Версия за печат

BG-Априлци:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски, учебни и социални заведения на Община Априлци през 2015 г.”

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Община Априлци

код NUTS

BG315

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Цел на поръчката е зареждане с качествени храни и хранителни продукти на детски и социални заведения на територията на Община Априлци, през 2015 година. Определеният за изпълнител доставчик следва да извършва периодични доставки след направена предварителна заявка. Доставяните храни и хранителни продукти да са с възможно най – добро качество предвид целта за която са предназначени.

Прогнозна стойност
120000 BGN
Обособени позиции

ДА

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15811100, 15500000, 03221000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Хляб
Млечни продукти
Зеленчуци
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

18.03.2015 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат

Финансиране от Общинския бюджет. Начин на плащане – плащанията ще се извършват по банкова сметка посочена от изпълнителя, въз основа на реално закупени количества, след представена фактура и съпътстващи документи.

III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски, учебни и социални заведения на Община Априлци през 2015 г.”
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хляб и хлебни продукти
1) Кратко описание

Периодични доставки по предварителни заявки на: Хляб "Резина"; Хляб "Пълнозърнест"; Хляб "Типов" и Закуски

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811100, 15810000

Описание:

Хляб
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

Хляб "Резина" – 11 000 бр.; Хляб "Пълнозърнест" - 1200 бр.; Хляб "Типов" - 600 бр.; Закуски - 20000 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Мляко, млечни продукти и яйца
1) Кратко описание

Периодични доставки по предварителни заявки на: Кисело краве мляко - 3.6 %; Сухо мляко 1.0 кг.; Масло /блок /; Масло 0.125; Сирене; Кашкавал; Птичи яйца

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15511000, 15500000, 03142500

Описание:

Мляко
Млечни продукти
Птичи яйца

3) Количество или обем

Кисело краве мляко - 3.6 % - 8000 бр.; Сухо мляко 1.0 кг. – 200 бр.; Масло /блок / кг. 70 бр.; Масло 0.125 – 900 бр.; Сирене – 500 кг.; Кашкавал – 200 кг.; Птичи яйца – 12000 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Месо, месни продукти и колбаси
1) Кратко описание

Периодични доставки по предварителни заявки на: Кайма; Пиле; Пилешки бутчета; Свински бут; Телешко месо; Кебапчета; Кърначе; Агнешко месо; Риба ХЕК; Салам шпек; Салам пресен; Наденица; Кремвиш; Риба Пангасиос; Риба Скумрия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 03311000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба

3) Количество или обем

Кайма – 1300 кг.; Пиле – 1400 кг.; Пилешки бутчета – 700 кг.; Свински бут – 700 кг.; Телешко месо – 150 кг.; Кебапчета – 4500 бр.; Кърначе 200 бр.; Агнешко месо – 30 кг.; Риба ХЕК – 600 кг.; Салам шпек – 100 кг.; Салам пресен – 200 кг.; Наденица – 150 кг.; Кремвиш – 250 кг.; Риба Пангасиос – 100 кг.; Риба Скумрия – 80 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
36000 валута BGN
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

Периодични доставки по предварителни заявки на: Картофи; Зеле; Лук; Чесън; Моркови; Краставици полски; Краставици оранжерийни; Домати полски; Домати оранжерийни; Чушки; Тиквички пресни; Праз лук; Банани; Портокали; Мандарини; Ябълки; Кайсии; Праскови; Диня; Пъпеш; Грозде; Лимони; Череши; Ягоди

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03220000

Описание:

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

3) Количество или обем

Картофи – 6000 кг.; Зеле – 2500 кг.; Лук – 1500 кг.; Чесън – 18 кг.; Моркови – 600 кг.; Краставици полски – 500 кг.; Краставици оранжерийни - 300 кг.; Домати полски - 160 кг.; Домати оранжерийни - 150 кг.; Чушки – 270 кг.; Тиквички пресни – 180 кг.; Праз лук – 10 кг.; Банани - 1800 кг.; Портокали - 400 кг.; Мандарини - 300 кг.; Ябълки - 900 кг.; Кайсии – 10 кг.; Праскови - 25 кг.; Диня - 350 кг.; Пъпеш - 110 кг.; Грозде - 300 кг.; Лимони - 3 кг.; Череши - 10 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Варива, подправки и други хранителни продукти
1) Кратко описание

Периодични доставки по предварителни заявки на: Зелен боб консерва; Домат консерва; Доматено пюре; Грах консерва; Гювеч консерва; Гъби консерва; Компот; Кисели краставици; Конфитюр, Мармалад; Течен шоколад; Мед; Лютеница; Боза; Замразен грах; Замразен гювеч; Гювеч; Боб зрял и други.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Зелен боб консерва – 750 бр.; Домат консерва – 1700 бр.; Доматено пюре – 60 бр.; Гювеч консерва – 10 бр.; Гъби консерва – 100 бр.; Компот – 650 бр.; Кисели краставици – 300 бр.; Конфитюр, Мармалад – 150 бр.;Течен шоколад – 60 бр.; Мед – 50 бр.; Лютеница – 500 бр. Боза – 800 л.; …

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN