Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. “Цар Борис III“ №136, За: Радослава Шоевска - началник отдел ЛКПчХО, Златка Георгиева - началник отдел ЛИМА, Евелина Митева - началник отдел ЛКВд, Александър Миличин - юрисконсулт, отдел АПО, България 1618, София, Тел.: 02 9406453; 02 9406445; 02 9406477; 02 9559798, E-mail: i.savcheva@eea.government.bg, a.milichin@eea.government.bg, z.georgieva@eea.government.bg, shoevska@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: отдел Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците; отдел Лаборатория за инструментални методи за анализ, Лаборатория за качество на водите; отдел Административно-правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на химикали, сравнителни материали /СМ/ и сравнителни сертифицирани материали /ССМ/ за лабораториите на ИАОС"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Закупуване и доставка на химикали, разтворители, сертифицирани сравнителни материали, стандартизирани референтни материали и др., с цел обезпечаване рутинната работа на лабораториите от системата на ИАОС

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
445000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33696300, 33696500

Описание:

Химически реактиви
Лабораторни реактиви

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ