; • Ремонт фасади; • Ел. работи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
39167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „ Основен ремонт Народно читалище „Дора Габе 1940” село Дъбовик”
1) Кратко описание

• Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили, стъклопакет 24 мм цвят бял; • Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви; • Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни; • Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка, боядисване ); • Демонтаж обшивка от фазер по тавани; • Окачени тавани от гипсокартон на метална конструкция; • Изстъргване на боя от стени; • Шпакловка с гипсово лепило по стени и тавани; • Грундиране с готов латексов грунд; • Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани; • Боядисване с блажна боя двукратно по гипсови мазилки и дървени повърхности;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
7833 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция „ Основен ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф
1) Кратко описание

• Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; • Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; • Ремонт на дървена обшивка по покрив; • Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина улами и комини; • Ремонт /зидария и мазилка/ комини; • Препокриване на сградата с нови бетонни керемиди и стари налични върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; • Покриване била и ръбове с бетонови капаци; • Доставка и монтаж челна дъска; • Доставка и монтаж улуци, казанчета, тръби и изхвъргачи от поцинкована ламарин; • Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили, стъклопакет 24 мм цвят бял; • Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви; • Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни; • Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка, боядисване ); • Изстъргване на боя от стени; • Шпакловка с гипсово лепило по стени и тавани; • Грундиране с готов латексов грунд; • Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани; • Боядисване с блажна боя двукратно по дървени повърхности;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
22083 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция „Основен ремонт фасади музей село Красен”
1) Кратко описание

• Монтаж и демонтаж фасадно скеле; • Изкърпване външна пръскана мазилка; • Боядисване релефни фасади с височина до 6м. с акрилна цветна боя - двукратно;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
6000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция „Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен"
1) Кратко описание

• Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; • Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; • Ремонт на дървена обшивка по покрив; • Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина улами и комини; • Ремонт /зидария и мазилка/ комини; • Препокриване на сградата с нови бетонни керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; • Покриване била и ръбове с бетонови капаци;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
11250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция „ Ремонт Народно читалище „Васил Левски - 2007" село Сноп"
1) Кратко описание

• Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили, стъклопакет 24 мм цвят бял; • Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви; • Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни; • Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка, боядисване ); • Боядисване с латекс по стени и тавани;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
6250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция „ Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен"
1) Кратко описание

• Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; • Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; • Ремонт на дървена обшивка по покрив; • Препокриване на сградата с нови бетонни керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; • Припръскване на стара пръскана мазилка;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
4167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция ” Изграждане санитарен възел кметство село Зограф”
1) Кратко описание

• Земни работи – изкопи механизирани и ръчни, обратно засипване с трамбоване; • Изграждане на РШ от сглоб. елементи с дълбочина 3м. с бетонов капак; • Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20 за студена вода с фасонни части; • Доставка и полагане на РVС тръби Ф 50 и Ф 110 с фасонни части; • Фаянсова облицовка с лепило плочи 20/30 по стени; • Доставка и монтаж мивка среден формат, седало с казанче и дъска; • Боядисване с латекс по стени и тавани; • Настилки от теракотни плочи и ламиниран паркет ;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
5083 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на тротоари ул.„ Христо Смирненски" гр. Генерал Тошево"
1) Кратко описание

• Отстраняване на излишната земна маса, оформяне и подравняване на леглото; • Направа и разваляне на кофража за настилката; • Подложка от каменно брашно; • Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебелина 10 см и делатационни фуги през 3 м. с оставащи летви;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
23333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция "Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в кв. Пастир”
1) Кратко описание

• Отстраняване на излишната земна маса, оформяне и подравняване на леглото; • Направа и разваляне на кофража за настилката; • Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф4,2; • Доставка и полагане бетон В 15 за настилка; • Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка от плочи 50/50/2,5;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
3333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. „ Станьо Милев” гр. Генерал Тошево”
1) Кратко описание

• Отстраняване на излишната земна маса, оформяне и подравняване на леглото; • Направа и разваляне на кофража за настилката; • Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф4,2 ; • Доставка и полагане бетон В 15 за настилка; • Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка от плочи 50/50/2,5;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
6667 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево”
1) Кратко описание

• Отстраняване на излишната земна маса, оформяне и подравняване на леглото; • Направа и разваляне на кофража за настилката; • Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф4,2; • Доставка и полагане бетон В 15 за настилка; • Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка от плочи 50/50/2,5;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
8333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция „ Ограда вековни дъбове село Дъбовик”
1) Кратко описание

• Тънък изкоп за основи, ръчно до 0,5м; • Направа и разваляне на кофража за ограда; • Доставка и полагане бетон В 20 за фундаменти ограда; • Доставка и монтаж метални колчета Ф50, h - 60см. с монтажни планки; • Доставка и монтаж телена поцинкована оградна мреж с размер на квадрат 50/50 h - 60см;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
4667 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г. 

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция "Рехабилитация на улица село Красен, участък от ОК 12 до ОК 4"
1) Кратко описание

•Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.; •Профилиране на земни почви на дълбочина до 20 см. за оформяне на легло, насипи, включително всички свързани с това разходи; •Изпълнение на горен пласт от заклинена трошенокаменна настилка от трошен камък фракция 35: 55 mm. с дебелина на пласта 15 см; •Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф8, 10/10 см. • Направа и разваляне на кофраж за бетонова настилка; •Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка с дебeлина 10 см и делатационни фуги през 3 м. с оставаща летви;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
23333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 30.09.2015 г. , Крайна дата

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция "Отклонение битова канализация Ж Б ул. „ В. Априлов” №2
1) Кратко описание

• Рязане на асфалтова и бетонова настилка • Механизирано разкъртване на асфалтова и бетонова настилка • Натоварване и извозване на стр. отпадъци на 7 км. • Разваляне на трошенокаменна настилка • Изкоп земни маси с багер при две утежнени условия на отвал • Изкоп земни почви ръчно с шир.до 1.20 и дълбочина до 3,50м. • Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м.вертикално разстояние. • Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп с дълбочина до 3,5м. • Доставка и полагане на пясъчна възглавница под и около тръби • Доставка и полагане на PPR тръби Ф200 с SN-8 двуслойни • Доставка и монтаж елементи за сглобяема стоманобетонова ревизионна шахта /РШ /1000 ,монолитна бетонова основа с Н 2,50 чугунен капак • Обратно засипване с уплътняване на пластове през 0,20м на изкоп - ръчно с пневматична трамбовка • Обратно засипване с уплътняване на пластове през 0,20м на изкопа – механизирано • Възстановяване на трошенокаменна настилка • Разбиване на неармиран бетон • Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф8, 10/10 см. • Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са съгласно Техническата спецификация от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г.