Версия за печат

00068-2015-0003

BG-Димитровград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Димитровград, гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски №15, За: Стефка Римпопова; инж. Клавдия Тончева, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 68237; 0391 68266, E-mail: rimpopova@dimitrovgrad.bg, Факс: 0391 66996

Място/места за контакт: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dimitrovgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://reg.dimitrovgrad.bg:8004/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=48.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 15, За: Росица Демирева; Кирилка Иванова, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 68214

Място/места за контакт: Деловодство

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 15, За: Росица Демирева; Кирилка Иванова, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 68214

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на техническа инфраструктура на територията на Община Димитровград с 3 обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Димитровград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Изграждане на техническа инфраструктура на територията на Община Димитровград с 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация и реконструкция на бул. „Димитър Благоев” от т.1814 до т. 1806 (кръгово кръстовище, асфалтиране, тротоарно пространство, осветление и водопровод)” Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на тротоарно пространство северно от бул. „Д.Благоев” от ул. „Иван Вазов” до бул. „България” и предгарово пространство” и Обособена позиция 3: „Рехабилитация и реконструкция на бул. „Стефан Стамболов” от т.1802 до т.607 (кръгово кръстовище и асфалтиране).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233222, 45316110, 45233128, 45233161, 45232151

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други
Строителни и монтажни работи на кръстовища с кръгово движение
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Работни проекти и Технически спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
2273333.34 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие: Гаранцията за участие в процедурата е в размер на: За обособена позиция 1 - 9 000 лева За обособена позиция 2 - 6 000 лева За обособена позиция 3 - 6 000 лева Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Димитровград: „Райфайзенбанк” ЕАД, IBAN: BG27RZBB91553322303809; BIC RZBBBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по малък от валидността на офертата и условия, предвиждащи възможността за задържането по реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора (обособената позиция) без ДДС и е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след на издаване на констативен акт за установяване годността на строежа Образец 15 и Протокол за 72- часова проба „Образец 17”, когато е приложимо (за ОП1 и ОП2)/предаване на обекта с констативен протокол за приемане на изпълнените СМР (за ОП3). Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Димитровград: „Райфайзенбанк” ЕАД, IBAN: BG27RZBB91553322303809; BIC RZBBBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията проект на договор. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъгурява от онщинския бюджет. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимата сума по договора, както следва: - В 15 (петнадесет) дневен срок от подписване на Протоколи Образец 2 и/или Образец 2а „за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ (за ОП1 и ОП2)/след подписване на договора (за ОП3)Възложителят превежда на Изпълнителя авансово ................ (лв.), представляващи 20 % (на сто) от Цената за изпълнение на Договора, с включен ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми, равняващи се на 20 на сто от междинните плащания към Изпълнителя, до размера на полученото Авансово плащане.Авансът се изплаща само след представяне на фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане и начислен ДДС. - Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани строително-монтажни работи, като общия размер на междинните плащания е до 60 % (шестдесет на сто) от стойността на договора.Междинните плащания се извършват въз основа на: 1. Количествено-стойностна сметка, представена от Изпълнителя с Ценовата му оферта, приета от Възложителя. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената в количествено -стойностна сметка единична цена за всяка позиция с цел удостоверяване начина на образуване на стойността на разходите; 2. Обемът на текущо/етапно извършените СМР се удостоверява чрез подписване на Протокол за приемане на СМР между Изпълнител, Строителния надзор и Възложителя и 3. Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на протокола от страна на Възложителят. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80% (осемдесет на сто) от стойността на Договора; Разплащането ще се извършва по банков път, чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя : ......................................., в срок до 30 (тридесет) дни от датата на представяне на документите по ал. 2 при Възложителя; Окончателното плащане ще е сумата, равна на разликата между стойността на договора между Възложителя и Изпълнителя и общата сума от авансовото и междинните плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. Окончателното плащане ще се извърши в 30 (тридесет) дневен срок от датата на одобрение от Възложителя на Протокол за приемане на СМР и издаване на фактура от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В плик № 1 се поставят следните документи:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2. Представяне на участника, включващо: 2.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата – за всички обособени позиции;2.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - (оригинал, по Образец № 3) – за всички обособени позиции;2.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1:Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България или еквивалентен документ за регистрация, издаден от компетентен административен орган на страна членка на ЕС при чуждестранни участници или декларация в свободен текст, че участникът се е запознал с условията за вписване в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава при подписване на договор за възлагане на обществената поръчка да представи документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС за изпълнение на строежи Втора група, Трета категория (минимум). Възложителят няма да сключи договор за обществената поръчка, ако участникът определен за изпълнител не представи документи, удостоверяващи такава регистрация (чл. 42, ал. 1 т. 4 от ЗОП) - – за всички обособени позиции;Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП участникът може да докаже регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган съгласно съответния национален закон.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация);4. Договор/споразумение за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица);5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец № 4).6. Доказателства за технически възможности и квалификация съгласно т.ІІІ.2.3 от наст. Обявление; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;8. Декларация за приемане условията на проекта на договор;9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП;10. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносна бележка или оригинал на банкова гаранция за участие.11. Магнитен носител, който да съдържа сканирано копие на съдържанието на плик № 1.В плик № 2 се поставя Техническо предложение, попълнено по Образец № 12 (за съответната обособена позиция) с приложени магнитен носител, който да съдържа сканирано копие на съдържанието на плик № 2, ако е приложимо Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.Плик № 3 „Предлагана цена” се поставя Ценовото предложение, с приложени към него КСС за съответната обособена позиция, Пълен набор анализи на единичните цени, съответстващ на позициите в КСС и магнитен носител, който да съдържа сканирано копие на съдържанието на плик № 3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участниците - отнася се за всички Обособени позиции
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности на участниците - отнася се за всички Обособени позиции
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършеното строителство.Доказателствата за извършеното строителство се представя като:- Посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството, или- Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото, вида и обема на строителството и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт, или- Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Декларация - списък на екипа с експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, в която се посочват експертите, позициите, за които се предлагат и образованието им, придружена от: Декларация за ангажираност на експерт попълва се и се представя от експерти, посочени от участника в декларацията – списък. 3. Списък - декларация за техническото оборудване, с което участникът ще разполага при изпълнение на обществена поръчка. 4. Заверено копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници, като професионалната дейност (като обекти) от застрахователните полици трябва да съответства на предмета на поръчката, за която е подадена оферта, като участникът прилага Декларация в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. 5. Заверени копия от Сертификати за внедрени системи ISO 9001 и ISO 14001 или еквивалентни, или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 6. Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България или еквивалентен документ за регистрация, издаден от компетентен административен орган на страна членка на ЕС при чуждестранни участници или декларация в свободен текст, че участникът се е запознал с условията за вписване в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава при подписване на договор за възлагане на обществената поръчка да представи документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС за изпълнение на строежи Втора група, Трета категория (минимум). Възложителят няма да сключи договор за обществената поръчка, ако участникът определен за изпълнител не представи документи, удостоверяващи такава регистрация (чл. 42, ал. 1 т. 4 от ЗОП).
Минимални изисквания: 1. през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 3 строителства, еднакви или сходни с предмета на поръчката – отнася се за всички ОП; Под „строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката” се разбира СМР на общински пътища, улици от първостепенна улична мрежа ІІІ и IV клас и съоръженията към тях; 2. При изпълнението на дейностите по СМР, участникът следва да разполага с минимум със следните технически лица:- технически ръководител на обекта, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ -(строителен инженер ПГС или приравнена специалност);- инженер Геодезист;- пътен инженер;- инженер ВиК;- инженер Електро;- лице координатор по безопасност и здраве;- отговорник по качеството в строителството - отнася се за ОП1 и ОП2; 2а. При изпълнението на дейностите по СМР, участникът следва да разполага с минимум със следните технически лица:- технически ръководител на обекта, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ -(строителен инженер ПГС или приравнена специалност);- инженер Геодезист;- пътен инженер;- инженер ВиК;- лице координатор по безопасност и здраве;- отговорник по качеството в строителството - отнася се за ОП3; 3. да разполага минимум със следното собствено и/или наето оборудване и механизация за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката:- багер-2бр.,- товарен автомобил-4 бр.,- валяк -2 бр.,- малки валяци до 3 тона- 2 бр.- асфалтополагач -2 бр.;- автогодурнатор – 1 бр. отнася се за ОП1 и ОП3; 3 а. да разполага минимум със следното собствено и/или наето оборудване и механизация за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката:- багер-2бр.,- товарен автомобил-4 бр. - отнася се за ОП2; 4. да притежава валидна застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника – отнася се за всички ОП; 5. участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството и опазване на околната среда с обхват строително-монтажни работи, съгласно съответните системи:5.1. ISO 9001 за внедрена система за управление на качество или еквивалентно; 5.2. ISO 14001 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентно – отнася се за всички ОП; 6. Участникът следва да докаже регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи Втора група, Трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или да докаже еквивалентна регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон - отнася се за всички ОП;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за реакция при отстраняване на дефекти – П1; тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение – П2; тежест: 10
Показател: Техническо предложение – П3; тежест: 50
Показател: Ценово предложение – П4; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя – www.dimitrovgrad.bg Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на Община Димитровград на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е посочена в обявлението и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Общината или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: BG62RZBB 9155 8422 3038 01, код за плащане 447000, BIC RZBBBGSF в банка Райфайзенбанк ЕАД. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.03.2015 г.  Час: 10:30
Място

Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул."Г.С.Раковски" № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп в сградата на общинска аднимистрация Димитровград, където се извършва отватянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят ще се възползва от правото, предоставено му посредством нормата на чл. 64, ал. 3 от ЗОП и ще съкрати срока от 40 дни (чл. 64, ал. 1, хипотеза втора) със 7 дни, тъй като обявлението e изпратено по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие и в обявлението е посочен интернет адресът, на който документацията може да бъде намерена - http://reg.dimitrovgrad.bg:8004/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=48 ; 2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите (НАП)Информационен телефон на НАП – 0700 18 700; Интернет адрес: http://www.nap.bg/ Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (МОСВ): Информационен център в МОСВ, работи за посетители всеки работен ден от 14:00 часа до 17:00 часа. Адрес: 1000 София, ул. „У. Гладстон” № 67, телефон 02/940 63 31; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;Адрес: 1051, ул. „Триадица” № 2, телефон 8119443

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Рехабилитация и реконструкция на бул. „Димитър Благоев” от т.1814 до т. 1806 (кръгово кръстовище, асфалтиране, тротоарно пространство, осветление и водопровод)”
1) Кратко описание

„Рехабилитация и реконструкция на бул. „Димитър Благоев” от т.1814 до т. 1806 (кръгово кръстовище, асфалтиране, тротоарно пространство, осветление и водопровод)”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233222, 45316110, 45233128, 45233161, 45232151

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други
Строителни и монтажни работи на кръстовища с кръгово движение
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

3) Количество или обем

Съгласно Работен проект и Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
975000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Рехабилитация и реконструкция на тротоарно пространство северно от бул. „Д.Благоев” от ул. „Иван Вазов” до бул. „България” и предгарово пространство”
1) Кратко описание

„Рехабилитация и реконструкция на тротоарно пространство северно от бул. „Д.Благоев” от ул. „Иван Вазов” до бул. „България” и предгарово пространство”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно Работен проект и Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
631666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Рехабилитация и реконструкция на бул. „Стефан Стамболов” от т.1802 до т.607 (кръгово кръстовище и асфалтиране)”
1) Кратко описание

„Рехабилитация и реконструкция на бул. „Стефан Стамболов” от т.1802 до т.607 (кръгово кръстовище и асфалтиране)”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233128

Описание:

Строителни и монтажни работи на кръстовища с кръгово движение

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
666666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4