Версия за печат

BG-Кюстендил:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ д-р Никола Василиев АД, пл. 17-ти Януари № 1, За: Бойко Георгиев - гл. счетоводител; отг. ЗОП, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550261, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: счетовоство - Бойко Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalkn.com.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медикаменти

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Базата на МБАЛ Кюстендил

код NUTS

BG415

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, по групи

Обособени позиции

ДА

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, приготвяна на територията на болничната кухня на възложителя на адрес: гр.Кюстендил, пл.”17-ти януари №1, при предварително заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Базата на МБАЛ Кюстендил

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, приготвяна на територията на болничната кухня на възложителя на адрес: гр.Кюстендил, пл.”17-ти януари №1, при предварително заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Доставка на медикаменти
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Храносмилателна система и метеоризъм
1) Кратко описание

Антиацидни препарати, лекарства за лечение на пептична язва и метеоризъм; Спазмолитични и антихолинергични средства и препарати, засилващи перисталтиката; Средства за лечение на жлъчка и черен дроб; Очистителни (лаксативни) средства; Антидиарични, чревни противовъзпалителни средства; Препарати подобряващи храносмилането, вкл. eнзими; Антидиабетни лекарствени средства; Витамини; Минерални добавки; Други средства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Кръв и кръвообразуващи органи
1) Кратко описание

Антитромботични средства; Антихеморагични средства; Антианемични препарати; Плазмени заместители и инфузионни разтвори

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Сърдечно съдова система
1) Кратко описание

Препарати за лечение на ССЗ;Антихипертензивни средс.;Диуретици;Периферни вазодилататори;Вазопротектори;Бета-блокери; Калциеви антагонисти;Препарати,действащи върху ренин-ангиотензиновата система;Средства,понижаващи серумните липиди.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Дерматологични средства.Сензорни органи
1) Кратко описание

Антимикотични препарати;Препарати за лечение на рани и язви;Антибиотици и химиотерапевтици за дерматологична употреба; Кортикостероиди, дерматологични препарати; Антисептици и дезинфектанти; Офталмологични препарати; Отологични средства

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Пикочополова система и полови хормони.Хормони за системно приложение
1) Кратко описание

Полови хормони; Урологични средства;Хормони на хипофизата и хипоталамуса; Кортикостероиди за системно приложение; Лечение на щитовидната жлеза; Панкреатични хормони.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Антиинфекциозни препарати за системно приложение.
1) Кратко описание

Тетрациклини;Амфениколи;Пеницилини с широк спектър;Пеницилини,чувствителни на бета-лактамаза;Комбинации напеницилини включително инхибитори на бета-лактамазата;Цефалоспорини и други сродни вещества;Карбапенеми;Сулфонамиди и триметоприм;Макролиди;Линкозамиди;Други аминогликозиди;Флуорохинолони;Гликопептидни антибактериални средства; Имидазолови производни; Други антибактериални средства; Антимикотични средства за системно приложение; Антимикобактерийни средства; Имунни серуми и имуноглобулини; Антипротозойни препар

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества е са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Мусколо-скелетна система
1) Кратко описание

Противовъзпалителни и антиревматични продуктиц; Продукти за муск. и скелетна болка залокално приложение; Миорелаксанти; Антиподагрозни средства

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Нервна система
1) Кратко описание

Анестетици; Аналгетици; Антиепилептични средства; Антипаркинсонови лекарства; Психолептици; Психоаналептици; Др.лекарства за лечение на нервната система.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Дихателна система
1) Кратко описание

Антиастматични средства; Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания; Антихистаминови препарати за системно приложениe

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Разни
1) Кратко описание

Медикаменти; Храни; Всички други нетерапевтични продукти; Контрастни средства; Ваксини, серуми, противоотрови и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Група ХІ
1) Кратко описание

Еритропоетини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Група ХІІ
1) Кратко описание

Famoutidin

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Група ХІІІ
1) Кратко описание

Papaverine

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Група ХІV
1) Кратко описание

Alfa lipoic

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Група ХV
1) Кратко описание

Heparin

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Група ХVІ
1) Кратко описание

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

АОАОЕ

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Група ХVІІ
1) Кратко описание

Alteplase

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 15
Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Група ХVІІІ
1) Кратко описание

Fondaparinux

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Група ХІХ
1) Кратко описание

Terlprisin

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Група ХХ
1) Кратко описание

Hetastrach

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Група ХХІ
1) Кратко описание

Sodium chloride

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Група ХХІІ
1) Кратко описание

Glucose

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Група ХХІІІ
1) Кратко описание

Ampicillin

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Годишните количества ще са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни

Срок за изпълнение в месеци 12