Версия за печат

BG-София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Нася Няголова - директор на дирекция АПОФСДУСЧРК, България 1618, София, Тел.: 02 9406425, E-mail: n.niagolova@eea.government.bg, Факс: 02 9559798

Място/места за контакт: Дирекция АПОФСДУСЧРК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Подмяна на дограма на административната сграда на Изпълнителна агенция по околна среда

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

гр. София, бул. Цар Борис III 136

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Демонтаж на съществуващата дограма и монтаж на нова дограма в административната сграда на Изпълнителна агенция по околна среда

Прогнозна стойност
266666 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45421000

Описание:

Монтажни работи на дограма

II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg

Законодателство за опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Защита на трудовата заетост и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2015 г.