Версия за печат

00243-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 566 от 12.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Цветан Братоевски, Надка Бозаджиева, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu

Място/места за контакт: Цветан Братоевски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медицински и превързочни консумативи по две обособени позиции: 1. Доставка на медицински консумативи. 2. Доставка на превързочни консумативи.

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински и превързочни консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Видовете медицински консумативи са обособени в отделна обособена позиция І, в рамките на която са разпределени в пет групи с оглед на предназначението им и са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация. Видовете превързочни консумативи са обособени в отделна обособена позиция ІІ, в рамките на която са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация. Обособяването на позиции не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, повече или всички от посочените медицински и/или превързочни консумативи в рамките на обособената позиция.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000, 33141100

Описание:

Медицински консумативи
Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 564 от 27.02.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-651402
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 243-2015-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

651402

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

27.02.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
26/03/2015 12:00
Да се чете:
02/04/2015 12:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертите

Вместо:
30/03/2015 10:00
Да се чете:
06/04/2015 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие - техническа спецификация, техническа оферта и ценова оферта се прави следната корекция: В Обособена позиция №1 – “Доставка на медицински консумативи” : Номенклатура 243 - вместо "Еднократни ножици за лапароскопска хирургия с дължина 33 см" да се чете "Еднократни ножици за лапароскопска хирургия" В Обособена позиция №2 – “Доставка на превързочни консумативи” : Номенклатура 6 - Вместо "Санпласт 5 м /5 см." да се чете "Лента от памучна тъкан с телесен цвят 5 м /5 см." Номенклатура 7 - Вместо "Цитопласт 100 см / 6 см." да се чете "Текстилна лента с телесен цвят и антисептичен тампон 100 см / 6 см." Номенклатура 9 - Вместо "Санпласт хипоалергичен 5 м /5 см" да се чете "Хипоалергичен прикрепващ пластир 5 м /5 см"


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: Изпълнителен директор