BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Елена Хаджиева, Република България 1797, София, Тел.: 02 9396722, E-mail: Elena.Hadzhieva@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Място/места за контакт: на горния адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за втечнени нефтени газове" в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

"Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за втечнени нефтени газове" в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: "Оборудване за нуждите на контрола на качеството на втечнените нефтени газове"; Обособена позиция № 2 с предмет: "Доокомплектовка за нуждите на контрола на качеството на втечнените нефтени газове"

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
533710 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001, проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: "Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за втечнени нефтени газове" в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Оборудване за нуждите на контрола на качеството на втечнените нефтени газове
1) Кратко описание

Обособената позиция включва: газов хроматограф, апарат за определяне на съдържанието на сяра във втечнени нефтени газове и анализатор на сероводород във втечнени нефтени газове

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

1 бр. газов хроматограф 1 бр. апарат за определяне на съдържанието на сяра във втечнени нефтени газове 1 бр. анализатор на сероводород във втечнени нефтени газове

Прогнозна стойност, без да
272185 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доокомплектовка за нуждите на контрола на качеството на втечнените нефтени газове
1) Кратко описание

Обособената позиция включва пробоотборници за LPG и вентили за пробоотборници за LPG.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

50 бр. пробоотборници за LPG и 30 бр. вентили за пробоотборници за LPG.

Прогнозна стойност, без да
261525 BGN