Версия за печат

BG-Варна:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Настоящето съобщение е за публикуване на:

Предварително обявление от възложител по чл.7, т.1-4


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕРАЗДЕЛ ІI

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на резервни части за тролейбуси и ВКМ на Градски транспорт ЕАД

II.2) Обект на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на резервни части за тролейбуси и ВКМ на Градски транспорт ЕАД

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства


РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на нови гуми за нуждите на Градски транспорт ЕАД

II.2) Обект на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на нови гуми за нуждите на Градски транспорт ЕАД

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства


РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на масла и греси за нуждите на Градски транспорт ЕАД

II.2) Обект на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на масла и греси за нуждите на Градски транспорт ЕАД

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства


РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на природен газ за нуждите на Градски транспорт ЕАД

II.2) Обект на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на природен газ за нуждите на Градски транспорт ЕАД

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

09123000

Описание:

Природен газ


РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на невъоръжена охрана на Градски транспорт ЕАД

II.2) Обект на поръчката

Услуги

II.3) Кратко описание на поръчката

Осигуряване на невъоръжена охрана на Градски транспорт ЕАД

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2015 г.