Версия за печат

00372-2015-0002

BG-София: 17 - Услуги на хотели и ресторанти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/, кв. Кремиковци, За: Ива Дойчинова, Република България 1849, София, Тел.: 02 9947023, E-mail: doychinova@ncpedu.net

Място/места за контакт: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hrdevelopmenteu.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.hrdevelopmenteu.com/page.php?c=113.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование
Друг: Обучение и квалификация

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Обслужване на ресторант – 120 места в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 17
Място на изпълнение: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Ежедневно обслужване на Ресторант – 120 места в ЦРЧРРИ, като се осигури необходимия брой персонал – 1 бр. управител – ресторант, 1 бр. главен готвач, 2 бр. готвачи, 2 бр. помощник готвачи, 2 бр. салонни управители, 2 бр. бармани, 2 бр. сервитьори, 2 бр. общи работници. Работното време на ресторанта е всеки ден от 8,00 часа до 20,00 часа, включително събота и неделя

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55000000, 55312000, 55321000

Описание:

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно
Услуги на сервитьори в ресторанти, предлагащи обслужване на неограничен кръг клиенти
Услуги по приготвяне на храни за консумация

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

две години

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.05.2015 г. 

Завършване

30.04.2017 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 2. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка възлиза на 3 % от прогнозната стойност на поръчката, а гаранцията за изпълнение – 3 % от стойността на договора без ДДС. 3. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по набирателната сметката на МТСП: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. 4. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на възложителя, и да съдържа следните задължителни атрибути: наименованието на поръчката, дадена от Възложителя, срок на валидност; условия за задържане на гаранцията от страна на възложителя съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗОП. 5. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. 6. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. 7. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. 8. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават или задържат от Възложителя по реда и условията на чл. 61 и 62 от ЗОП. 9. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа в срок до 15 (петнадесет) работни дни след приключване на изпълнението на договора и след уреждане на всички финансови претенции между страните.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е с бюджетни средства. Плащането се осъществява по банков път.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д” , т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2а, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП. 3. При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗОП с декларация. 4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“, т. 2, 3 и 4, и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. 6. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: а) документи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган или б) извлечение от съдебен регистър, или в) еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата в която е установен. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която е установен. 7. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от утвърдената документация. Офертата задължително трябва да включва пълния обем на обществената поръчка. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа следните отделни запечатани непрозрачни и надписани плика.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма специални изискуеми документи и информация за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Няма специални изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Описание на профила на участника, включващо обща информация относно сферата на дейност, пазарната специализация и др. (по отношение на обединенията и консорциумите, описанието трябва да обхваща всички членове на обединението/ консорциума) – максимум 2 страници; 2. Участникът трябва да разполага с минимум персонал за изпълнение на поръчката (собствен или нает), състоящ се от: 1 бр. управител – ресторант, 1 бр. главен готвач, 2 бр. готвачи, 2 бр. помощник готвачи, 2 бр. салонни управители, 2 бр. бармани, 2 бр. сервитьори, 2 бр. общи работници. 3. Документи, удостоверяващи, образованието и професионалната квалификация на персонала - копия от дипломи за завършено образование; сертификати за допълнителна квалификация, копия от трудови книжки, служебни книжки, копия от трудови и граждански договори, препоръки и автобиографии. 4. Списък – декларация за изпълнени основни договори, сходни с предмета на поръчката през последните три години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до крайния срок на подаване на офертата.
Минимални изисквания: 1. Персоналът трябва да притежава дипломи за завършено образование и/или минимум 1 година професионален опит в областта на общественото хранене. 2. Участникът следва да има минимум 1 (един) изпълнен договор за услуги, сходни с предмета/обхвата на поръчката за последните три години, считано до крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка, които посочва в справката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Управители, готвачи, бармани, сервитьори

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена; тежест: 70
Показател: Образование и професионална квалификация на персонала; тежест: 20
Показател: Опит в изпълнението на подобни поръчки; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.03.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.03.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.03.2015 г.  Час: 09:30
Място

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, етаж 2, зала № 21

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

чл. 68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес http://www.hrdevelopmenteu.com/ – раздел „Профил на купувача”. Разяснения на възложителя по документацията за участие ще се публикуват само на посочения интернет адрес. Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува само на посочения интернет адрес.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ