Версия за печат

00183-2015-0002

BG-град Златоград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Златоград, гр.Златоград, ул. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Цветелина Бодурова - Гл. експерт ОП, България 4980, град Златоград, Тел.: 03071 2551, E-mail: oba-zlatograd@zlatograd.bg, Факс: 03071 4023

Място/места за контакт: Община Златоград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zlatograd.bg.

Адрес на профила на купувача: www.zlatograd.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград и изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, общ. Златоград”. Предметът на обществената поръчка включва пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, община Златоград“; Обособена позиция № 2 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, община Златоград“; Обособена позиция № 3 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване/реконструкция/ на ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, община Златоград“; Обособена позиция № 4 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Прогрес”, с. Долен, община Златоград“; Обособена позиция № 5 с предмет „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, община Златоград”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: на територията на общ. Златоград
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград и изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, общ. Златоград”. Предметът на обществената поръчка включва пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, община Златоград“; Обособена позиция № 2 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, община Златоград“; Обособена позиция № 3 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване/реконструкция/ на ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, община Златоград“; Обособена позиция № 4 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Прогрес”, с. Долен, община Златоград“; Обособена позиция № 5 с предмет „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, община Златоград”. Дейностите, предмет на настоящата поръчка са във връзка с подобряване и благоустрояване на част от уличната мрежа на гр. Златоград, с. Старцево, с. Ерма река и с. Долен и осигуряване на нормален транспортен достъп до съществуващите жилищни сгради. В с. Долен, община Златоград ще бъде изградена многофункционална спортна площадка, която ще даде възможност на деца и юноши да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно работните проекти, техническата спецификация и количествените сметки от документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
981857.04 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на: По обособена позиция № 1 - 3 900 лева; По обособена позиция № 2 – 3 000 лева; По обособена позиция № 3 – 950 лева; По обособена позиция № 4 - 580 лева; По обособена позиция № 5 – 1 300 лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Златоград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. За участниците са задължителни единствено условията, посочени в образеца на банкова гаранция за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка: Банка: "Банка ДСК" ЕАД, Филиал Златоград, Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG63STSA93003332230450. В този случай документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в копие. В гаранцията за участие следва да бъде посочен номера на решението за откриване на процедурата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без включен данък добавена стойност. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност до 3 (три) месеца, след изтичане срока за изпълнение на строителните дейности на обекта по договора. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на строителството ще се осъществява на части, чрез дългосрочен банков кредит за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград и изграждане на многофункционална площадка в с. Долен, общ. Златоград”, съгласно Решение № Е 921/21.01.2015г. на Общински съвет Златоград, които ще съвпадат с плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Финансирането на договора е при условие, че е сключен договор с финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит за финансиране на инвестиционни обекти: рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград и изграждане на многофункционална площадка в с. Долен, общ. Златоград”, съгласно Решение № Е 921/21.01.2015г. на Общински съвет Златоград. В случай, че не се осигури дългосрочен банков кредит за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград и изграждане на многофункционална площадка в с. Долен, общ. Златоград”, съгласно Решение № Е 921/21.01.2015г. на Общински съвет Златоград”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договоро едностранно, без предизвестие и без да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка и/или обезщетения. Плащанията ще се извършват поетапно, в 30-дневен срок, след представен Акт/Протокол за изпълнени и приети СМР и надлежно оформен счетоводен документ – фактура, издадена от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор за създаване на обединение/консорциум. Документът се представя от Участника в копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; Представляващия обединението/ консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението /в случай, че участниците в обединението са решили да разпределят дейностите си по изпълнение предмета на поръчката/. Лицето, определено да представлява консорциума /обединението може да бъде посочено в учредителния документ или в друг документ, подписан от всички съдружници в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че обединението/консорциума не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и в основното споразумение липсва някоя от горните клаузи, то следва липсващия текст да бъде добавен в допълнително споразумение, сключено между членовете на обединението/ консорциума. Допълнителното споразумение, следва да отговаря на изискванията за форма, относими към основното споразумение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. Всеки участник може да представи само една оферта, само за една обособена позиция. Не се допуска представянето на варианти. Едно и също физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а и 5 и ал. 5 от ЗОП; - който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 и чл. 62а от ЗОП. - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на поръчката. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор". 2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят Техническо Предложение и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Съдържание на плик № 1 - 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец; 3. Представяне на участника, по Образец, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена в съответствие с образеца от документацията за участие. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал.1 и ал.2 от ЗОП - участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи втора група, четвърта категория за обособени позиции 1, 2, 3 и 4 и първа група, четвърта категория за обособена позиция 5, което да представи декларация или валидно удостоверение за наличието на такава регистрация. 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; продължава в раздел VI.3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Не се поставят.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи: 1. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обособената позиция, за която участникът подава оферта, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършеното строителство; Доказва се чрез: посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството, или Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото, вида и обема на строителството и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт, или Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Сертификат за управление на качеството в строителството по ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват на сертификата в съответствие с предмета на обособената позиция. * Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Когато участник в процедурата е обединение /консорциум, което не е юридическо лице, посочените документи се представят само за участиците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответстветните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Участникът може да използва ресурсите на третите лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси за целия срок на договора. В тези случаи, като трети лица могат да бъдат посочени подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), поне едно строителство, еднакво или сходно с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „строителство, еднакво или сходно с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира: • по обособена позиция № 1 – „ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или изграждане на: пътища и/или улици и/или отводнителни съоръжения по пътища и/или улици”; • по обособена позиция № 2 – „ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или изграждане на: пътища и/или улици и/или отводнителни съоръжения по пътища и/или улици”; • по обособена позиция № 3 – „ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или изграждане на: пътища и/или улици и/или отводнителни съоръжения по пътища и/или улици”; • по обособена позиция № 4 – „ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или изграждане на: пътища и/или улици и/или отводнителни съоръжения по пътища и/или улици”; • по обособена позиция № 5 – „строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция на спортни площадки” 2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството в строителството по ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват на сертификата в съответствие с предмета на обособената позиция. *Забележка: В случай, че учатникът участва като обединение /сдружение/ консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице по смисъла на Търговския закон, изброените по-горе минимални изисквания (критерии за подбор) се прилагат за обединението/сдружението/консорциума като цяло, тоест отделнте участници в обединението може да не отговарят на всички посочени изисквания, но общо техните възможности трябва да съответстват на тези изисквания. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, чрез който ще се изпълнява съответната дейност.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.03.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Във връзка с упражняване на правото, произтичащо от нормата на чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Златоград (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.zlatograd.bg/, Рубрика „Профил на купувача (обществени поръчки)“. На основание на чл.28 ал.6 от ЗОП документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е публикувана на профила на купувача http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op3&id_op=27, Рубрика „Профил на купувача (обществени поръчки)“ и желаещите могат да я изтеглят безплатно до срока за получаване на документация. Всяко лице поискало да му бъде предоставена документацията, включително да му се изпрати за негова сметка може да направи това на адрес - гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов” № 1, Център за информационно и административно обслужване, фронт-офис - каса, всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа до датата, посочена в раздел IV.3.3. „Условия за получаване на документация за участие” от обявлението за обществена поръчка. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 08.30 до 17.30 часа. Цената на документацията в този случай е 6 (шест) лева с включен ДДС. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по сметка в български лева, както следва: - IBAN - BG68STSA93008432230400, - BIC код - STSABGSF, - банка: „ДСК“ ЕАД, Филиал Златоград, - вид плащане – 447000 При подготовка на офертата си участниците могат да извършат оглед и самостоятелно проучване на строителната площадка. Огледът се извършва всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. Лица за контакти: Севдалин Хаджиев, тел. 0895509074 и Иванка Сувариева, тел. 0887395773. За извършения оглед и самостоятелно проучване на обекта, участникът подписва декларация за запознаване със състоянието на обекта по образец.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.03.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.03.2015 г.  Час: 15:00
Място

Заседателната зала в сградата на ОА Златоград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

І. Продължение от раздел III.2.1: 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларацията за съгласие за участие като подизпълнител по образеца от документацията, както и декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП, които също се представят в плик №1. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 9. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5; 10. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обособената позиция, за която участникът подава оферта, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършеното строителство; 11. Сертификат за управление на качеството в строителството по ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват на сертификата в съответствие с предмета на обособената позиция за която се подава офертата. 12. Декларация за запознаване със състоянието на обекта на обособената позиция, за която се подава офертата. Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“-Технич. предложение и ако е прил. декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Технич. предл. трябва да бъде изготвено при съблюдаване на пълното описание на предмета на поръчката и техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК №2 и следва да съдържа: Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка; Общ гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи на строителния обект; Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”- Ценово предложение на участника, изготвено съобразно образец, и съдържащо: Остойностена количествена сметка, в която се посочват единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност. Участниците представят като неразделна част от ценовото си предложение и анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност. ІІ. Документацията за участие е достъпна по електронен път на официалния интернет адрес на общината www.zlatograd.bg, раздел "Профил на купувача/обществени поръчки". Настоящото обявление е изпратено по електронен път, поради което срокът за подаване на еферти е намален със 7 дни. Срокът се намалява и с още 5 дни, защото от датата на обнародване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава от лицата, определени съгласно ал. 7 на чл. 120 от ЗОП. Жалбата срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепядства достъпът или участието на лица в процедурата се подава в 10- дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата може да се подава в десетдневен срок, определен съгласно ал. 5 на чл. 120 от ЗОП. Съгласно чл. 121 от ЗОП жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. При обжалване на решение, действие или бездействие на възложителя в процедурата са приложими разпоредбите на част ІV, гл. ХІ „Обжалване“ от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, община Златоград“
1) Кратко описание

Предвидените дейности обхващат следните специфични компоненти: 1. Част „Конструктивна” • Тротоарна плоча при км 0+291,40 - км 0+300,00 • Тротоарна плоча при км 0+540 ,00 - км 0+549,60 • Метален парапет 2. Част „Пътна” • Бетонов бордюр 18/35/50 – вибропресовани • Асфалтова плътна смес за горен пласт с деб. 5см-24кг/м2 -1см • Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък – зърнометрия 0-63мм, БДС EN13043 3. Част „Отводняване” • DN 200/176 SN8 EN13476 или еквивалент тръба вълнообразна полиетиленова. • DN 315/271 SN8 EN13476 или еквивалент тръба вълнообразна полиетиленова. • DN 400/343 SN8 EN13476 или еквивалент тръба вълнообразна полиетиленова. • Решетка за отводняване БДС EN124

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно работният проект, техническата спецификация и количествената сметка.

Прогнозна стойност, без ДДС
391318.78 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, община Златоград“
1) Кратко описание

1.Част „Консруктивна” • Подпорна стена № 3 с дължина 43,50м. • Подпорна стена № 4 с дължина 30,00м. • Подпорна стена № 6 с дължина 64,70м. 2.Част „Пътна” • Бетонов бордюр 18/35/50 – вибропресовани • Асфалтова плътна смес за горен пласт с деб.5см.-24кг/м2 -1см • Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък – зърнометрия 0-63мм, БДС EN13043 3. Част „Отводняване” • DN 200/176 SN8 EN13476 или еквивалент тръба вълнообразна полиетиленова. • DN 315/271 SN8 EN13476 или еквивалент тръба вълнообразна полиетиленова. • Решетка за отводняване БДС EN124

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно работният проект, техническата спецификация и количествената сметка.

Прогнозна стойност, без ДДС
306765.97 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, община Златоград“
1) Кратко описание

Предвидените дейности обхващат следните специфични компоненти: 1.Част „Консруктивна” • Подпорна стена № 1 с дължина 22,60м. 2.Част „Пътна” • Бетонов бордюр 18/35/50 – вибропресовани • Асфалтова плътна смес за горен пласт с деб.5см.-24кг/м2 -1см • Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък – зърнометрия 0-63мм, БДС EN13043 3.Част „Отводняване” • DN 400/343 SN8 EN13476 или еквивалент тръба вълнообразна полиетиленова. • Решетка за отводняване БДС EN124

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно работният проект, техническата спецификация и количествената сметка.

Прогнозна стойност, без ДДС
95095.53 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Прогрес”, с. Долен, община Златоград“
1) Кратко описание

Предвидените дейности обхващат следните специфични компоненти: 1.Част „Пътна” • Бетонов бордюр 18/35/50 – вибропресовани • Асфалтова плътна смес за горен пласт с деб.5см.-24кг/м2 -1см • Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък – зърнометрия 0-63мм, БДС EN13043 2.Част „Отводняване” • DN 400/343 SN8 EN13476 или еквивалент тръба вълнообразна полиетиленова. • Решетка за отводняване БДС EN124

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно работният проект, техническата спецификация и количествената сметка.

Прогнозна стойност, без ДДС
58276.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, община Златоград”
1) Кратко описание

Предвидените дейности обхващат следните специфични компоненти: 1.Част „Настилка” • Настилка от изкуствена трева с височина 15-30 мм с посипка - цвят зелен - изкуствена трева 15-30 мм представляващ килим от синтетични влакна - полипропилен - PP, строежът на стръковете на изкуствените влакна да са с разклонение на влакънцата - посипка от кварцов пясък • Настилка от изкуствена трева с височина 15-30 мм с посипка - цвят бял - изкуствена трева 15-30 мм представляващ килим от синтетични влакна -полипропилен - PP, строежът на стръковете на изкуствените влакна да са с разклонение на влакънцата - посипка от кварцов пясък 2.Част „Ограда” • Стоманени колци за ограда през два метра с H=6,10м - стоманени колци ф60/3мм - цвят - зелен • Стоманени колци за ограда през два метра с H=4,30м - стоманени колци ф60/3мм - цвят - зелен • Стоманени колци ф60 хоризонтални - стоманени колци ф60/3мм • Ограда от метална мрежа с РVС покритие с Н=6,00м - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм - квадратни отвори с размер 4см/4см - цвят – зелен • Ограда от метална мрежа с РVС покритие с Н=4,20м - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм - квадратни отвори с размер 4см/4см - цвят – зелен • Обтегачи на метална мрежа - обтегач за мрежа – метално въже ф 3мм 3.Част „Оборудване” • Баскетболен кош - съдържа- баскетболна стойка, табло от водозащитен материал-поликарбонат, ринг с пружина. - мрежа за баскетболен кош – дебелина на влакното ф 8мм, материал: полиестер - регулируема височина – 1,98м – 3,05м • Врата за Хандбал/Футбол – стоманена конструкция - размери – 2м/3м - дълбочина – 1 м • Мрежа за Хандбал/Футбол - размери 2м/3м - престилки за хандбал - материал - полиестер - дебелина на влакното ф 5 мм - широчина на бримките – 4,5 см • Стойки тенис на корт с регулируема височина, к-т от две стойки - комплект стойка за тенис на корт с вграден механизъм за обтягане, държач подпори за мрежа и ботуши за стойките • Мрежа за тенис на корт - материал – полиестер с UV защита - дебелина на кордата ф 3 мм - широчина на бримките – 4,5см/4,5см с четворен шев на филето - обтегач за мрежа – метално въже ф 5мм • Градински кош за боклук - бетонов кош, покрит с бяла мита мозайка, с вътрешна метална кофа - размери: H56 см, D36 см, тегло 57 кг • Предупредителна табела - използвани материали – метал, дърволекс, UV фолио. - обработка на металните части – грунд и боя начин на закрепване – железобетон /посредством анкери във фундамент/ - размер – широчина 0,40 м и височина 1м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно работният проект, техническата спецификация и количествената сметка.

Прогнозна стойност, без ДДС
130400.43 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60