Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Елена Хаджиева, Република България 1797, София, Тел.: 02 9396722, E-mail: Elena.Hadzhieva@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Място/места за контакт: на горния адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване" в седем обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

"Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане”- Обособената позиция включва 18 бр. преносими помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане; Обособена позиция № 2 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ” - Обособената позиция включва 2 бр. преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ; Обособена позиция № 3 с предмет „Оборудване за нуждите на надзор на пазара“ - Обособената позиция включва 1 брой преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (ХRF анализатор) и 1 брой дооборудване за преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (XRF анализатор); Обособена позиция № 4 с предмет: „Преносим еталонен разходомер за втечнен газ пропан-бутан“ - Обособената позиция включва 8 броя преносими еталонни разходомери за втечнен газ пропан-бутан; Обособена позиция № 5 с предмет: „Апарати за нуждите на контрола на качеството течните горива” - Обособената позиция включва: 3 бр. апарати за определяне съдържанието на сяра в течни горива, 3 бр. апарати за автоматично определяне на дестилационни характеристики на светли горива и 3 бр. апарати на Пенски-Мартенс със затворен тигел за определяне на пламната температура; Обособена позиция № 6 с предмет: „Стенд за определяне на цетаново число“ - Обособената позиция включва 1 брой стенд за определяне на цетаново число; Обособена позиция № 7 с предмет: „Оборудване за нуждите на контрола на качество на течните горива” - Обособената позиция включва: 1 бр. мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в течни нефтопродукти, 1 бр. апарат за определяне спрецифична топлина на изгаряне (калориметър), 1 бр. аутосамлер за високоефективен течен хроматограф, 1 бр. прецизна аналитична везна, 4 бр лабораторни камини, 1 бр. вискозитетна вана, 1 бр. сушилня, 1 бр. колбогрейка за колби 500 ml и 1 бр. колбогрейка за колби- 1000 ml.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
1777799 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001, проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: "Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване" в седем обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане”
1) Кратко описание

Обособената позиция включва преносими помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

18 бр. преносими помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане

Прогнозна стойност, без да
121985 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”
1) Кратко описание

Обособената позиция включва преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

2 бр. преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ

Прогнозна стойност, без да
97753 BGN


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Оборудване за нуждите на надзор на пазара“
1) Кратко описание

Обособената позиция включва преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (ХRF анализатор) и дооборудване за преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (XRF анализатор).

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

1 брой преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (ХRF анализатор) и 1 брой дооборудване за преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (XRF анализатор).

Прогнозна стойност, без да
88631 BGN


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Преносим еталонен разходомер за втечнен газ пропан-бутан“
1) Кратко описание

Обособената позиция включва преносими еталонни разходомери за втечнен газ пропан-бутан.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

8 броя преносими еталонни разходомери за втечнен газ пропан-бутан

Прогнозна стойност, без да
92840 BGN


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Апарати за нуждите на контрола на качеството течните горива"
1) Кратко описание

Обособената позиция включва: апарати за определяне съдържанието на сяра в течни горива, апарати за автоматично определяне на дестилационни характеристики на светли горива и апарати на Пенски-Мартенс със затворен тигел за определяне на пламната температура.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

- 3 бр. апарати за определяне съдържанието на сяра в течни горива - 3 бр. апарати за автоматично определяне на дестилационни характеристики на светли горива - 3 бр. апарати на Пенски-Мартенс със затворен тигел за определяне на пламната температура

Прогнозна стойност, без да
443142 BGN


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Стенд за определяне на цетаново число“
1) Кратко описание

Обособената позиция включва стенд за определяне на цетаново число.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

1 брой стенд за определяне на цетаново число.

Прогнозна стойност, без да
577150 BGN


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Оборудване за нуждите на контрола на качество на течните горива"
1) Кратко описание

Обособената позиция включва: мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в течни нефтопродукти, апарат за определяне спрецифична топлина на изгаряне (калориметър), аутосамлер за високоефективен течен хроматограф, прецизна аналитична везна, лабораторни камини, вискозитетна вана, сушилня, колбогрейка за колби 500 ml и колбогрейка за колби- 1000 ml

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

- 1 бр. мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в течни нефтопродукти - 1 бр. апарат за определяне спрецифична топлина на изгаряне (калориметър) - 1 бр. аутосамлер за високоефективен течен хроматограф - 1 бр. прецизна аналитична везна - 4 бр лабораторни камини - 1 бр. вискозитетна вана - 1 бр. сушилня - 1 бр. колбогрейка за колби 500 ml - 1 бр. колбогрейка за колби- 1000 ml

Прогнозна стойност, без да
356298 BGN