Версия за печат

00024-2015-0002

BG-гр. Елин Пелин: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Елин Пелин, пл. Независимост №1, За: Георги Петраков - директор на Дирекция *Правно и административно обслужване*, Р. България 2100, гр. Елин Пелин, Тел.: 0725 60206, E-mail: g_petrakov@abv.bg, Факс: 0725 60206

Място/места за контакт: Център за услуги и информация на гражданите

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elinpelin.org.

Адрес на профила на купувача: http://elinpelin.org/profil.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2015-2016г. в населените места от Община Елин Пелин”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: всички населени места в Община Елин Пелин
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване безопасността на движение на транспортните потоци и добро отводняване на улиците и тротоарите. Предвидените видове работи включват: ръчно или машинно изкърпване на повредени участъци, дупки и деформации на уличната настилка; полагане асфалтова настилка на необлагородени участъци; запълване/заливане на фуги в настилката; възстановяване на трошенокаменна настилка; изграждане / ремонт на тротоарни настилки от различни видове плочи и павета; полагане на бетонови бордюри; направа на изкуствени неравности за ограничаване скоростта на движение; поставяне на антипаркинг елементи; ремонт/смяна на решетка на улични оттоци и улични канализационни РШ; повдигане/понижаване нивото на улични оттоци и улични канализационни РШ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252, 45233161

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозни количества и обем за основните видове работи: - Ръчно и/или машинно изкърпване на повредени участъци, дупки и деформации на настилката – 22 000м2; - Ръчно и/или машинно почистване на малки повредени участъци и тампониране – 190 т; - Асфалтиране на необлагородени участъци – 15 500 м2; - Ремонт и/или направа на нова тротоарна настилка - 6100 м2; - Ремонт и/или полагане на нови бетонови бордюри – 3200м.

Прогнозна стойност без ДДС
1666666.65 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.06.2015 г. 

Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение в една от следните форми: 1. парична сума по сметка на Възложителя; 2. банкова гаранция в полза на Възложителя. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да бъде внесена по банковата набирателна сметка на Възложителя в: „ОБЩИНСКА БАНКА” АД, IBAN – BG29 SOMB 9130 3358 3285 00; BIC – SOMB BG SF Гаранцията за участие е в размер на 16 000.00 /шестнадесет хиляди/ лева. Гаранцията за изпълнение е в размер на 40 000.00 /четиридесет хиляди/ лева. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде със срок не по-малък от срока на валидност на офертата, а срока на валидност на гаранцията за изпълнение – не по-малко от 30 дни след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката ще се извършва от местни приходи на Община Елин Пелин по начин подробно описан в проекта на договор с изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение на база действително извършени количества строително ремонтни работи по единични цени, съгласно стойностите предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в направената от него оферта. Възнаграждението за действително извършената работа, предмет на поръчката, ще бъде заплащано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, в седем дневен срок след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на протоколи по населени места, в който са отразени заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строително-ремонти работи по предмета на договора през предходния месец, подписан от двете страни или техни упълномощени представители и фактура оригинал.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: В Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" се поставят следните документи: 1. Представяне на участника (по образец в оригинал), което включва : а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец в оригинал). 2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписани от участника. 3. В случай че участникът е обединение, което не е регистрирано като юридическо лице се представя заверено от участника копие на договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Документ за внесена гаранция за участие в размер съгласно обявлението за обществена поръчка по избор на участника под форма на банкова гаранция (в оригинал) или депозит по сметката на Възложителя (заверено от участника копие на платежно нареждане). В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие по обществена поръчка .......................», като се посочва и номера на Решението за откриване на процедурата. 5. Документи, доказващи техническите възможности на участника, посочени в Т.ІІІ.2.3. на обявлението. 6. Декларация/и за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец в оригинал); 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец в оригинал). 8. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда (по образец в оригинал). 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор (по образец в оригинал). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по точки: 1. и 7. се представят за всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по точка 1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по точка 5. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор на възложителя за техническите възможности на участника. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.1. се представя в официален превод, а документите по точка 5., които са на чужд език, се представят и в превод. В Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" се поставя: Предложението за изпълнение на поръчката - изготвено по образеца от и съгласно указанията в документацията. В Предложението за изпълнение на поръчката участникът посочва срокове за изпълние на възложените работи, общ гаранциенен срок за изпълнените СМР, както и:1. Описание на технологията на изпълнение на поръчката; 2. Описание и технология на работа на предлаганата система за контрол на качеството във връзка с изпълнението на видовете работи и качеството на влаганите материали; 3. Описание на мерките за намаляване на затрудненията по отношение физически достъп и достъп до комунални услуги за участниците в движението, живущите и търговците в Община Елин Пелин при изпълнение на поръчката. Анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в Техническото задание. Предвидени дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки; Продължава в т.VІ.3 на обявлението.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.) Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт (зеверени от участника копия), или в) документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности (зеверени от участника копия); 2.) ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (по образец); 3.) ДЕКЛАРАЦИЯ за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка (по образец); 4.) Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ІІ група, ІІІ категория, съгласно чл.5 ал.6 т.2.3.3. от ПРВВЦПРС, или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 5.) Сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството или еквивалент. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката – „Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура“ (заверено от участника копиe). 6.) Сертификат по ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката – „Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура“ (заверено от участника копиe).
Минимални изисквания: През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата участникът да е изпълнил не по – малко от два строителни обекта с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка. Участникът трябва да разполага с минимум следния екип от технически лица: 1. Ръководител екип – 1 (един) брой – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит: минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища и/или улици; 2. Помощник ръководител – 1 (един) брой - Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или професионална квалификация строителен техник или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). 3. Отговорник по контрола на качеството – 1 (един) брой - Професионална област /квалификация/: Средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството; 4. Технически лица /работници и служители/: 1 (един) брой Шофьор - оператор на пътна фреза, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа; 1 (един) брой Шофьор – оператор на асфалтополагаща машина с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа; 1 (един) брой Шофьор – оператор на багер, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа; 1 (един) брой Шофьор – оператор на валяк, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа; 1 (един) брой Шофьор на самосвал; 1 (един) брой лаборант в строителна лаборатория, квалифициран да взема проби и да извършва изпитвания. Участникът следва да разполага със следното минимално техническото оборудване за изпълнение на поръчката: 1. Специализирана тежка механизация, машини и автомобили: Пътна фреза с ширина 1000 мм – 1 бр.; Пътна фреза с ширина 500 мм – 1 бр.; Асфалтополагаща машина – 1 бр.; Валяк двубандажен вибрационен 6-8 т – 1 бр.; Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т – 1 бр.; Автогрейдер – 1 бр.; Челен товарач – 1 бр.; Колесен багер – мин. 0,5 м3 – 1 бр. или комбиниран багер – товарач – 1 бр.; Автомобил – самосвал – 1бр.; Автомобил – бордови – 1 бр.; 2. Малогабаритна механизация: Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности – 1 бр.; Моторна виброплоча – 1бр.; Моторна духалка – 1 бр.; Моторен или пневматичен къртач – 1 бр.; Моторна пръскачка за битумни емулсии – 1 бр.; Ръчен вибрационен валяк – 1 бр.; Ел. агрегат – 1 бр. 3. Оборудване за производство, изпитване и изследване - Собствена и/или наета акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта. 4. Собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна) или договор за доставка на асфалтови смеси за целия период на поръчката. В случай, че се използва мобилна база за нея трябва да бъде посочен терена, върху който ще бъде монтирана базата. Участникът да притежава Сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството или еквивалент. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката. Участникът да притежава Сертификат по ISO 14001:2004 за система за управление на качеството или еквивалент. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят няма изискване документацията за участие да се закупува и/или да се получава на място. Възложителят ще предоставя документацията на всяко лице, поискало това в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на Община Елин Пелин, в гр. Елин Пелин, Софийска област, пл.“Независимост” №1, всеки работен ден между 9:00ч. и 16:30ч., или като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицето следва да заплати посочената цена по банковата сметка на възложителя: „ОБЩИНСКА БАНКА” АД, IBAN – BG18 SOMB 9130 8458 3285 44; BIC – SOMB BGSF, вид плащане – 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.04.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.04.2015 г.  Час: 14:00
Място

Административна сграда на Община Елин пелин, гр. Елин Пелин, пл. Независимост №1, ет.1, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на ценовите оферти ще се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от т.ІІІ.2.1. на обавлението. 4. Описание на конкретни действия и мероприятия за опазване на околната среда по отношение превантивни природозащитни мерки; инструктажи; почистване; шумоизолация; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха; работа с изправни и регулирани ДВГ; депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа. В Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" се поставя: Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено от участника по образеца от документацията. Предлаганите единични цени за отделните видове работи трябва да бъдат формирани като окончателни, твърди цени, в български лева – положително число с точност до втория знак след десетичната запетая и да включват всички разходи за точно и качествено изпълнение на възложената поръчка. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, при който са на лице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Сроковете за изпращане на обявлението за обществена поръчка и крайния срок за получаване на оферти са намалени от възложителя на основание чл.64, ал.3 от ЗОП със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, поради това, че от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посоченият в обявлението Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ