Версия за печат

BG-Шумен: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758

Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.oncocenter.org.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарства по Приложение 1

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Комплексен онкологичен център-Шумен ЕООД

код NUTS

BG333

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на лекарства по Приложение 1

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
5542376 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

01.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медицински консумативи по Приложение 1

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Комплексен онкологичен център-Шумен ЕООД

код NUTS

BG333

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на медицински консумативи по Приложение 1

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

01.12.2015 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медицински изделия по Приложение 1

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на медицински изделия по Приложение 1

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

01.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на Гама Камера

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

КОЦ-ШУМЕН ЕООД

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на Гама Камера

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
840000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

01.06.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ