Версия за печат

BG-Бургас:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна администрация Бургас, ул. Цар Петър 1, За: Мария Динева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 894124, E-mail: upravitel@bsregion.org

Място/места за контакт: Областна администрация Бургас, отдел ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача: www.bsregion.org.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Осъществява държавната политика на територията на областта

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на област Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас

Прогнозна стойност
83333.33 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Организиране и провеждане на тридневен фестивал: Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн“

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

„Организиране и провеждане на тридневен фестивал: Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн“

Прогнозна стойност
65193.33 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79953000

Описание:

Услуги по организиране на фестивали

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Организиране на събития в рамките на проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“ (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

област Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Организиране на събития в рамките на проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“ (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013

Прогнозна стойност
19558 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79951000

Описание:

Услуги по организиране на семинари

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Областна администрация Бургас

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на област Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Областна администрация Бургас

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Обществените поръчки с предмет „Организиране и провеждане на тридневен фестивал: Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн“ и "Организиране на събития в рамките на проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“ (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн 2007-2013" са част от изпълнението на проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“ (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн 2007-2013".

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г.