Версия за печат

00383-2015-0006

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-16 от 10.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община град Добрич, ул."България" №12, За: Маргарита Илиева и Иванка Титова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич, ул.България №12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/88.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществена поръчка "Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Отдел "Здравеопазване и социална политика" в Община град Добрич" включва 7 (седем) обособени позиции както следва: ОП 1 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1" ОП 2 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания -2" ОП 3 - "Дневен център за възрастни с увреждания" ОП 4 - "Дневен център за деца с увреждания" ОП 5 - "Приют за безнадзорни деца и сираци" ОП 6 - "Защитени жилища за хора с умствена изостаналост 1 и 2 " ОП 7 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 3"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

През 2014 година по реда на чл.14, ал.3, т.2 от Закона за обществени поръчки с Решения № Р-99/03.12.2014 г. на Кмета на Община град Добрич беше обявена открита процедура с предмет:"Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Отдел "Здравеопазване и социална политика" в Община град Добрич" включва 7 (седем) обособени позиции както следва: ОП 1 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1" ОП 2 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания -2" ОП 3 - "Дневен център за възрастни с увреждания" ОП 4 - "Дневен център за деца с увреждания" ОП 5 - "Приют за безнадзорни деца и сираци" ОП 6 - "Защитени жилища за хора с умствена изостаналост 1 и 2 " ОП 7 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 3" С Решение № Р-2/07.01.2015 г. на Кмета на Община град Добрич на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП е прекратена процедурата, тъй като не е подадена нито една оферта по седемте обособени позиции.Съгласно разпоредбите на чл.90, ал.1, т.1 ат ЗОП - Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление, само когато "Откритата или ограничената процедура е прекратена по чл.39, ал.1, т.1 и първоначално обявените условия не са съществено променени".Предвид на гореизложеното следва да проведем повторна процедура за избор на изпълнител по седемте обособени позиции, без съществени промени на първоначално обявените условия, чрез договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП.Съгласно разпоредбите на чл.90 от ЗОП е необходимо да изпратим покана до избрано лице, което да представи оферта за доказване на икономически и/или техническите си възможности.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Столове" ЕООД град Добрич, ЕИК 834025865, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул."Бачо Киро" №14, представлявано от управителя - Атанас Димитров Атанасов; по обособена позиция 1,2,3,4,5,6,7

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Детелина Кирилова Николова
Длъжност: Кмет на Община град Добрич