Версия за печат

00908-2015-0002

BG-гр. Бургас: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна администрация Бургас, ул. Цар Петър №1, За: Мария Динева и Милена Кирова, България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 894124; 056 894175, E-mail: maria.dineva@bsregion.org, Факс: 056 894124

Място/места за контакт: Областна администрация Бургас, отдел ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача: www.bsregion.org/bg/news/index/5/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Осъществява държавна политика в областта

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Организиране на събития в рамките на проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“ (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: област Бургас, Република България
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка: Организиране на събития в рамките на проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“ (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013: - уъркшоп за обмяна на опит на тема: „Традиционните продукти в Черноморски басейн. Производство, представяне, дегустация” /“Traditional products. Production, promotion, tasting”/, който ще се проведе в област Бургас, в рамките на два дни в периода април 2015-октомври 2015г. Минимален брой участници 50. Изпълнителят осигурява модератор; обучители мин. 3, всеки от които ще представи 3 презентации на английски език; 1 визуализация и представяне на региона /местни продукти,местен бизнес - заведения, работилници и други предприятия, свързани с производство на местни продукти, хотелиерски и ресторантьорски бизнес, тур-оператори и др., свързани с туризма бизнеси/, включително: срещи с представители на институции, бизнес, неправителствен сектор; посещения в хотели, ресторанти, защитени територии, паркове и други обекти в област Бургас; дегустации на местни продукти; туристически маршрути, експедиентски турове, информационни турове в област Бургас; зала за провеждане на събитието; необходимо оборудване; кетъринг; кафе паузи; табела с наименование на събитието; посрещане и транспорт до съответния хотел на участниците от страните партньори; преводач. Официалният език на събитието е английски език. - семинар на тема: „Хотелиерство и ресторантьорство, управленски дейности в хотелиерството и ресторантьорството - една международна перспектива” /Hospitality and Hospitality Operations Management An International Perspective/, който ще се проведе в област Бургас, в рамките на два дни в периода април 2015- октомври 2015г., като включва информационен тур за 50 човека за представяне на регионален туристически продукт в област Бургас. Минимален брой участници 50. Изпълнителят осигурява модератор; обучители мин. 3, всеки от които ще представи 3 презентации на английски език; 3 визуализации и представяне на региона /местни продукти,местен бизнес - заведения, работилници и други предприятия, свързани с производство на местни продукти, хотелиерски и ресторантьорски бизнес, тур-оператори и др., свързани с туризма бизнеси/, включително: срещи с представители на институции, бизнес, неправителствен сектор; посещения в хотели, ресторанти, защитени територии, паркове и други обекти в област Бургас; дегустации на местни продукти; туристически маршрути, експедиентски турове, информационни турове в област Бургас; зала, необходимо оборудване, трансперант с логото на проекта, табела с наименование на събитието, кафе паузи, посрещане и транспорт до съответния хотел на участниците от страните партньори, информационен тур за 50 човека, преводач. Официалният език на събитието е английски език. Предложението на кандидатите трябва да бъде съобразено с целите на проекта, туристическите и специфичните характеристики на област Бургас като дестинация, предлагаща възможности за алтернативен туризъм.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79951000

Описание:

Услуги по организиране на семинари

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Не е приложимо

Прогнозна стойност без ДДС
19558 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.10.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Изпълнителят предоставя гаранцията за добро изпълнение в размер 3 % от стойността на поръчката при подписването на договора под формата на банкова гаранция или парична сума, по избор на участника, определен за изпълнител. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава след приключване изпълнението на договора, след нарочна писмена молба.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят изплаща еднократно aвансово плащане в размер на 40% (четиридесет на сто) въз основа на представена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след приемане и одобряване на междинен доклад. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане, в размер на 60% (шестдесет на сто) в 30 (тридесет) дневен срок след одобряване от него на окончателния доклад за изпълнение на услугата, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и след представяне от последния на оригинална фактура.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща само реално направените разходи по изпълнение на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документите в Плик 1 се изготвят по представените в документацията образци, а именно: 1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата (по образец), подписан от представляващия участника, в оригинал;2. Административни сведения за участника в оригинал (по образец);3. Оферта (по образец); 4. Представяне на участника, което включва: 4.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП. 4.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП - относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2 (предложение първо), 2а (предложение първо), 4 и 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (по образец). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.5.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.6.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП. 7. Декларация за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива (оригинал).8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал.9.Доказателства за технически възможности посочени в раздел ІІІ.2.3;10.Декларация за липса на конфликт на интереси (по образец);11.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (по образец).12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора.Плик 2 съдържащ Техническо предложение. Плик 3 съдържащ Ценово предложение, изготвено (по образец), представено в оригинал.Посочената прогнозна стойност в т.ІІ.2.1 е максимално предвиденият финансов ресурс, с който Възложителят разполага.При изготвянето на ценовите предложения, участниците следва да оферират крайна цена, като същата не следва да надвишава максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се предвиждат.
Минимални изисквания: Не се предвиждат.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (по образец). Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Декларация-списък на експертите, които ще бъдат използвани за изпълнение на обществената поръчка (оригинал, по образец ). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (оригинал, по образец) – попълва се и се представя за всеки експерт, посочен в списъка, който не е служител на участника.
Минимални изисквания: Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнение през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни дейности на предмета на настоящата поръчка се разбират дейности, свързани с организиране и провеждане на фестивали, семинари, конференции, работни срещи, информационни дни и др. публични събития. Участникът следва да представи експерти или екип от експерти, разполагащи с необходимия опит и квалификация, съответстващи на спецификата на обществената пoръчка, пряко ангажирани за изпълнението на услугата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.04.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.04.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Областна администрация Бургас

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ