Версия за печат

00243-2014-0006

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул. Шейново 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu

Място/места за контакт: Розалия Никова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Склада на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" 19, гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33695000

Описание:

Всички други продукти за нетерапевтични цели

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
64447 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана единична цена; тежест: 40
Показател: Качество; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 633618 от 17.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 11 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на сключване договора
22.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.11.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Интер Бизнес 91 ЕООД ЕИК 010652246, ул. "Кешан" № 6, България 1527, София, Тел.: 02 9446363

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 8648 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8648 BGN без ДДС
В Брой месеци 10
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 8 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на сключване договора
22.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.11.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Елта 90М" ООД ЕИК130469816, район Оборище ул. ДУНАВ No 19, вх. А, ет. 1, ап. 2, България 1000, София, Тел.: 02 9839649, E-mail: office@elta90.eu, Факс: 02 9274232

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 25520 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 25520 BGN без ДДС
В Брой месеци 10
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 9 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за доставка на лабораторни реактиви и консумативи
V.1) Дата на сключване договора
22.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.11.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Бул Био НЦЗПБ ЕООД ЕИК130428132, бул. «Янко Сакъзов» №26, България 1504, София, Тел.: 02 9446191

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 17794 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 17794 BGN без ДДС
В Брой месеци 10
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на сключване договора
22.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.11.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Аквахим" АД ЕИК 200984964, район Искър, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 83, България 1582, София, Тел.: 02 8075000

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 672.5 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 672.5 BGN без ДДС
В Брой месеци 10
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 12 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на сключване договора
22.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.11.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Антисел България" ООД ЕИК 121152973, район Сердика, ул. Индустриална № 11, ет. 8, България 1202, София, Тел.: 02 9531224

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 11812.5 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11812.5 BGN без ДДС
В Брой месеци 10
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.02.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- открита процедура,

Проведената открита процедура по реда за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи" е била частично прекратена по отношение на някои от позициите в предмета на поръчката по чл. 39, ал. 1, т.1 от ЗОП поради липса на подадени оферти за тях и първоначално обявените условия не са съществено променени.