Версия за печат

00243-2014-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново"ЕАД, ул. "Шейново"№ 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: sagbal_sheinovo@mail.bg, Факс: 02 9441163

Място/места за контакт: гр. София, ул. "Шейново"№ 19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на шевен хирургичен материал

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Склада на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" № 19, гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на шевен хирургичен материал

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33141120, 33141126, 33141128

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци
Игли за хирургически шевове

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
121483.6 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предлагана единична цена; тежест: 60
Критерий: Качество; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 045 - 074868 от 28.02.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 125 - 222164 от 27.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 5 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на шевен хирургичен материал
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Сърджимед ЕООД, Хаджи Димитър бл. 115 вх. Г ап. 102, България 1330, София, Тел.: 02 4921389

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 59533.92 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 6 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на шевен хирургичен материал
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Екос Медика ООД 831029075, Голям Братан 8, България 1330, София, Тел.: 02 4914088

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7843.58 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 4 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на шевен хирургичен материал
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Б.Браун Медикал ЕООД 175016820, Андрей Ляпчев 66, България 1799, София, Тел.: 02 8073083

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 21957.09 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 7 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на шевен хирургичен материал
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Вега Медикал ООД, гр. София, бул. Симеоновско шосе 93Б, вх. Б, ет. 3 ЕИК 201090465, България 1700, София, Тел.: 02 9714008, E-mail: office@vegamedical.bg, Факс: 02 9712085

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 32149.01 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.02.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

.