Версия за печат

BG-Бургас:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Бургас, гр. Бургас, ул.Александровска №26, За: Даниел Борисов, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: d.borisov@burgas.bg

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/894/21239.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган

Изпълнение на строително-монтажни работи за реализацията на "Интегриран проект за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град" в три обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството
Основна площадка или място на изпълнение на строителството

Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление обхваща рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Изпълнение на строително-монтажни работи за реализацията на "Интегриран проект за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град"

Прогнозна стойност
11000000 BGN
Разделяне на обособени позиции

ДА

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.7) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

ДА

Оперативна програма Региони в растеж

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Изпълнение на строително-монтажни работи за реализацията на "Интегриран проект за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град" в три обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на парк Езеро- I етап
1) Кратко описание

Реконструкция на парк Езеро- I етап

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Реконструкция на парк Езеро- I етап

Прогнозна стойност, без ДДС
4500000 валута BGN
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на улица от ОТ 8 до ОТ 24 по плана на парк Езеро и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ I (ид.н. 07079.622.29)
1) Кратко описание

Реконструкция на улица от ОТ 8 до ОТ 24 по плана на парк Езеро и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ I (ид.н. 07079.622.29)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45223310

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подземни паркинги

3) Количество или обем

Реконструкция на улица от ОТ 8 до ОТ 24 по плана на парк Езеро и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ I (ид.н. 07079.622.29)

Прогнозна стойност, без ДДС
2000000 валута BGN
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част (от паметник на Пушкин до ул. 6-ти септември и х-л Приморец;07079.618.214; 07079.618.139; кв.214, кв.139)
1) Кратко описание

Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част (от паметник на Пушкин до ул. 6-ти септември и х-л Приморец;07079.618.214; 07079.618.139; кв.214, кв.139)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част (от паметник на Пушкин до ул. 6-ти септември и х-л Приморец;07079.618.214; 07079.618.139; кв.214, кв.139)

Прогнозна стойност, без ДДС
4500000 валута BGN