Версия за печат

00420-2015-0001

BG-Гълъбово: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Гълъбово, бул. "Република" № 48, За: инж. С. Сидеров; К. Христофорова, РБългария 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 68901, E-mail: stoianov.sekretar@gmail.bg, Факс: 0418 64194

Място/места за контакт: Дирекция "ТСУ и ИРУ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.galabovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://galabovo.org/porychki/566.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Обществен ред и сигурност
Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция и рехабилитация на ул.”Христо Ботев” от бул.Република до стопански двор /бензиностанция/ в гр.Гълъбово ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр.Гълъбово
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

връзка с необходимостта от реконструкция и ремонт на настилката на улицата, бордюрите и тротоарите. Целта е благоустрояване и подобряване на физическата среда на улицата чрез ремонт и възстановяване на платното за движение /асфалтовата настилка/, постигане на равна и плавна повърхност на улицата за максимален комфорт прли пътуване, осигуряване на добро отводняване и безопасност на движение за всички участници в него. Цели се също повишаване на носимоспособността на уличната конструкция поради повишено транспортно натоварване и осигуряване на максимален експлоатационен период на ремонтираната настилка. Поръчката включва и ремонт на бордюрите и тротоарите в лошо техническо състояние, изпълнение на понижени бордюри и рампи на тротоарите в местата с пешеходни пресичания съгласно изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания. С изпълнение на планираните СМР следва да се осъществи и повърхностно отводняване на улицата чрез оптимални напречни и надлъжни наклони. Съществуващите дъждоприемни съоръжения ще се реконструират, като е предвидено и изграждане на нови дъждоприемни шахти.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Посочената прогнозна стойност е без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
1412000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата под формата на парична сума или банкова гаранция съгласно образеца - Приложение № 10, в размер на 14 000,00 (четиринадесет хиляди) лева. Валидността на банковата гаранция за участие е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. Условията за задържане, освобождаване и усвояване на гаранцията за участие са съгласно чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 76. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката, при подписване на договора, под формата на депозит по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция съгласно образеца - Приложение № 17 и е в размер на 1 % от Общата цена на договора без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 6 (шест) месеца след изпълнение предмета на договора. 77. Гаранциите за участие и за изпълнение се представят в оригинал, в една от следните форми: 77.1. депозит на парична сума по банкова сметка на Възложителя. 77.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. 78. Участниците в процедурата и определеният Изпълнител избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение на договора за обществена поръчка. 78.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. 78.2. Банковата гаранция за изпълнение на договора се съгласува в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя. 78.3. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия от тези в образците - Приложения № 10 и № 17 от документaцията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка се осигурява, както следва: Сумата в размер на 800 000 лева от инвестиционен банков кредит, а останалата сума - от бюджета на общината Предлганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка. Офертата на участник, чието ценово предложение надвишава обявената прогнозна стойност, ще бъде отстранена от участие в процедурата. Всички плащания по договора за възлагане на обществена поръчка с избрания изпълнител ще се извършват по банков път в лева.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 28.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 6, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП; 28.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.; 28.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. 29. Всяка оферта трябва да съдържа: А.Плик № 1 „Документи за подбор” 30.1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника (по Образец – Приложение №3) 30.2. Представяне на участника (по Образец – Приложение №4), което включва: а) следната информация и декларирани данни: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Забележка: При участие на обединения документите по буква „а“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнител; декларация за приемане на условията в проекта на договор декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Забележка: В случай, че участникът е обединение, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и които са приложими към строителството, съгласно чл.28, ал.5 ЗОП: Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците: Министерство на финансите, ул. "Г. С. Раковски" 102, България 1040, София, интернет сайт: http://www.minfin.government.bg. Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда Министерство на околната среда и водите, бул. "Мария Луиза" 22, България 1000, София, интернет сайт: http://www.moew.government.bg. Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица" 2, България 1051, София, интернет сайт: http://www.mlsp.government.bg. Към представянето на участника се прилагат: б) декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП (по Образец – Приложение №5), Забележка: При участие на обединения документите по буква „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 ЗОП – изискат се на основание чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите във връзка с чл.161, ал.4, т.4 Закона за устройство на територията /ЗУТ/: и други съгласно Документацията за участие
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи, доказващи разполагаемост с финансов ресурс в размер не по-малко от 30 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка – един или всички от по-долу изброените: 30.11.1. Удостоверение от банка за разполагаемост с финансов ресурс - оригинал; 30.11.2. Баланс и Отчет за паричния поток към 31.12.2014г. (заверени копия) - съставни части на Годишния финансов отчет за 2014г., подлежащ на публикуване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Забележка: При участие на обединения доказателствата за икономическо и финансово състояние се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: Документи, доказващи разполагаемост с финансов ресурс в размер не по-малко от 30 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка – един или всички от по-долу изброените: 30.11.1. Удостоверение от банка за разполагаемост с финансов ресурс - оригинал; 30.11.2. Баланс и Отчет за паричния поток към 31.12.2014г. (заверени копия) - съставни части на Годишния финансов отчет за 2014г., подлежащ на публикуване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Забележка: При участие на обединения доказателствата за икономическо и финансово състояние се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по Образец – Приложение № 11), и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия от документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Забележка: Представените документи по тази точка следва да са със съдържание, от което може по безспорен начин да се удостовери чрез трети лица (държавни и общински органи и институции, възложители, и др.) покриване от участника на минималните изисквания за технически възможности т.22.1.1. 30.12.2. Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (по Образец - Приложение № 12) - посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително за осигуряване на контрола на качеството. Забележка: Представените документи по тази точка следва да са със съдържание, от което може по безспорен начин да се установи съответствието с минималните изисквания за квалификация и опит на екипа на участника по т.22.1.2. 30.12.3. Декларация по чл.51а ЗОП за ангажираност на експерт (по Образец - Приложение № 13) – Декларацията се представя поотделно за всеки експерт. 30.12.4. Декларация-списък за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка (по Образец - Приложение № 14)
Минимални изисквания: Общо за последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство, сходно с предмета на обществената поръчка. Сходно с предмета на поръчката е ново строителство или реконструкция и основен ремонт на общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях. 26.1.2. Да разполага с екип от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително за осигуряване на контрола на качеството, със следните квалификация и професионален опит: • Технически ръководител: Професионална област (квалификация): минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Пътно строителство" или еквивалентна; Професионален опит: Трудов стаж по специалността - минимум 5 години; • Координатор по безопасност и здраве (КБЗ): Професионална област (квалификация): в съответствие с изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Професионален опит: минимум 1 (една) година опит на подобна позиция. • Отговорник по качеството: Професионална област (квалификация): притежаващ професионална компетентност по смисъла на т.22а от §1 на ДР от ЗОП в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството; Професионален опит: минимум 1 (една) година опит на подобна позиция.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 40
Показател: Методология на работите; тежест: 30
Показател: Технология на изпълнение; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да се запознаят и изтеглят пълния пакет на документацията за участие от официалния сайт на Община Гълъбово - профил на купувача: galabovo.org/porychki/ 566 . При желание заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в процедурата на хартиен носител всеки работен ден от 9:00 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в административната сграда на община Гълъбово срещу представяне на документ за платени 10 лв с ДДС по банковата сметка на общината или на касата на Община Гълъбово, най - късно да датата и часа, посочени в обявлението за обществената поръчка. При поискване от заинтересованото лице възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.04.2015 г.  Час: 09:30
Място

Административната зала на Община Гълъбово

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64, ал. 3 от ЗОП срокът от 40 дни за получаване на офертите се намалява със 7 седем дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с още 5 дни тъй като от датата на публикуване на обявлението е предоставен пълен достъп до документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ