Версия за печат

00243-2015-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 565 от 12.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул.Шейново № 19, За: Цветан Братоевски, Надка Бозаджиева, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu

Място/места за контакт: Цветан Братоевски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”

II.3) Кратко описание на поръчката

Процедурата е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД съгласно техническата спецификация. Обособяването на номенклатури (позиции) не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, повече или всички от посочените лекраствени продукти в рамките на предмета на обществената поръчка.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 559 от 13.02.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-648281
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 34 - 57632 от 18.02.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 243-2015-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

648281

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

13.02.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
13/03/2015 14:00
Да се чете:
20/03/2015 14:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертите

Вместо:
16/03/2015 11:00
Да се чете:
23/03/2015 11:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие - техническа спецификация, техническа оферта и ценова оферта се прави следната корекция: Позиция № 121 - вместо "Адаптиран към плазмата кристалоиден разтвор Ka, Na, Ca, Mg, ацетат и малат 1000 мл.", да се чете "Адаптиран към плазмата кристалоиден разтвор Ka, Na, Ca, Mg, ацетат и малат 500 мл."


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 100, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: Изпълнителен директор