BG-Бургас:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул. "Александровска" №26, За: Даниел Борисов, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: d.borisov@burgas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: Дирекция "Обществeни поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/894/21221.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Проектиране и изграждане на обществен център с планетариум в парк „Езеро"

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Проектиране и изграждане на обществен център с планетариум в парк „Езеро"

Прогнозна стойност
5827673 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 71000000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г.