Версия за печат

BG-Бургас: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

ОБЩИНА БУРГАС, ул. "Александровска" № 26, За: инж. Чанка Коралска; Даниела Георгиева, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907204; 056 907242, E-mail: d.georgieva@burgas.bg, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция "Строителство"; Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас по шест обособени позиции".

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

При изпълнение на задачата Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г за техническите паспорти на строежите, която определя реда за извършване на обследването на строежите, както и обхвата и съдържанието на техническите паспорти и Наредба № 16-1594 от 13 Ноември 2013 г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. За всяка от шестте Обособени позиции се избира отделен изпълнител. По настоящата процедура се избират 6 бр. изпълнители за: І ОП ж.к. Братя Миладинови“, ж.к. „Възраждане“ и ЦГЧ- 79 сгради, 646 109 кв.м. РЗП ІІ ОП ж.к. „Зорница“ и ж.к.“Лазур“ – 66 сгради, 422 596 кв.м. РЗП ІІІ ОП ж.к. „Славейков“ - 83 сгради, 822 917 кв.м. РЗП ІV ОП ж.к. „Изгрев“- 72 сгради, 630 840 кв.м. РЗП V ОП ж.к. „Меден рудник“ зона А, зона Г, кв. Победа 56 сгради, 433 220 кв.м. РЗП VІ ОП ж.к. „Меден рудник“ зона Б и зона В 72 сгради, 445 085 кв. м. РЗП

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
13200000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71314310, 71631300, 71314300, 71251000, 71630000

Описание:

Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по технически изпитвания и контрол

II.8) Допълнителна информация

Всеки участник може да подаде оферта само за една от обособените позиции. В случай, че един и същ участник е подал оферта за повече от една от обособените позиции по настоящата обществена поръчка, същият ще бъде отстранен от участие и по двете позиции.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.1.1) Основни финансови условия и начини на плащания и/или позоваване на разпоредби, които ги уреждат

Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".

III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Общата финансова рамка е максимално определена на база прогнозните (предвидените) количества, обхващащи периода на действие на договора. Посочените прогнозни количества са индикативни. Конкретните количества ще бъдат определени съгласно необходимостта на възложителя и ще бъдат посочени във Възлагателно писмо. Предмет на обследване по тази обществена поръчка ще бъдат само тези сгради, за които СС са подали Заявление за интерес и финансова помощ, получили са одобрение за безвъзмездна финансова помощ и е подписан договор между Кмета на Общината и СС/ Приложение № 10 от Методическите указания/ и Договор за целево финансиране между Община Бургас, Областен управител и ББР за целево финансиране на конкретната сграда/ Приложение № 11 от Методическите указания/.Възложителят не се задължава да възложи цялото прогнозно (предвидено) количество за периода на действие на договора, а ще заявява в съответствие с нуждите си и в съответствие с броя на сградите, за които има осигурено финансиране по Националната програма.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: "Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас по шест обособени позиции".
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Първи район : ж.к. "Братя Миладинови“, ж.к. „Възраждане“ и ЦГЧ
1) Кратко описание

Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71314310, 71631300, 71314300, 71251000, 71630000

Описание:

Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по технически изпитвания и контрол

3) Количество или обем

ж.к. Братя Миладинови“, ж.к. „Възраждане“ и ЦГЧ - 79 сгради, 646 109 кв.м. РЗП

Прогнозна стойност, без да
2500000 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

При изпълнение на задачата Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която определя реда за извършване на обследването на строежите, както и обхвата и съдържанието на техническите паспорти и Наредба № 16-1594 от 13 Ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Втори район: ж.к. „Зорница“ и ж.к.“Лазур“
1) Кратко описание

Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71314310, 71631300, 71314300, 71251000, 71630000

Описание:

Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по технически изпитвания и контрол

3) Количество или обем

ж.к. „Зорница“ и ж.к.“Лазур“ – 66 сгради, 422 596 кв.м. РЗП

Прогнозна стойност, без да
1600000 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

При изпълнение на задачата Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която определя реда за извършване на обследването на строежите, както и обхвата и съдържанието на техническите паспорти и Наредба № 16-1594 от 13 Ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Трети район: ж.к. „Славейков“
1) Кратко описание

Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71335000, 71631300, 71314300, 71251000, 71630000

Описание:

Технически проучвания
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по технически изпитвания и контрол

3) Количество или обем

ж.к. „Славейков“ - 83 сгради, 822 917 кв.м. РЗП

Прогнозна стойност, без да
3200000 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

При изпълнение на задачата Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която определя реда за извършване на обследването на строежите, както и обхвата и съдържанието на техническите паспорти и Наредба № 16-1594 от 13 Ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Четвърти район: ж.к. „Изгрев“
1) Кратко описание

Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71314310, 71631300, 71314300, 71251000, 71630000

Описание:

Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по технически изпитвания и контрол

3) Количество или обем

ж.к. „Изгрев“ - 72 сгради, 630 840 кв.м. РЗП

Прогнозна стойност, без да
2500000 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

При изпълнение на задачата Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която определя реда за извършване на обследването на строежите, както и обхвата и съдържанието на техническите паспорти и Наредба № 16-1594 от 13 Ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция "Пети район: ж.к. „Меден рудник“ зона А, зона Г, кв. "Победа"
1) Кратко описание

Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71314310, 71631300, 71314300, 71251000, 71630000

Описание:

Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по технически изпитвания и контрол

3) Количество или обем

ж.к. „Меден рудник“ зона А, зона Г, кв. Победа - 56 сгради, 433 220 кв.м. РЗП

Прогнозна стойност, без да
1700000 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

При изпълнение на задачата Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която определя реда за извършване на обследването на строежите, както и обхвата и съдържанието на техническите паспорти и Наредба № 16-1594 от 13 Ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция "Шести район: ж.к. „Меден рудник“ зона Б и зона В"
1) Кратко описание

Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71314310, 71631300, 71314300, 71251000, 71630000

Описание:

Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по технически изпитвания и контрол

3) Количество или обем

ж.к. „Меден рудник“ зона Б и зона В - 72 сгради, 445 085 кв. м. РЗП

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

При изпълнение на задачата Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която определя реда за извършване на обследването на строежите, както и обхвата и съдържанието на техническите паспорти и Наредба № 16-1594 от 13 Ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.