BG-Габрово: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Венета Ганева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/133-.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на сметосъбиращи камиони, окомплектовани с надстройка, за нуждите на ОП „Благоустрояване” гр. Габрово 2015г.“

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. Габрово

код NUTS

BG322

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Предметът на процедурата касае доставка на: -1 /един/ брой сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил с обем 12-14 м3, тип вариопреса; -1 /един/ брой сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил с обем 16-18 м3, тип вариопреса; -2 /два/ броя сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил с обем 16-18 м3, тип ротопреса; -1 /един/ брой сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил с обем 20-22 м3, тип ротопреса. Съобразно изготвените от Община Габрово разчети, максималният разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е 1 211 666,67 лв. (един милион двеста и единадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС или 1 454 000 лв. (един милион четиристотин петдесет и четири хиляди лева) с ДДС.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1211666.67 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34144510

Описание:

Превозни средства за отпадъци

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ