Версия за печат

BG-Варна:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на резервни части за тролейбуси и ВКМ за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

код NUTS

BG331

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на резервни части за тролейбуси и ВКМ за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

Прогнозна стойност
215000 BGN
Обособени позиции

ДА

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на нови гуми за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

код NUTS

BG331

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на нови гуми за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на масла и греси за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

код NUTS

BG331

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на масла и греси за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

Прогнозна стойност
98500 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09211000

Описание:

Смазочни масла и препарати

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на невъоръжена охрана за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

Основно място на изпълнение или на доставка

Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

код NUTS

BG331

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Осигуряване на невъоръжена охрана за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

Прогнозна стойност
98100 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на униформено облекло, лятно работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за нуждите на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Района на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.

код NUTS

BG331

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на униформено облекло, работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за нуждите на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.

Прогнозна стойност
113000 BGN
Обособени позиции

ДА

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на природен газ за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Градски транспорт ЕАД

код NUTS

BG331

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на природен газ за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

Прогнозна стойност
118000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09123000

Описание:

Природен газ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Доставка на резервни части за тролейбуси и ВКМ за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за тролеи
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за тролеи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Доставка на резервни части за тролеи по заявка

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за ВКМ
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за ВКМ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Доставка на резервни части за ВКМ по заявка

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на токоснемащи части и материали за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна
1) Кратко описание

Доставка на токоснемащи части и материали за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Доставка на токоснемащи части и материали за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по заявка

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на ремъци и лагери за тролеи
1) Кратко описание

Доставка на ремъци и лагери за тролеи за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Доставка на ремъци и лагери за тролеи за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по заявка

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Доставка на униформено облекло, лятно работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за нуждите на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на униформено облекло за нуждите на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна
1) Кратко описание

Доставка на униформено облекло за нуждите на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

Доставка на униформено облекло за 480 служители на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на лятно работно облекло състоящо се от две части - гащеризон и тениска
1) Кратко описание

Доставка на лятно работно облекло състоящо се от две части - гащеризон и тениска за работниците на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло

3) Количество или обем

Доставка на лятно работно облекло състоящо се от две части - 380 комплектагащеризон и 1000 бр. тениски

Прогнозна стойност, без ДДС
21000 валута BGN
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на работни обувки масло- и киселинно устойчиви, антистатични
1) Кратко описание

Доставка на работни обувки масло- и киселинно устойчиви, антистатични за нуждите на работниците на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18830000

Описание:

Предпазни обувки

3) Количество или обем

Доставка на 300 чф. работни обувки масло- и киселинно устойчиви, антистатични

Прогнозна стойност, без ДДС
9500 валута BGN
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на лични предпазни средства за работниците на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.
1) Кратко описание

Доставка на лични предпазни средства за работниците на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18140000

Описание:

Аксесоари за работни дрехи

3) Количество или обем

1. Доставка на 1200 чф. ръкавици с 5 пръста (обикновени). 2. Доставка на 300 чф. ръкавици с 5 пръста (външната част на дланта с кожа). 3. Доставка на 10 бр. престилка за заварчик. 4. Доставка на 10 чф. гамаши за заварчик. 5. Доставка на 10 чф. ръкавели за заварчик. 6. Доставка на 10 чф. ръкавици за заварчик.

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута DKK