Версия за печат

00243-2015-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново EАД, ул. Шейново № 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Цветан Братоевски

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински и превързочни консумативи по две обособени позиции: 1. Доставка на медицински консумативи. 2. Доставка на превързочни консумативи.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински и превързочни консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Видовете медицински консумативи са обособени в отделна обособена позиция І, в рамките на която са разпределени в пет групи с оглед на предназначението им и са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация. Видовете превързочни консумативи са обособени в отделна обособена позиция ІІ, в рамките на която са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация. Обособяването на позиции не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, повече или всички от посочените медицински и/или превързочни консумативи в рамките на обособената позиция.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000, 33141100

Описание:

Медицински консумативи
Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация за всяка от посочените номенклатури. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в рамките на договорените количества по номенклатури и в съответствие с оферираните единични цени за фабрична опаковка.

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

Крайният срок на договора за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следващата процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е сума в размер на общо 1300 (хиляда и триста) лева, разпределена по обособени позиции както следва: За обособена позиция №1 – 1000 (хиляда) лева; За обособена позиция №2 – 300 (триста) лева. В представената гаранция изрично се посочва обособената позиция, за която се участва. Гаранцията за участие се представя под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и петдесет) дни от датата на представяне на офертата и осигуряваща участието в настоящата процедура. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по сметка на „Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД: “Общинска банка” - АД – клон „Врабча”, IBAN BG 27 SOMB 9130 1027 5231 02, BIC SOMBBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията на доставените стоки се извършват чрез банков превод по сметка на изпълнителя по договора в срок до 30 дни след предаването на стоките и представяне на фактура, подписана и одобрена от възложителя и подписването на предавателно–приемателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 3.1.1. Заявление за участие - оферта, попълнена по приложения образец 3.1.2. Регистрационни документи на участника а) Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документ за самоличност, заверено от участника в случай, че същият е физическо лице. б) Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице се представя документ за регистрация на чуждестранното лице или документ за самоличност, съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод . в) Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, се представя споразумението за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод на български език). 3.1.3. Представяне на участника – по приложен образец; 3.1.4. Документ за гаранция за участие – оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция за участие; 3.1.5. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 3.1.6. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 ЗОП във връзка с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, съгласно приложен образец; 3.1.7.Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП – по приложен образец; 3.1.8. Декларация по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по приложен образец; 3.1.9. Декларация за участието на подизпълнител, ако участникът предвижда такъв, както и дела на неговото участие – по приложен образец; 3.1.10. Декларация от всеки подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – по приложен образец 3.1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - по приложен образец; 3.1.12.Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за производителя и/или за участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката – заверени от участника копия, придружени с превод на български език (когато документът е на чужд език); 3.1.13. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия по реда на ЗМИ или валиден документ за производсто на продукта от предмета на поръчката - заверени от участника копия, придружени с превод на български език (когато документът е на чужд език); 3.1.14. Декларация, че предлаганите медицинскиконсумативи ще са опаковани със съответната „СЕ“ маркировка за производител и партидни номера, удостоверяваща, че съответствието на консумативите със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието - по приложен образец; 3.1.15. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата в случаите, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация. 3.1.16. Списък на представените документите, подписан и подпечатан от участника
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък-декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на извършени доставки сходни или еднакви с предмета на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - по приложен образец;
Минимални изисквания: 1. Списък-декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на извършени доставки сходни или еднакви с предмета на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - по приложен образец;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Сертификати за качество и произход на производителя или еквивалент: декларация за произход и съответствие, издадена от производителя на оферираните медицински изделия или негов упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от компетентен орган по смисъла на Закона за медицинските изделия, или еквивалентен документ - заверени от участника копия, придружени с превод на български език (когато документът е на чужд език); 2. Декларация, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия и консумативи към датите на доставка ще е не по-малък от 75 % - по приложен образец; 3.Удостоверения или референции, издадени от получателя или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката - заверени от участника копия, придружени с превод на български език (когато документът е на чужд език);
Минимални изисквания: 1. Сертификати за качество и произход на производителя или еквивалент: декларация за произход и съответствие, издадена от производителя на оферираните медицински изделия или негов упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от компетентен орган по смисъла на Закона за медицинските изделия, или еквивалентен документ - заверени от участника копия, придружени с превод на български език (когато документът е на чужд език); 2. Декларация, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия и консумативи към датите на доставка ще е не по-малък от 75 % - по приложен образец; 3.Удостоверения или референции, издадени от получателя или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката - заверени от участника копия, придружени с превод на български език (когато документът е на чужд език);
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана единична цена ; тежест: 50
Показател: Качество; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ 74868 от 28.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.03.2015 г.  Час: 12:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.03.2015 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Шейново" № 19, административната част на болницата

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след удостоверяване на самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на медицински консумативи
1) Кратко описание

Видовете медицински консумативи са обособени в отделна обособена позиция І, в рамките на която са разпределени в пет групи с оглед на предназначението им и са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Доставките по предмета на настоящата обособена позиция се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация за всяка от посочените номенклатури. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в рамките на договорените количества по номенклатури и в съответствие с оферираните единични цени за фабрична опаковка. Обособяването на позиции не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, повече или всички от посочените медицински консумативи в рамките на обособената позиция.

Прогнозна стойност, без ДДС
267000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на превързочни консумативи
1) Кратко описание

Видовете превързочни консумативи са обособени в отделна обособена позиция ІІ, в рамките на която са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

Доставките по предмета на настоящата обособена позиция се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация за всяка от посочените номенклатури. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в рамките на договорените количества по номенклатури и в съответствие с оферираните единични цени за фабрична опаковка. Обособяването на позиции не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, повече или всички от посочените превързочни консумативи в рамките на обособената позиция.

Прогнозна стойност, без ДДС
33000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12