Версия за печат

00808-2015-0001

BG-София: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров № 52А, За: Елена Хаджиева, Р.България 1797, София, Тел.: 02 9396722, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Място/места за контакт: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“, в изпълнение на проект: "Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 14-11-15/01.09.2014 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: ДАМТН, гр.София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Дейност 3 по проект "Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси" е: Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Дейност 3 включва пет поддейности, които включват етапите на провеждане на функционалният анализ в държавната администрация съгласно Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Поддейност 3.1: Установяване на текущото състояние. Планиране и подготовка на функционалния анализ, преглед на законодателството. Поддейност 3.2: Анализ на натовареността на отделните звена в структурите и на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите. Поддейност 3.3: Изготвяне на предложения за функционално и структурно оптимизиране и план на действие. Поддейност 3.4: Разработване на проект на Устройствен правилник и вътрешни нормативни документи. Поддейност 3.5: Повишаване на капацитета на служителите на ДАМТН за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71620000, 79131000, 80522000

Описание:

Услуги, свързани с анализи
Услуги по подготовка и изготвяне на документи
Семинари за обучение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са: • Извършен функционален анализ на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в съответствие с основните етапи на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. В това число: -Изготвен доклад за резултатите от анализа – 1 брой; -Обхванати звена и структури на ДАМТН – до 30 броя. • Извършен функционален анализ на текущото състояние и анализ на нормативната база. В това число: - Интервюирани служители на ДАМТН – до 150 броя; -Извършен анализ на нормативните актове с оглед оптимизация на системата на ДАМТН – до 10 броя. • Извършен анализ на натовареността на отделните звена в структурата. В това число: - Изготвен доклад с препоръки – 1 брой. • Изготвени препоръки за функционално и организационно развитие, и за промяна на нормативната база, консултирани със служителите на ДАМТН . В това число: -Доклад за извършен анализ и предложения за усъвършенстване на бюджетите, стратегическите документи и на организацията за изпълнение на целите – 1 брой; -Извършена оценка на ефикасността на ключови звена в ДАМТН – 1 брой; -Доклад за разработени индикатори за измерване на изпълнението на структурите на ДАМТН – 1 брой; -Доклад за разработена Система за измерване на изпълнението и Ръководство за работа със системата – 1 брой. • Изготвен план за действие за изпълнение на предложените мерки, вкл. инструменти и измерими показатели за провеждане на мониторинг на изпълнението и преглед на напредъка. В това число: -Доклад за изготвени конкретни препоръки за оптимизиране на структурата на ДАМТН – 1 брой; -Доклад за извършена оценка на въздействието на изготвените предложения – 1 брой; -Изготвена пътна карта за реализиране на направените предложения – 1 брой; -Изработени комплекти с материали за провеждане на срещите на консултативната работна група – 45 броя; -Съставени протоколи с резултатите от обсъжданията при проведените срещи на консултативната работна група – 3 броя. • Разработен проект на нов Устройствен правилник на ДАМТН, в съответствие с направения анализ. В това число: - Проект на нормативния акт с придружаващите го документи – 1 брой. • Изготвени проекти на нови вътрешни нормативни документи и правила. В това число: - Изготвени проекти на нови вътрешни нормативни документи и правила – до 10 броя. • Разработена програма за повишаване капацитета за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите. В това число: -Проведено двудневно обучение на служители на ДАМТН – 2 броя; -Разработена програма за обучението – 1 брой. • Проведени две двудневни обучения за общо 60 служители на ДАМТН. В това число: -Изработени комплекти обучителни материали за провеждане на обученията – 60 броя; -Обучени служители на ДАМТН – до 60 броя.

Прогнозна стойност без ДДС
124850 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 149801, BIC CODE: BNBGBGSD при Банка БНБ – Централно управление. Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. • Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 1 200 лв./хиляда и двеста лева/. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с превод на български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка. * Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), представляващия участника следва да завери съответния документ с подпис и печат на банката. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност - 35 дни след изтичане валидността на офертата. В случай, че банката, издала гаранцията за участие, е обявена в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Участникът е длъжен да предостави в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя. 2. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 3. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. 4. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 5.Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници-след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници-в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 6. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 7. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 8. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 149801, BIC CODE: BNBGBGSD при Банка БНБ – Централно управление. • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Продължава в раздел III.1.2.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в Проект "Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 14-11-15/01.09.2014г. Начин на плащане: 1. авансово плащане в размер на 20 % от общата стойност на договора в срок до 20 (двадесет) работни дни от неговото сключване и издаване на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, в които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда да сключва договор с подизпълнител/и, срокът за извършване на авансовото плащане започва да тече след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сключен/и договор/и с подизпълнител/и; 2. междинни плащания след приключване на поддейност/и в рамките на Дейност 3 на Договор №14-11-15/01.09.2014 г., в размер на до 70 % от стойността на договора, след приемане на изпълнението и издаване на надлежно оформена фактура (разходооправдателен документ) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3. окончателно плащане в размер на разликата между стойността по договора и сбора от стойностите на всички предходни плащания, извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) работни дни при кумулативно изпълнение на следните условия: • окончателно е изпълнението и на последната дейност, предмет на договора; • не е по-късно от 31.07.2015 г.; • представени са доказателства за разплащане с подизпълнителите, ако е приложимо; • представена е оригинална фактура (разходооправдателен документ) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е получил запорно съобщение и/или разпореждане за изпълнение от НАП и/или Агенция „Митници“ за плащането към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то плащането до размера на посочените публични задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъде направено към НАП, за което ще бъде изпратено писмено уведомяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на сумата, която вече е платена по сметката на НАП по запорното съобщение и/или разпореждане за изпълнение от НАП и/или Агенция „Митници“. Продължение от раздел III.1.1: Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да е не по-малко от 31.08.2015 г. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която е в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят е длъжен да предостави в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай, че участникът участва като обединение (сдружение или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него представят документ, който трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението / сдружението / консорциума са отговорни солидарно, заедно и поотделно за изпълнението на договора; всички членове на обединението / сдружението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; участниците в обединението / сдружението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката; не се допускат промени в състава на обединението / сдружението / консорциума след подаването на офертата. Когато не е приложен оригинал или нотариално заверено копие на документ за създаването на обединение/сдружение/ консорциум, или в приложения документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника:Когато участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;Участник, който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; - "Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/).

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; 2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” 1. представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9; 2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 5. декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 6. Декларация за участие на подизпълнител – видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложима/; 8.Декларация по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП от подизпълнител /ако е приложимо/; 9. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 10. декларация за приемане на условията в проекта на договор; 11.декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106 пар.1, чл. 107, пар.1 и чл. 109, пар.1, буква „а” и буква „б“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на ЕП и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета; 12.декларация за липса на обстоятелствата по чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета; 13.декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; 14.декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; 15.декларация съгласно Общите условия към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ с рег.№14-11-15/01.09.2014г.; 16. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4. Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена”: Ценовото предложение се подготвя от участника по образеца от настоящата документация. Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 3 «Предлагана цена».
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: не се поставят
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1)Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и опит в сходни с предмета на поръчката дейности на лицата, които отговарят за извършването на услугата.Декларация за разположение на техническо лице – от лицата, посочени в списъка на техническите лица. 3. Копие от сертификат, който удостоверява съответствието на участника с изискванията към системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Минимални изисквания: 1)Участникът да има опит да предоставя услугата, като да е изпълнил поне една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под услуги еднакви с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изготвяне на функционални анализи за държавна администрация. Под услуги сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбират услуги, свързани с: дейности по изготвяне/актуализиране на анализи, стратегии, планове за развитие и други стратегически документи на местно, регионално и/или национално ниво, в т.ч. за административни структури, изготвяне на анализи и/или обработка на данни и/или проучвания и/или еквивалентни дейности в областта на институционалното изграждане на структури и/или организационно развитие и/или вътрешноорганизационните функции и/или еквивалент. 2. Участникът следва да предложи екип от минимум 5 технически лица, които да отговарят на следните минимални изисквания: Експерт 1: Ръководител на екипа а) образователно-квалификационна степен „магистър", специалност "право" или еквивалентна; б) опит:управление и/или участие в най-малко 3 (три) проекта, свързани с анализи на функционирането на административните структури и предоставянето на публични услуги и/или планиране и провеждане на проучвания/ изследвания/ анализи в областта на организационното развитие и/ или вътрешноорганизационните функции, процеси, системи и др. и/или еквивалентна. Под „анализи“ се разбират дейности по събиране и обективно оценяване на информация и доказателства, с цел формиране на независимо мнение или изводи относно организация, функции, процеси, системи и др., в това число дейности по анализи, оценки, одити и др. Водещи експерти 2 и 3: Експерт функционален анализ а) образователно-квалификационна степен „магистър“; б) опит: участие в най-малко 3 (три) проекта/ услуги в областта на извършване на анализи и/или обработка на данни и/или проучвания и/или еквивалентни дейности в областта на институционалното изграждане на структури и/или организационното развитие и/или вътрешноорганизационните функции и/или еквивалентна; Водещи експерти 4 и 5: юристи/икономисти а) образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката и/или правото; б) опит: най-малко 2 (две) години опит в провеждането на анализ на законодателството или оценка на въздействието или изготвяне/съгласуване на нормативни актове. 3. Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват съответстващ на предмета на настоящата поръчка, покриващ дейности в областта на: правно консултиране. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка; тежест: 70
Показател: Предлагана цена; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.04.2015 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на ДАМТН в гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на поръчката е осигурено от приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” на ОП „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08. За финансирането на проекта е сключен ДБФП № 14-11-15 / 01.09.2014 г.

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие се публикува в профила на купувача в деня на публикуването на обявлението – обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид, възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен интернет адрес, на който тя може да бъде намерена. Възложителят няма изискване документацията за участие да се получава на място и ще предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ