Версия за печат

BG-Бургас: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

ОБЩИНА БУРГАС, ул.Александровска № 26, За: Валерия Димитрова, Република България 80000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 841541

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции: ОП 1 Реконструкция на Пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов„ до ул. “Демокрация“; ОП 2 Реконструкция на ул. „Ал. Батенберг“ Iви етап; ОП 3 Реконструкция на площад Жени Патева в ЦГЧ; ОП 4 Реконструкция на ул. Кооператор, улици и пространства в кв. 118А по плана на Зона В на ж.р. Меден рудник; ОП 5 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 656 до OT 844 и пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов; ОП 6 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 844 до OT 175 и улици и междублокови пространства в кв.26 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 7 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 22А по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 8 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 23 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 9 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 20 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник;

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

територията на Община Бургас

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

"Изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции: ОП 1 Реконструкция на Пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов„ до ул. “Демокрация“; ОП 2 Реконструкция на ул. „Ал. Батенберг“ Iви етап; ОП 3 Реконструкция на площад Жени Патева в ЦГЧ; ОП 4 Реконструкция на ул. Кооператор, улици и пространства в кв. 118А по плана на Зона В на ж.р. Меден рудник; ОП 5 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 656 до OT 844 и пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов; ОП 6 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 844 до OT 175 и улици и междублокови пространства в кв.26 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 7 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 22А по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 8 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 23 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 9 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 20 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник;

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
21719044.39 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: "Изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции: ОП 1 Реконструкция на Пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов„ до ул. “Демокрация“; ОП 2 Реконструкция на ул. „Ал. Батенберг“ Iви етап; ОП 3 Реконструкция на площад Жени Патева в ЦГЧ; ОП 4 Реконструкция на ул. Кооператор, улици и пространства в кв. 118А по плана на Зона В на ж.р. Меден рудник; ОП 5 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 656 до OT 844 и пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов; ОП 6 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 844 до OT 175 и улици и междублокови пространства в кв.26 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 7 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 22А по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 8 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 23 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 9 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 20 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник;
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на Пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов„ до ул. “Демокрация“;
1) Кратко описание

ОП 1 Реконструкция на Пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов„ до ул. “Демокрация“;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45213316

Описание:

Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи

3) Количество или обем

ОП 1 Реконструкция на Пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов„ до ул. “Демокрация“;

Прогнозна стойност, без да
1411473.62 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на ул. „Ал. Батенберг“ Iви етап
1) Кратко описание

ОП 2 Реконструкция на ул. „Ал. Батенберг“ Iви етап

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233253

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици

3) Количество или обем

Реконструкция на ул. „Ал. Батенберг“ Iви етапОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на площад Жени Патева в ЦГЧ
1) Кратко описание

ОП 3 Реконструкция на площад Жени Патева в ЦГЧ

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Реконструкция на площад Жени Патева в ЦГЧ

Прогнозна стойност, без да
210583.33 BGN


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на ул. Кооператор, улици и пространства в кв. 118А по плана на Зона В на ж.р. Меден рудник;
1) Кратко описание

ОП 4 Реконструкция на ул. Кооператор, улици и пространства в кв. 118А по плана на Зона В на ж.р. Меден рудник;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

ОП 4 Реконструкция на ул. Кооператор, улици и пространства в кв. 118А по плана на Зона В на ж.р. Меден рудник;

Прогнозна стойност, без да
3718333.33 BGN


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ОП 5 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 656 до OT 844 и пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов;
1) Кратко описание

ОП 5 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 656 до OT 844 и пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233253

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици

3) Количество или обем

ОП 5 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 656 до OT 844 и пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов;

Прогнозна стойност, без да
3645000 BGN


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 844 до OT 175 и улици и междублокови пространства в кв.26 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник;
1) Кратко описание

ОП 6 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 844 до OT 175 и улици и междублокови пространства в кв.26 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 844 до OT 175 и улици и междублокови пространства в кв.26 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник;

Прогнозна стойност, без да
4389900 BGN


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 22А по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник;
1) Кратко описание

Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 22А по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 22А по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник;

Прогнозна стойност, без да
3067200 BGN


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 23 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник
1) Кратко описание

ОП 8 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 23 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 23 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник

Прогнозна стойност, без да
2055533.33 BGN


Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 20 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник
1) Кратко описание

Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 20 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 20 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник

Прогнозна стойност, без да
1880500 BGN