Версия за печат

00435-2015-0015

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Софийска вода" АД, район Младост, ж.к. Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Иван Къчев, България 1766, София, Тел.: 02 8122455, E-mail: ikachev@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: отдел "Снабдяване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: https://procurement.sofiyskavoda.bg/login.aspx?zop=887.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Сервизна поддръжка на оборудване GRUNDFOS

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: гр. София 1278, кв.”Бенковски”, СПСОВ Кубратово и ПКС „Нови Искър”, ПС Лозище 1 и 2, ПС Плана, ПС кв. Бенковски или по инструкция на Възложителя Изпълнителя доставя/извършва услугите и на други обекти на територията на гр. София. Условията на доставка са съгласно DDP Incoterms 2010
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Сервизна поддръжка на оборудване GRUNDFOS

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50511000, 50530000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на помпи
Услуги по ремонт и поддържане на машини

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

На Изпълнителя не са гарантирани количества на услугите и поръчваните стоки и продължителност

Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие: 1500.00 лв.; Срок на гаранцията за участие, в случай, че участникът представи банкова гаранция – минимум 150 календарни дни считано от датата и часа на отваряне на офертите. Размер на гаранцията за изпълнение – 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора. Условията й са упоменати в проекта на договор. Вид на гаранциите: Парични - внесени в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай че сумата е до 15 000 лв.; Парични по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочват видът на гаранцията (участие/изпълнение), номерът на процедурата; Оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция за участие/изпълнение със срок, посочен в договора. В случай на представяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията трябва да обезпечава задълженията на обединението. При изтичане срока на договора или прекратяването му по взаимно съгласие, ангажиментът на Възложителя по освобождаване на предоставената банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира с изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащането на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

След всяка изпълнена/доставка на Услуги/Стоки, предмет на Договора, извършена съгласно изискванията на договора, Изпълнителят и Възложителят подписват двустранен приемо - предавателен протокол. Изпълнителят издава коректно попълнена фактура въз основа на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо - предавателен протокол. Плащането ще се извършва по банков път съгласно т.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ от РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА. Плащането се извършва в 45 (четиридесет и пет) дневен срок от датата на представяне от Изпълнителя на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо-предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1(а, б, в, г, д), т.2, т.3, т.4, ал.2, т. 1, 2, 2а, 5, ал.5, т.1 и т.2 и чл.48 от ЗОП. Участникът следства да представи: Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията); Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията); Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец от документацията); При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6(по образец от документацията); Декларация от участника за автономност на офертата (по образец от документацията); Оригинал на банкова гаранция за участие или копие или оригинал от документа за внесена гаранция под формата на парична сума гаранция; Декларация (по образец от документацията), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител в свободен текст от посоченото/ите лице/а за подизпълнител/и – в случай, че се предвижда/т такъв/ива; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец от документацията); Списък на документите, и информацията съдържащи се ПЛИК №1 „Документи за подбор“, подписан от участника /по образец/.Участниците следва да представят всички изискуеми документи в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

не

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участникът трябва да представи копие от на сертификат от GRUNDFOS за изпълнение на сервизна поддръжка и ремонтни дейности. Участникът следва да представи: Копие на сертификат от GRUNDFOS за изпълнение на сервизна поддръжка и ремонтни дейности Участниците следва да представят всички изискуеми документи в документацията за участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ТТ001336

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.03.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
0 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава само от преписката на процедурата в профил на купувача сайта на възложителя след регистрация на кандидата и последващо изтегляне на всички файлове, който съдържа комплект документация, ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид. Регистрацията на сайта на възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документация е задължително условие за подаване на оферта в настоящата процедура. Пълният електронен вариант на документацията за участие включва всички документи и информация по чл.28, ал.1 и чл.29, ал.3 от ЗОП, публикувани към момента на изтеглянето.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.03.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.03.2015 г.  Час: 10:30
Място

Софийска вода АД, гр. София 1766,район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие се получава само от преписката на процедурата в профил на купувача сайта на възложителя след регистрация на кандидата и последващо изтегляне на всички файлове, който съдържа комплект документация, ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид. Регистрацията на сайта на възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документация е задължително условие за подаване на оферта в настоящата процедура. Пълният електронен вариант на документацията за участие включва всички документи и информация по чл.28, ал.1 и чл.29, ал.3 от ЗОП, публикувани към момента на изтеглянето.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ