Версия за печат

00156-2015-0001

BG-Велинград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велинград, бул. Хан Аспарух №35, За: Александра Керина, РБългария 4600, Велинград, Тел.: 0359 53210, E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg, Факс: 0359 54341

Място/места за контакт: Дирекция ЕПП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://m.velingrad.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=22480&companyId=21202.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЕКТИ във връзка с проект „ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ВЕЛИНГРАД” Обект 1: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк „Сярна баня” УПИ І-7724, кв. на територията на град Велинград; Обект 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк на народните будители /изгорялото училище в Каменица/ - УПИ І-6747, кв.3012 на територията на град Велинград; Възлагане на работите е само под условие „наличие на финансиране” и подписване на допълнително споразумение към договора за БФП /анекс/ с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за включване на допълнителните обекти, одобрени по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” в рамките на безвъзмездната финансова помощ по проекта.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: на територията на гр. Велинград
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект 1: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк „Сярна баня” УПИ І-7724, кв.423 на територията на град Велинград Предвидени дейности: рехабилитация и реконструкция на съществуващата алейна мрежа с нова настилка с „уни” павета и бордюри; поставяне на нова детска площадка с ограда върху ударопоглъщаща каучукова настилка, поставяне на спортна площадка с уреди за спорт на открито върху пясъчно-чакълена посипка; фундаменти на кошчета за боклук, пейки, перголи; рехабилитация на съществуващи осветителни тела и въвеждане на енергоспестяващо осветление; изграждане на поливни системи; облагородяване и запазване на съществуващата растителност и рехабилитация на тревните площи; Обект 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк на народните будители /изгорялото училище в Каменица/ - УПИ І-6747, кв.3012 на територията на град Велинград Предвидени дейности: изграждане на нова алейна мрежа с „уни” павета и бордюри; поставяне на ново парково обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, поставяне на нова детска площадка с ограда върху ударопоглъщаща каучукова настилка, поставяне на спортна площадка с уреди за спорт на открито върху пясъчно-чакълена посипка; поставяне на нова художествена пластика; фундаменти на кошчета за боклук, пейки, перголи и осветителни тела; въвеждане на енергоспестяващо осветление; изграждане на поливни системи; изграждане на нова зелена площ от висока растителност и тревни площи;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360, 45112700, 45112711, 45236210

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на паркове
Строителни работи на терени на детски площадки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обект 1: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк „Сярна баня” УПИ І-7724, кв.423 на територията на град Велинград Предвидени дейности:Доставка и монтаж на ограда с височина 1,2 м за детски площадки -28м, Оборудване за детска площадка-3бр., оборудване за спортна площадка-6бр.; Подсяване с тревна смес-1655м2, нова настилка с „уни” павета 540м2 и бордюри-530м, ударопоглъщаща каучукова настилка –140 м2, Доставка и монтаж на паркови пейки – 12 бр., изкопни работи за оборудване-25,74м3; кофражни работи за оборудване-64,80м2, Доставка и монтаж на кошче за отпадъци - 8 броя, доставка и монтаж на перголи над пейка - 2 броя, Доставка и монтаж на енергоспестяващи LED осветителни тела за парково осветление 30W, IP65 – 15 бр., механизиран изкоп ВиК-170м3, ръчен изкоп ВиК- 50м3, Обратен насип с уплътняване през 20см-200м3, разпръсквачи- 51бр., Изпълнение на резервоар 15 м3 с размери L=3,00m/B=2,50m/H=2,15m – 1 бр., Изпълнение на водомерна шахта -1бр., изграждане на композиции със сезонни цветя – 20м2, аранжиране и засаждане на сезонни цветя -20м2, Доставка и монтаж на разпределително ел. табло - по схема-1бр., PVC тръби ф110-200м., Доставка и монтаж на заземителен поцинкован стоманен кол 1.5м, 63х63х6 мм и съединителна поц. шина 40/4mm.- 4бр., Точните количества и обем работи за всеки от обектите са съгласно одобрените количествени сметки, неразделна част от техническите спецификации. Обект 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк на народните будители /изгорялото училище в Каменица/ - УПИ І-6747, кв.3012 на територията на град Велинград Предвидени дейности: Доставка и монтаж на ограда с височина 1,2м. за детски площадки – 35м., Оборудване за детска площадка-4бр., оборудване за спортна площадка-4бр.; затревяване с тревна смес – 460м2, Засаждане на широколистна и иглолистна дървесна растителност – 22 бр., Стабилизиране на дървета – 14 бр., доставка, внасяне и разстилане на хумусна почва - 92м3, нова настилка с „уни” павета 780м2 и Доставка и полагане на бетонни бордюри за паркови алеи и тротоари -460м, ударопоглъщаща каучукова настилка – 80м2, Доставка и монтаж на паркови пейки – 10 бр., Доставка и монтаж на кошче за отпадъци - 6 броя, доставка и монтаж на перголи над пейка - 3 броя, Доставка и монтаж на нов праховобоядисан парапет – 30м2, изкопни работи за оборудване- 23,13м3, Изкоп за паркови и тротоарни бордюри – 33м3, кофражни работи за оборудване- 52,88м2, Доставка и монтаж на енергоспестяващи LED осветителни тела за парково осветление 30W, IP65 – 8 бр., механизиран изкоп ВиК-22м3, ръчен изкоп ВиК- 8м3, Обратен насип с уплътняване през 20см-30м3, Доставка и монтаж на разпределително ел. табло - по схема-1бр., PVC тръби ф110-180м., Доставка и монтаж на заземителен поцинкован стоманен кол 1.5м, 63х63х6 мм и съединителна поц. шина 40/4mm.- 3бр., Разбиване на асфалтови пластове - машинно с хидравличен чук – 10м2, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см. – 10м2, Изгребване на разстрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал – 1м3.

Прогнозна стойност без ДДС
264285 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 1. Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 2560,00 (две хиляди петстотин и шейсет) лева.Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя или на касата на общината с адрес:Велинград, бу"Хан Аспарух"35,партер; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: Райфайзенбанк, клон Велинград Банков код (BIC): RZBBBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG 65 RZBBBG 9155 3320010530 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства. 2. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: - по банков път по следната сметка: Банка: Райфайзенбанк, клон Велинград Банков код (BIC): RZBBBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG 65 RZBBBG 9155 3320010530 Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (ел.банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банк. гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока за изпълнение на предмета на договора, удължен с три месеца и започва да тече от сключването на договора.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възлагане на работите е само под условие „наличие на финансиране” и подписване на допълнително споразумение към договора за БФП /анекс/ с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за включване на допълнителните обекти, одобрени по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” в рамките на безвъзмездната финансова помощ по проекта. Към момента такова финансиране не е налично. Възложителят заплаща цената по настоящия договор, както следва: 1. авансово плащане - 50 % от общата цена на договора с включен ДДС. Авансът се изплаща в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора срещу представяне на фактура - оригинал. 2. окончателно плащане – Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни при наличие на: двустранно подписан протокол (Акт Обр.19); Акт Обр. 15 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация и/или Разрешение за ползване на всичкиобекти; оригинална фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, с нотариална заверка на подписите. Документът трябва да бъде представен от Участника в офертата в копие, под формата на нотариално заверен препис, или в оригинал. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; - Определен е представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно; - Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; - Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; - Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите. В случай, че обединението/консорциума не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и в основното споразумение липсва някоя от горните клаузи, то следва липсващият текст да бъде добавен в допълнително споразумение, подписано от лицата в обединението.Допълнителното споразумение, следва да отговаря на изискванията за форма, относими към основното споразумение -допълнителното споразумение следва да бъде подписано с нотариална заверка на подписите и представено в офертата в копие, под формата на нотариално заверен препис, или в оригинал.Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, когато участникът е обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: По отношение на участника трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2, т.3 и т.4, ал.2 т.1, т.2а (предл.първо), т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатиране наличието, на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където е регистриран участника, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответните категории на обектите, включени в нея - втора група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и IV–та кагетория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, и четвърта група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и IV–та кагетория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката. Пояснение: В случай че участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. В случай, че участникът е чужд. лице, което не е вписано в ЦПРС и не попада в хипотезата на чл. 25а от ЗКС, следва към датата на подаване на офертата си, същият да приложи декл-я (св. текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече инф-ия: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител в 25-дн. срок от получаване на реш-то за определянето му за изпълнител ще представи изискваните по настоящата точка документ, удост-щи вписването му в ЦПРС. Когато участникът е обед-е или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителството. Съдържание на плик №1:Документи и информация по чл. 57,ал.2,т.1 от ЗОП;2) Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника;3) Представяне на участника, попълнено по образец; 4) Нотар. заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация);5)Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице;6) При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (ако тази информация липсва в документа по т. 5); 7) Декларация по ч.47,ал.9 от ЗОП за отсъствие на горепосочените обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 8) Доказателства за изпълнение на изискванията към участника за технически възможности и/или квалификация съгласно т.IІІ.2.3. Мин.изисквания за технически възможности и квалификация; 9) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;10) Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 11) Декларация за извършено посещение и оглед на обекта;12) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 и на обстоятелството по чл.8, ал. 8, т.2 от ЗОП; Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ „Техническо предложение“ и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; Плик №3 „Предлагана цена”.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща Списък на изпълнените от участника обекти за строителството, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности Под „строителството сходно с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация на зелени площи, паркове, градини, места за отдих, пешеходни зони и/или алеи. 2. Участниците трябва да притежава следните сертификати: по стандарт БДС ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен с обхват според предмета на поръчката; по стандарт БДС ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват според предмета на поръчката. Под „с обхват според предмета на поръчката“ следва да се разбира: с обхват изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация на зелени площи, паркове, градини места за отдих, пешеходни зони и/или алеи. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с обхват според предмета на поръчката, за която участникът представя оферта, и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват според предмета на поръчката, за която участникът представя оферта. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 3. Поставените изисквания следва да бъдат доказани с представяне на декларация (Образец № 4), съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката и Декларация (Образец №5), по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт. 4. Поставените изискване следва да бъде доказани с представяне на декларация (Образец № 6), съдържаща списък и описание на строителни машини и техническо оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката.
Минимални изисквания: 1.Участ-т следва да има изпълнено строителство през посл.5 г., считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 обект за изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката; 2. Участн. трябва да притежава следните сертификати: ISO 9001:2008 за система за управл. на кач-то в строителството или екв. с обхват според предмета на поръчката; ISO 14001:2004 за опазване на ок. среда или екв. с обхват според предмета на поръчката. Възл-т ще приеме екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки; 3. Участ-т трябва да осигури за изпъл-е на поръчката персонал, който трябва да отговаря на следните изискв.: Ръководител на част строително-ремонтни дейности -Технически ръководител: минимум средно специално образование с образоват. степен „Строителен техник“ или екв. с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите "Архитектура и строителство", или строителен инженер с висше образование по специалност ПГС/ССС или еквивалентна и образователно-квалификационна степен – минимум бакалавър или екв. - Професионален опит – минимум 3 години; Ландшафтен архитект или еквивалентна специалност и образователно-квалификационна степен – бакалавър или екв., или по-висока. - Висше образование по специалността. -Професионален опит – минимум 3 години; •Координатор по безопасност и здраве: - отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за мин. изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен нормативен акт; •Инженер по геодезия:Висше образование по Специалност „Геодезия“ или екв., образоват.-квалификационна степен минимум бакалавър или екв.;Професионален опит – 3 г. •Инженер „В и К” - образоват.-квалификационна степен минимум бакалавър или екв., или по-висока; •Инженер „ЕЛ” - образователно-квалификационна степен минимум бакалавър или екв. или по-висока; 4.Участникът трябва да осигури строителни машини и техн. оборудване за изпълнение:Багер-1бр.; Челен товарач 1бр.;Самосвал 1бр.;Бордови автомобил с кран 1бр.; Къртач с ел. захранване 3бр.; Бетоновоз 1Бр.; Валяк 3,5 т.-1бр.; Водоноска 1бр.; Машина за трамбоване на настилка от плочи 2бр.;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение ; тежест: 30
Показател: Техническо предложение ; тежест: 20
Показател: Ценово предложение ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Същата е платима в размера, посочен в обявлението. Документацията може да се получи и чрез куриер за сметка на Участника, след като изпрати по факс на Възложителя писмо с наименованието си, телефон, факс, данни за фактура, копие от документ за платена сума и адрес, на който да бъде изпратена документацията.Банкова сметка на община Велинград: банка Райфайзенбанк, клон Велинград IBAN: BG 47 RZBB 91558420010506, BIC: RZBBBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ: 447000 Цената е с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.04.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.04.2015 г.  Час: 11:00
Място

малка заседателна зала,ет.ІІ на общинска администрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Договор BG161PO001/1.4-09/2012/018 с предмет „ Зелена и достъпна градска среда в град Велинград“ , финансиран чрез схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие „ осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Възлагане на работите е само под условие „наличие на финансиране”и подписване на допълнително споразумение към договора за БФП /анекс/ с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за включване на допълнителните обекти, одобрени по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” в рамките на безвъзмездната финансова помощ по проекта.

VI.3) Допълнителна информация

1.На основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, включително техническите проекти на всички обекти, на следния интернет адрес на Община Велинград (посочен и в обявлението за откриване на процедурата) Адрес на профила на купувача:https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=21344&companyId=21202. Документацията за участие се публикува едновременно с публикуване на обявлението;2.Датата, часа и мястото за отваряне и oповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя, Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=21344&companyId=21202.Участниците могат да получат необходимата информация за: -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството, и които са приложими към строителството. 1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки); 2. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 20%. П2 включва подпоказател "ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ" и е с макс.бр. точки- 100; ОБЩО ТОЧКИ - 100; 3. Показател П3 – Ценово предложение Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: минимална предложена цена П3 = х 100 цена, предложена от участника На първо място се класира участникът събрал най-много точки по комплексна оценка (КО), където КО има максимална стойност 100 точки.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал. 5, т. 1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ