00087-2015-0009

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ТП-92-00-114-(9)/2008/ от 10.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство", София 1000, ул. Сердика № 5, За: Бойка Къдрева, Катя Владимирова, България 1000, София, Тел.: 02 9238222; 02 9238315, Факс: 02 9806741

Място/места за контакт: Главен архитект

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia-agk.com.

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=22201&companyId=20914.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Преработка на проект за ПУП-ПРЗПЖК за м. „ж.к. Дружба 2 – част I”, район „Искър” – Столична община

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се провежда на основание наличнието на авторски права по чл. 3, ал. 1, т.8 и ал. 3 във връзка с чл. 2 от ЗАПСП и чл.42, ал.1 от ЗАПСП, както и на основание необходимостта от възлагане на допълнителна услуга, която не може технически или икономически да се раздели от предмета на основния договор без от това да настъпят значителни затруднения за възложителя, а също така е и съществено необходима за изпълнението на поръчката. На основание чл.74, ал.1 от ЗОП e сключен договор № ДАГ-678/ 16.11.2007 г. между Столична община и ЕТ „Форум – Александров – Александър Александров”, представлявани съответно от Временно изпълняващия длъжността Кмет – Минко Христов Герджиков и от арх. Александър Александров. Договорът е за изработване на двуфазен проект за ПУП – ПРЗ за „ж.к. Дружба 2 – част I”, район „Искър”, на стойност и с време за изпълнение – предложените цена и срок в офертата, оценена с най-висока комплексна оценка. Проектантският колектив е с водещ проектант – арх. Светла Александрова. Във връзка с одобряването на проекта за изменение на общия устройствен план на Столична община и настъпилите съществени промени в устройствените предвиждания за територията, е възложено с писмо на Главния архитект на Столична община (№ТП-92-00-8/ 16.02.2011 г.) на ОП „Софпроект” (автор на проекта за ИОУП) да организират изработването на необходимите проекто-проучвателни дейности за изпълнение на решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-22/ 15.03.2011 г. чрез отразяване на съществени и много на брой корекции в проектите за ПУП за м. „ж.к. Дружба 1 – част III” и м. „ж.к. Дружба 2 – част I”. Във връзка с предходното е постигнато съгласие и е сключен договор № 14/ 18.02.2011г. за последваща услуга – „Корекции и копия на ПУП”. Договорът е сключен между ЕТ „Форум – Александров – Александър Александров” и ОП „Софпроект – ОГП”, на основание пълномощно № КО-17-23/ 15.01.2010 г. на Кмета на Столична община, представлявани съответно от Директора на общинското предприятие – инж. Петър Терзиев и проф. арх. Александър Александров. Проектът за ПУП е придружен с проектни части, които са били изпратени за съгласуване със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и екплоатационни дружества. В периода на проведените законоизискващи се процедури по съгласуване, обявяване и обществено обсъждане на проекта за ПУП са настъпили изменения в кадастралната основа (одобрени са кадастрална карта и кадастрални регистри за район „Искър” – Столична община със Заповед № РД-18-27/ 03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обн., ДВ, бр. 35/ 08.05.2012 г.) и са постъпили възражения от собственици на поземлени имоти в обхвата на разработката и становища от неправителствени организации, които са разгледани на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията и основателните от тях са уважени - № ЕС-Г-58/ 05.07.2011 г., т.21. Поради големия брой на уважените възражения и предложения с решения на ОЕСУТ, се налага преработка на проекта за ПУП и част от съпътстващите го проектни части, тъй като в този си вид не осигурява в пълна степен изпълнението на целите за устройственото преструктуриране на жилищния комплекс; интересите на заинтересованите лица по смисъла на ЗУТ и не съответства на действащата кадастрална основа. По реда на чл.60, ал.2 от Търговския закон е извършена операция по поемане на търговското предприятие ЕТ „Форум – Александров – Александър Александров” от негов наследник – водещият проектант – арх. Светлана Александрова. Горецитираните обстоятелства, заедно с наличните законови основания, налагат за участие в настоящата процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за допълнителна услуга да бъде поканен изпълнителя по първоначалния договор. За извършване на преработката ще бъдат осигурени същите физически лица – проектанти по първоначалния договор

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ЕТ „ФОРУМ – АЛЕКСАНДРОВ – СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА”

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:18000 BGN с ДДС 20%

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http//www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Иванов Диков по заповед № РД-09-69/25.01.2012г. от Кмета на СО
Длъжност: Главен архитект на Столична община