Версия за печат

BG-Бургас:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна администрация Бургас, ул. Цар Петър 1, За: Мария Динева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 894124, E-mail: upravitel@bsregion.org

Място/места за контакт: Областна администрация Бургас, отдел ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача: www.bsregion.org.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Осъществява държавната политика на територията на областта

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на енергоефективно осветление с LED осветителни тела в района на ГКПП Малко Търново.

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

ГКПП Малко Търново

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Изграждане на енергоефективно осветление с LED осветителни тела в района на ГКПП Малко Търново.

Прогнозна стойност
100000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г.