Версия за печат

00243-2015-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" № 19, За: Цветан Братоевски, Надка Бозаджиева, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: [email protected], Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: ул. "Шейново" № 19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основно място на изпълнение: Склада на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Процедурата е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД съгласно техническата спецификация. Обособяването на номенклатури (позиции) не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, повече или всички от посочените лекраствени продукти в рамките на предмета на обществената поръчка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в рамките на договорените количества в съответствие с оферираната единична цена за фабрична опаковка.Настоящото обявление е изпратено по електронна поща с използване на електронен подпис. Документацията за участие в настоящата процедура е предоставена на заинтересованите лица в цялост на интернет адреса на възложителя, посочен по-горе. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовие оферти, ще бъде обявена на интернет страницата на възложителя, най-късно в деня предхождащ този на отваряне на ценовите оферти.

Прогнозна стойност без ДДС
494894 BGN
ІІ.2.2) Опции

Крайният срок на договора за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следващата процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно посмено уведомлениеот страна на възложителя, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност.

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие за обществената поръчка е в размер на общо 3000 (три хиляди) лева. Гаранцията за участие се представя под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, със срок на валидност не по-малко от 210 (двеста и десет) дни считано от крайния срок за представяне на офертата и осигуряваща участието в настоящата процедура. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по сметка на „Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД: “Общинска банка” - АД – клон „Врабча” IBAN BG 27 SOMB 9130 1027 5231 02, BIC SOMBBGSF. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията на доставените стоки се извършват чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни след предаването на стоките и представяне на фактура, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предавателно–приемателен протокол.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 2.1.1. Регистрационни документи на участника а) За участник, който е българско юридическо или физическо лице Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документ за самоличност, заверено от участника в случай, че същият е физическо лице. б) Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице се представя документ за регистрация на чуждестранното лице или документ за самоличност, съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод. в) Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод на български език). 2.1.2. Представяне на участник – по приложен образец; 2.1.3. Заявление за участие в процедурата – по приложения образец; 2.1.4. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съгласно приложен образец. 2.1.5. Документ за гаранция за участие – оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция за участие; 2.1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро с лекарствени продукти издаден съгласно ЗЛПХМ и лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участникът участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества съгласно ЗКНВП. 2.1.7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 ЗОП във връзка с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, съгласно приложен образец. 2.1.8.Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП – по приложен образец; 2.1.9. Декларация по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по приложен образец 2.1.10. Декларация за участието на подизпълнител, ако участникът предвижда такъв, както и дела на неговото участие – по приложен образец; 2.1.11. Декларация от всеки подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – по приложен образец; 2.1.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - по приложен образец; 2.1.13. Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените продукти - по приложения образец. 2.1.14. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за производителя и за участника в процедурата - в заверено копие, придружено с превод на български език (когато документа е на чужд език); 2.1.15. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата в случаите, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация. 2.1.16. Списък на представените документите, подписан и подпечатан от участника;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Списък - Декларация на основните доставки по предмета на поръчката, изпълнени през предходните три години или от датата на учредяването включително стойности, дати и получатели, придружен с препоръки за добро изпълнение от лечебни заведения за болнична помощ, които са били снабдявани с лекарства от участника за посочения период - по приложения образец - /чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП/. Представените препоръки задължително да са еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка и да са издадени от лечебни заведения за болнична помощ.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Списък - Декларация на основните доставки по предмета на поръчката, изпълнени през предходните три години или от датата на учредяването включително стойности, дати и получатели, придружен с препоръки за добро изпълнение от лечебни заведения за болнична помощ, които са били снабдявани с лекарства от участника за посочения период - по приложения образец - /чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП/. Представените препоръки задължително да са еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка и да са издадени от лечебни заведения за болнична помощ.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Списък - Декларация на основните доставки по предмета на поръчката, изпълнени през предходните три години или от датата на учредяването включително стойности, дати и получатели, придружен с препоръки за добро изпълнение от лечебни заведения за болнична помощ, които са били снабдявани с лекарства от участника за посочения период - по приложения образец - /чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП/. Представените препоръки задължително да са еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка и да са издадени от лечебни заведения за болнична помощ. 2. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро с лекарствени продукти, издадени съгласно ЗЛПХМ. 3. Декларация (образец), че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените продукти по приложения образец. 4. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферираните търговски продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка – пълномощни, оторизационни писма, договори за дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата производител или от нейн упълномощен представител, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Списък - Декларация на основните доставки по предмета на поръчката, изпълнени през предходните три години или от датата на учредяването включително стойности, дати и получатели, придружен с препоръки за добро изпълнение от лечебни заведения за болнична помощ, които са били снабдявани с лекарства от участника за посочения период - по приложения образец - /чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП/. Представените препоръки задължително да са еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка и да са издадени от лечебни заведения за болнична помощ. 2. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро с лекарствени продукти, издадени съгласно ЗЛПХМ. 3. Декларация (образец), че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените продукти по приложения образец. 4. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферираните търговски продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка – пълномощни, оторизационни писма, договори за дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата производител или от нейн упълномощен представител, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2014/S 045 - 074868 от 28.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.03.2015 г.  Час: 14:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
13.03.2015 г.  Час: 14:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.03.2015 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след удостоверяване на самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ