Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. “Цар Борис III“ №136, За: Николай Панайотов - началник отдел Калибровка, , Светослав Чушков - старши юрисконсулт, отдел АПО, България 1618, София, Тел.: 02 9406451; 02 9559798, E-mail: s.chushkov@eea.government.bg, n.panayotov@eea.government.bg,, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: отдел Калибровка; отдел Административно-правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на калибровъчни газове за газанализаторната апаратура за контрол качеството на въздуха и емисионен контрол и работни газове за лабораториите на ИАОС.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на калибровъчни газове необходими за осигуряване дейностите на калибровъчна лаборатория, атомна абсорбция, газова хроматография и радиационен контрол, в т.ч. поддържане на акредитацията на лабораториите.Осигуряване на качеството на измерванията с проследимост до референтната лаборатория на ЕС. Данните от измерванията се докладват до Европейската агенция по околна среда.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
360300 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

24111000

Описание:

Водород, аргон и други благородни газове, азот и кислород

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ